Βαθμολογική Εξέλιξη Αρχιφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. πτυχιούχων Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Βαθμολογική Εξέλιξη Αρχιφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. πτυχιούχων Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Το κείμενο που ακολουθεί εστάλη στη σελίδα στο fb του Policenet.gr από αναγνώστη της σελίδας:

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 3686/2008, που αφορά την Εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του ν. 2226/1994, οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/ 1994 (ΦΕΚ 122/Α`) προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, αντίστοιχα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3686/2008, που αφορά τις Προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων - υπαρχιφυλάκων – αρχιφυλάκων, οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3686/2008, προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους.

Κατ` εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα. Κατόπιν των ανωτέρω, διακρίνουμε ότι υπάρχει Άμεση διάκριση μεταξύ των Αρχιφυλάκων πτυχιούχων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3686/2008, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου έπειτα από 25 έτη πραγματικής Υπηρεσίας και των Αρχιφυλάκων πτυχιούχων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3686/2008, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.

Στην πρώτη περίπτωση αστυνομικών, δεν αναγνωρίζεται και δε λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αστυνομικών οποιοσδήποτε τίτλος ουσιαστικά πριμοδοτείται – εφόσον δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα- και οδηγεί στη λήψη του επόμενου βαθμού σε διάστημα μικρότερο.

Όλοι οι Αστυνομικοί είμαστε εργαζόμενοι, επιθυμούμε να λαμβάνουμε την ίδια αντιμετώπιση από την Πολιτεία και την Ηγεσία και προκειμένου να μη δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ του προσωπικού, παρακαλούμε όπως η κατηγορία των Αρχιφυλάκων πτυχιούχων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3686/2008, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου έπειτα από 25 έτη πραγματικής Υπηρεσίας, κατ΄ εξαίρεση να προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον τέσσερα (4) και έξι (6) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα (σύμφωνα με την αναλογία της άλλης κατηγορίας Αρχιφυλάκων).