Αρχιφύλακες ΜΑΥ: Υφιστάμεθα αναίτια βαθμολογική στασιμότητα

"ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ"
Αρχιφύλακες ΜΑΥ: Υφιστάμεθα αναίτια βαθμολογική στασιμότητα

Η επιστολή - εισήγηση που ακολουθεί εστάλη από αναγνώστη μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr:

Νιώθουμε την υποχρέωση να σας παρουσιάσουμε την έρευνα μας στην νομοθεσία, που απεικονίζει την ανισότητα και την βαθμολογική στασιμότητα, μερίδας Αρχιφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με χρονολογία κατάταξης έως και το έτος 1995, που για ανεξήγητο λόγο έχουμε τεθεί στο περιθώριο, άδικα και αναίτια.

Στο πρόσφατο παρελθόν, μια άλλη μερίδα Αστυνομικών, (οι φέροντες τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου), προήχθησαν στους επόμενους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις και την σχετική νομοθεσία που παραθέτουμε.

Η αναίτια διάκριση σε βάρος μας, έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε τοποθετημένοι στο περιθώριο, διαχωρίζοντάς μας σε Μη Ανακριτικούς Υπαλλήλους, (Μ.Α.Υ.), ενώ ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, στο άρθρο 33 αποσαφηνίζει ποιοι προβλέπεται και έχουν αρμοδιότητα στην προανάκριση.

Επίσης η βαθμολογική στασιμότητα που υφιστάμεθα επίχειρα και αναίτια, ενώ ο ν. 2226/1994, ο ν. 2800/2000 και ο ν. 3686/2008 αποκαλύπτουν πλήρως και εκθέτουν στην πραγματικότητα την ισονομία παρουσιάζοντας τις αρμοδιότητες και την βαθμολογική μας εξέλιξη όπως θα πρέπει να είναι.

Προσδοκούμε ότι θα ενσκήψετε και θα λύσετε το πρόβλημα που αναίτια έχει δημιουργηθεί, σχετικά με την ανισότητα μεταξύ ομοιόβαθμων, αλλά και την αποκατάστασή μας από την βαθμολογική στασιμότητα που υφιστάμεθα επίχειρα και αναίτια.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την έρευνά μας στη νομοθεσία, την οποία εκθέτουμε στην συνέχεια, διασαφηνίζοντας πλήρως και ακυρώνοντας τον μέχρι σήμερα εσφαλμένο διαχωρισμό μας σε Μη Ανακριτικούς Υπαλλήλους (MAY) και Ανακριτικούς Υπαλλήλους (ΑΥ).

L Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, (Κ.Π.Δ.) αποσαφηνίζει πλήρως ποιοι προβλέπεται και έχουν αρμοδιότητα στην προανάκριση.

Άρθρο 33: - Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «1. Η προανάκριση και η προανακριτική εξέταση (άρθρ. 31 § 1 α' και β’) γίνονται ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του από τους: α) Πταισματοδίκες και οι Ειρηνοδίκες. β)    Βαθμοφόρους της Χωροφυλακής που έχουν βαθμό
τουλάχιστον Υπενωμοτάρχη.
γ) Αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν βαθμό τουλάχιστον Υπαρχιφύλακα.
2.    Αν οι παραπάνω δεν υπάρχουν ή έχουν κώλυμα και έως ότου αναλάβουν την προανάκριση, αν υπάρχει κίνδυνος για την αναβολή, η προανάκριση γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας.
3.    Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο «δικός ανακριτής ανηλίκων (άρθρο 4 παρ. 2α).»
2.    Ο νόμος 2226/1994 στην § 2 του άρθρου 2, ορίζει ότι οι απόφοιτοι της σχολής Αστυφυλάκων είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά την έννοια της § 1 του άρθρου 33 του Κ.Π.Δ.
3.    Ο νόμος 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», περιλαμβάνει στο τέταρτο κεφάλαιο «θέματα Αρμοδιοτήτων», το άρθρο 16 εκ του οποίου η § 1 συγκεκριμενοποιεί ότι Καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων ασκεί το αστυνομικό προσωπικό που προβλέπεται από τις διατάξεις § 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τικ § 3 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α'- 122).
4.    Ο νόμος 3686/2008 διευκρινίζει στο άρθρο 14 της § 1 το εξής: «Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι παραγωγικές. Ως παραγωγικές σχολές θεωρούνται και οι Σχολές Χωροφυλάκων, Ενωμοταρχών και Ανθυπομοιράρχων του πρώην Σώματος της Χωροφυλακής, καθώς και οι αντίστοιχες του πρώην Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων.»

Σύμφωνα με τον παραπάνω αναγραφόμενο νόμο, στο άρθρο 3 § 1 σχετικά με τις Κρίσεις - προαγωγές - αρχαιότητα, αναφέρεται ότι:

«Για την αξιολόγηση και τις κρίσεις των υπαρχιφυλάκων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους αστυφύλακες».
Παράλληλα το άρθρο 9 του ίδιου νόμου «Εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του ν. 2226/1994», στην § 1 αναφέρει ότι:
«Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α ) προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10,15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα».
Επίσης το δεύτερο εδάφιο της § 7 του άρθρου 7 του νόμου 3686 / 2008 (Α' 158), όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 4858 / 2012 αναφέρει τα παρακάτω:
«Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' προάγονται επίσης με την ίδια ως άνω διαδικασία και οι προαναφερόμενοι Ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β" εξομοιώνονται με Αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α', χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής με την επιφύλαξη των διατάξεων, των παραγράφων 8 και 9.»
5.    Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δεδομένα:
α) Επιζητούμε με όλο το σεβασμό να επιστήσουν την προσοχή σας οι ανισότητες που έχουν συντηρηθεί μέχρι σήμερα, σχετικά με τον αναίτιο διαχωρισμό μας σε MAY και ΑΥ, την βαθμολογική αποκατάστασή μας και αναμένουμε να δοθεί μία λύση, η οποία δεν είναι άλλη από την εφαρμογή των αντίστοιχων νόμων.
Επομένως όπως ορίζει ο νόμος 3686/2008, οι σχολές που αποφοιτήσαμε είναι παραγωγικές, κατέχουμε τον βαθμό του Αρχιφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας και σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως ανακριτικοί υπάλληλοι έχουμε αρμοδιότητα στην προανάκριση. Έτσι λοιπόν πρέπει να κρινόμαστε και να εξελισσόμαστε βαθμολογικά ως ανακριτικοί υπάλληλοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, έχει συμμορφωθεί σε δικαστικές αποφάσεις και έχ& προάγει αναδρομικά στους επόμενους προβλεπόμενους βαθμούς, Ανθυπαστυνόμους της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι είχαν προσφύγει στην δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν, για παρόμοιο λόγο.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι, στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι δεδομένη η βαθμολογική εξέλιξη και ο Λοχίας ή αντίστοιχος των υπολοίπων σωμάτων (Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία), φθάνει να αποστρατεύεται με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχου των υπολοίπων σωμάτων.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ακόμα και οι εθελοντές της υπηρεσίας αυτής, τυγχάνουν βαθμολογικής εξέλιξης και ο Πυροσβέστης προάγεται κάθε πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, για να φθάσει μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου.

Επιπρόσθετα στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι Λιμενοφύλακες ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, εξελίσσονται αναλόγως, μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή ή Σημαιοφόρου Λ.Σ.
β) Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην τονίσουμε την ανεξήγητη διάκριση που έχει διαμορφωθεί και μας διαχωρίζει σε Μη Ανακριτικούς Υπαλλήλους (MAY) και Ανακριτικούς Υπαλλήλους (ΑΥ), αφού ο Κ.Π.Δ., ο Ν. 2226/1994, ο Ν. 2800/2000 και ο Ν. 3686/2008, σχετικά άρθρα των οποίων εκθέτουμε παραπάνω, διευκρινίζουν και αποκαλύπτουν στην πραγματικότητα την ισονομία και ισοπολιτεία, που πρέπει να εφαρμόζεται.
γ) Δεν είναι επίσης καθόλου υπερβολικό να υποστηρίζει κανείς ότι, αναιτιολόγητα δεν έχουμε προαχθεί στους επόμενους βαθμούς όπως ορίζει ο Ν.3686/2008, σχετικά με την εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων και ο Ν.4858 / 2012, απόσπασμα του οποίου αναφέρουμε πιο πάνω.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε την απονομή της δικαιοσύνης ώστε να διορθωθεί η ανισότητα και η βαθμολογική στασιμότητα που υφιστάμεθα επίχειρα και αναίτια.
6.    Το Σύνταγμα το οποίο υπηρετούμε και εφαρμόζουμε αναφέρει:
•    Μέρος Πρώτο άρθρο 2 § 1:
«Η αξία του ανθρώπου την οποία υποχρεούται κατά το Σύνταγμα, να σέβεται και να προστατεύει η πολιτεία, είναι ο απαραβίαστος εκείνος πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού υποκειμένου που διακρίνει τον άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και αφετέρου από τα αντικείμενα του δικαίου».
•    Μέρος Δεύτερο άρθρο 4 §1:
Για την «ισονομία και ισοπολιτεία» που πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται από όλους κατά το Σύνταγμα, αναφέρεται ότι:
«Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».
•    Μέρος Δεύτερο άρθρο 4 §2:
«Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
7.    Ο νόμος 2462/1977, αφορά την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υπογράφτηκε το έτος 1948 από όλα τα κράτη - μέλη του Ο.Η.Ε. και κυρώθηκε στην χώρα μας το έτος 1977, μεταξύ άλλων αναφέρει τα παρακάτω:
•    Αρθρο 1:
«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα».
•    Αρθρο 7:
«Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση».
8.    Ως παρείσακτοι μοιάζει να υπηρετούμε μαζί, τα ίδια ωράρια, στις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους κινδύνους, με τους συναδέλφους μας, που για ανεξήγητο λόγο, μόνο αυτοί προσφωνούνται (ΑΥ), προάγονται στους επόμενους βαθμούς και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την ιεραρχία, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ίδιοι και προσφέρουμε μαζί τα μέγιστα στις υπηρεσίες όπου υπηρετούμε. Ως μάχιμοι με επάρκεια, έχοντας
αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις από εκπαιδεύσεις ακόμα και στο εξωτερικό, σε θέματα αντιμετώπισης διαφόρων τακτικών αλλά και εκτάκτων περιστατικών, προσδοκούμε να κριθούμε όπως ορίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία. Οι παραλείψεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος μας και μας έχουν θέσει στο περιθώριο, μας έχουν υποβαθμίσει ανεξήγητα σε στάσιμους και βοηθητικούς.
Ανακεφαλαιώνοντας, θα μας τιμούσε ιδιαίτερα να εξετάσετε και να εγκύψετε στο παρόν αίτημα, ώστε να διορθωθεί η ανισότητα και η βαθμολογική μας εξέλιξη, αναλόγως των προσόντων και της αρχαιότητας κάθε ενός από εμάς.
9.    Με τιμή παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.