Δείτε στο Policenet.gr ολόκληρη την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για την σύσταση των νέων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

Δείτε στο Policenet.gr ολόκληρη την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για την σύσταση των νέων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

Το Policenet.gr αναφέρθηκε και εχθές στο ζήτημα της σύστασης των νέων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, παρουσιάζοντας της σχετική διαταγή που εστάλη σε Υπηρεσίες της Αστυνομίας, προκειμένου να ερωτηθούν οι Αστυνομικοί αν επιθυμούν να στελεχώσουν τα εν λόγω   Γραφεία.

Σήμερα παραθέτουμε ολόκληρη την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων Γραφείων:

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

β. του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

γ. του άρθρου 39 παρ.1 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ε. της υπό στοιχεία 80/18/07/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058)

στ. της περ. 13 της παρ. Β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03-04-2020 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 1362).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/78-α / 18-8-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε΄του ν. 4270/2014, Α΄143, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4484/2017, Α΄ 110), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση – υπαγωγή - τοπική αρμοδιότητα.

1. Συνιστάται Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην εσωτερική διάρθρωση των κάτωθι Υπηρεσιών:

α. Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών,

β. Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς,

γ. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

δ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής,

ε. Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής και

στ. Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

2. Η τοπική του αρμοδιότητα ταυτίζεται με εκείνη της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Άρθρο 2

Αποστολή – αρμοδιότητες

1. Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και κατά προτίμηση από κατόχους πτυχίων Νομικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι αρμόδιο για:

α. το χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την καθοδήγηση, εποπτεία και παροχή οδηγιών των αντίστοιχων Γραφείων που λειτουργούν, στο Επιτελείο της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του Επιτελείου των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.,

β. την ενημέρωση των πολιτών ως προς τον τρόπο αντίδρασης και προστασίας τους από εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση θυματοποίησης, καθώς και για την πρόληψη δευτερογενούς επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης και

γ. τη συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις σε περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.

2. Το προσωπικό που τοποθετείται στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας δεν διατίθεται σε άλλα, ξένα προς την αποστολή της Υπηρεσίας του καθήκοντα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2021

O ΑΡΧΗΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ