Έκτακτες κρίσεις - επανακρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Έκτακτες κρίσεις - επανακρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΜΕΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΞ΄ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ, ΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.

Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης δύο (2) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των οποίων η κρίση είχε ανασταλεί κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2018, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018 (πρακτικό 02 Οκτωβρίου 2018), ως ακολούθως:

Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι κρίνονται κατ΄ έτος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ. 38/2012:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
«Διατηρητέων»
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 2760)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
ΒΑΤΙΣΤΑΣ Δημήτριος του Παναγή (Α.Μ. 2498)

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Β. Προάγεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΒΑΤΙΣΤΑΣ Δημήτριος του Παναγή (Α.Μ. 2498) στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τριάντα ημέρες, τιθέμενο εκτός οργανικών θέσεων, λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έτους 2018 στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012.

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ , ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ.

Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018 (πρακτικό 28 Σεπτεμβρίου 2018), ως ακολούθως:

Ι. Για το έτος 2014:
Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.1(α), 4 και του
άρθρου 11 παρ.10 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Φώτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3208)

ΙΙ. Για το έτος 2017:

Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.1(α) του π.δ.
81/2012, στο πλαίσιο της διοικητικής του αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4504/2017 :

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΛΗΣ Γεώργιος του Θωμά (Α.Μ. 3403)

ΙΙΙ. Για το έτος 2018
Α. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 7 παρ.1(β) και 4 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ. 38/2012:

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ. 3196)

Β. Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
8 παρ.2 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ. 38/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΔΟΝΤΣΟΣ Ευστράτιος του Χρήστου (Α.Μ. 3058)

2. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΛΗΣ Γεώργιος του Θωμά (Α.Μ. 3403) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, αναδρομικά από 23 Οκτωβρίου 2017, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1(α) του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ.

Προάγεται η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής ΓΚΟΥΖΟΥ Ουρανία του Δημητρίου (Α.Μ. 8075), η οποία προέρχεται από διακεκριμένους αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Οκτωβρίου 2018, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(α) και του άρθρου 28 παρ.2 του π.δ. 81/2012.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ.

Προάγονται οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Γεώργιος του Γρηγορίου (Α.Μ.2715)
2. ΒΑΚΑΤΑΤΣΗΣ Σωτήριος του Γρηγορίου (Α.Μ. 2918)
3. ΓΡΗΓΟΡΕΛΛΗΣ Νικόλαος του Κυριάκου (Α.Μ.2840)
4. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (Α.Μ.:2974)

στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 26 Σεπτεμβρίου 2018, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(δ) και 4 του π.δ. 81/2012.

 

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης τριών (3) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος και από διακεκριμένους αθλητές, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2018 (πρακτικό 21 Σεπτεμβρίου 2018), ως ακολούθως:

Α. Για Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενου από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, κατόπιν υποβολής εμπρόθεσμης ενδικοφανούς προσφυγής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του π.δ.38/2012:

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
ΔΡΟΣΑΚΗΣ Σπυρίδων του Δροσάκη (Α.Μ. 3194)

Β. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενου από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, κατόπιν υποβολής εμπρόθεσμης ενδικοφανούς προσφυγής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ.38/2012:

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
ΚΟΥΚΙΑΣ Νικόλαος του Ζανή (A.M. 3848)

Γ. Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενου από διακεκριμένους αθλητές, στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου, κατόπιν υποβολής εμπρόθεσμης ενδικοφανούς προσφυγής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ.38/2012:

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Ελευθέριος του Δημητρίου (Α.Μ. 7401)

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.

Προάγεται η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΝΤΟΥΡΛΑΡΗ Λογαρίνα του Νικολάου (Α.Μ. 3749), στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 13 Σεπτεμβρίου 2018, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ. 81/2012.

limenikanea.gr