Αναρτήθηκαν τα σημειώματα αποδοχών των Αστυνομικών