Δείτε στο Policenet.gr τα Συμβούλια Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2020

Δείτε στο Policenet.gr τα Συμβούλια Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2020

Εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα η απόφαση για την  συγκρότηση Συμβουλίων Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2020.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση:

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 34 του π.δ.24/1997 (Α΄-29) «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

2. Το π.δ.81/2019 (Α΄-119) "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων".

3. Το π.δ.83/2019 (Α΄-121) "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

4. Το υπ’ αριθ.Φ.400/106/240989 Σ.9014 από 30-12-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

5. Το υπ’ αριθ.Φ.400/07/201756 Σ.964 από 13-2-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε τα Συμβούλια Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2020, ως ακολούθως :

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. Τακτικά μέλη :

(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος.

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος, ΓΕΣ/ΓΕΠΣ

(3) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΜΠΟΝΩΡΑΣ Δημήτριος, Υ/ΓΕΣ

β. Αναπληρωματικά μέλη :

(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΦΛΩΡΟΣ Κωνσταντίνος, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΚΤΗΣ

(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΜΑΣΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος, Επιτελάρχης ΓΕΣ

- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος και αναπληρωτής του ο Αστυνόμος Α΄ ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. Τακτικά Μέλη :

(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος

(2) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας

(3) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος

β. Αναπληρωματικά Μέλη :

(1) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

(2) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυν. Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος και αναπληρωτής του ο Αστυνόμος Α΄ ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.

3. ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. Τακτικά Μέλη :

1. Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος

2. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης

3.       "                       "             ΚΑΣΤΑΝΗΣ Γεώργιος

4.       "                       "             ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς

5.       "                       "             ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέριος

β. Αναπληρωματικά Μέλη :

1. Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ως Πρόεδρος

2. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Παναγιώτης

3.       "                       "             ΚΡΙΚΑΣ Δημήτριος

4.       "                       "             ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος

5.       "                       "             ΤΖΕΦΕΡΗΣ Πέτρος

- Όταν το Συμβούλιο αυτό κρίνει Υγειονομικούς Αξιωματικούς, ο νεώτερος Υποστράτηγος αντικαθίσταται από τον Υποστράτηγο Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικό ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία.

- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυν. Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος και αναπληρωτής του ο Αστυνόμος Α΄ ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.

4. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. Τακτικά Μέλη :

1. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέριος, ως Πρόεδρος

2. Ταξίαρχος Αστυνομίας ΚΟΝΔΥΛΗΣ Χρήστος

3.         "                  "         ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

4.         "                  "         ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ Μιχαήλ

5.         "                  "         ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Ανδρέας

β. Αναπληρωματικά Μέλη :

1. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΚΑΣΤΑΝΗΣ Γεώργιος, ως Πρόεδρος

2. Ταξίαρχος Αστυνομίας ΜΑΛΛΙΟΣ Δημήτριος

3.        "              "              ΣΚΑΡΤΣΗΣ Νικόλαος

4.        "              "              ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία

5.        "              "              ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Αντώνιος

- Όταν το Συμβούλιο αυτό κρίνει Υγειονομικούς Αξιωματικούς, ο νεώτερος Ταξίαρχος αντικαθίσταται από τον Ταξίαρχο Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικό ΠΟΥΛΙΑΝΟ Γεώργιο. - Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυν. Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος και αναπληρωτής του ο Αστυνόμος Α΄ ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ