Απολογισμός 100 ημερών των δράσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΜΕΡΟΣ B - περί Πυροσβεστικών δράσεων)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ
Απολογισμός 100 ημερών των δράσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΜΕΡΟΣ B - περί Πυροσβεστικών δράσεων)

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δράσεις που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω αντιπυρικής περιόδου, μεταξύ των οποιων είναι οι διαδικασίες για θέματα προσωπικού, (κάλυψη κενών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς θητείας, πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών, υπερωρίες και νυχτερικά), καθώς και άλλα τεχικά, οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα.

Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντικά θέματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί ή/και έχει επέλθει η επίλυση τους:

1. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και αποστέλλονται ήδη στους αποδέκτες τους.

2. Συστάθηκε επιτροπή για την τροποποίηση-επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων σε εμπρηστές δασών και δασικών εκτάσεων και έχει υποβάλλει την τελική εισήγηση της. Επίκειται η νομική επεξεργασία του θέματος προς την τελική έκδοση Κ.Υ.Α. που θα ρυθμίζει όλα τα σχετικά ζητήματα.

Σημαντικά θέματα τα οποία βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

1. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης Κ.Υ.Α. μεταξύ Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ειδικής Γραμματείας Δασών.

ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α1. Στρατηγικός σχεδιασμός – Ευρωπαϊκά προγράμματα

1. Έχει ήδη δρομολογηθεί η επικαιροποίηση του πενταετούς Στρατηγικού Προγράμματος 2015-2019 με αναζήτηση στοιχείων τόσο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Π.Σ όσο και από τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες του Π.Σ.

Α2. Θέματα προσωπικού

1.Έχει ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

2. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τον καθορισμό και πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών που θα προσληφθούν με πεντάμηνη σύμβαση από 1-6-2015.

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τα σημαντικά υπηρεσιακά θέματα για τα οποία έχει δρομολογηθεί ή/και έχει επέλθει η επίλυσή τους:

1. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την επέκταση της συμφωνίας έτους 2012 μεταξύ Π.Σ.-NSPA για τη συντήρηση των πέντε ιδιόκτητων Ε/Π του Π.Σ., το έτος 2015.Καθώς και για τη μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης την αντιπυρική περίοδο έτους 2015.

Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν επί σημαντικών υπηρεσιακών θεμάτων και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης:

1. Βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορούν την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των 37 1/2 ωρών και την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Πρωτοβουλίες που ελήφθησαν επί σπουδαίων υπηρεσιακών θεμάτων και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Π.Σ. για διαχείριση και αντιμετώπιση πυρκαγιών με τίτλο «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς / ΥΠτΠ-ΠΣ μέσω ΚτΠ ΑΕ».

2. «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών».

Α4. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σημαντικά υπηρεσιακά θέματα για τα οποία έχει δρομολογηθεί ή/και έχει επέλθει η επίλυσή τους

1. Τοποθέτηση 37 νεοπαραληφθέντων πυροσβεστικών οχημάτων 2500 lt 4x4 σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ανά την επικράτεια η προμήθεια των οποίων πραγματοποιήθηκε μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παραλαβή 6 ειδικών βραχιονοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 22m και επίκειται η τοποθέτηση τους στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Ξάνθης και Κομοτηνής.

Εκκρεμότητες που έχουν διαπιστωθεί και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυσή τους

1. Ενέργειες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2015, και ειδικότερα συντήρηση, επισκευή, διαχείριση και ανακατανομή οχημάτων, χορήγηση ελαστικών κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών και σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες. Βέλτιστη κατανομή του ειδικού πυροσβεστικού εξοπλισμού (σωλήνες, αυλοί, αφρός κλπ.), σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια και την κατά περίπτωση διαθεσιμότητά τους.

Α5. Νομικά θέματα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 3/2015 (Β΄ 529) Πυροσβεστικής Διάταξης αναφορικά με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων χώρων συνάθροισης κοινού.

2. Σύνταξη οδηγιών επί τεσσάρων (4 ευρωπαϊκών – διεθνών προτύπων ή μερών τους που έχουν ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας με την υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 3149). Συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί οδηγίες επί των (μερών) προτύπων ΕΝ 671-1, ΕΝ 671-2, ΕΝ 12259-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Σύνταξη οδηγιών επί των υπόλοιπων ευρωπαϊκών – διεθνών προτύπων που έχουν ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας με την υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 3149), στα πλαίσια έργου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 2620 Φ.701.2/20-1-2015 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. (ΑΔΑ: 7Η0ΛΙ-ΞΩ8. Στο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι οδηγίες επί έξι (6) προτύπων ή μερών αυτών.

ΙΙΙ.ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α. ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε.)

1. Έχει πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης συμβάντων ( Engage ), η ηλεκτρονική καταχώρηση εισόδου προσωπικού και επισκεπτών.

2. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία από 1-5-2015 του Σ.ΚΕ.Δ. (Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης)

3. Βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης η εκπαίδευση στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

1. Είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση των πέντε (5) χειριστών βαρούλκου από την Π.Α., το πέρας της οποίας εκτιμάται στα τέλη Μαΐου.

Έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και η ανανέωση ικανότητας επί τύπου στο Ε/Π BK-117 C1 του Διευθυντή της Υπηρεσίας, Πυράρχου Γεωργίου Πορτοζούδη καθώς επίσης έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του ως εκπαιδευτή πτήσεων επί του Ε/Π BK 117 C1.

 
mopocp.gov.gr