Δείτε στο Policenet.gr τη νέα Υπουργική Απόφαση για τους Δόκιμους Υπαστυνόμους του τέταρτου έτους

Δείτε στο Policenet.gr τη νέα Υπουργική Απόφαση για τους Δόκιμους Υπαστυνόμους του τέταρτου έτους

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθ.  6500/2/5-οθ’ Υπουργική Απόφαση που αφορά την διαμονή και σίτιση των τεταρτοετών δοκίμων υπαστυνόμων εκτός της Σχολής Αξιωματικών. 

Δείτε τι προβλέπει:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 8000/1/2020/75-α/3-7-2020 Εισήγηση του Προϊσταμέ
νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, δεν προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Το γεγονός ότι οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις επιβάλλουν η εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας να είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες των πολιτών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το έργο που καλούνται να επιτελέσουν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε πλήθος αντικειμένων, οι οποίες δεν μπορούν να παρασχεθούν μόνο με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται εντός της Σχολής, αλλά καθίσταται αναγκαίο να δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να έχουν πρόσβαση σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για την έτι περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεών τους και την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση (συμμετοχή αυτών σε ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κ.λπ. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλιοθήκες, εκμάθηση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ κ.λπ.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαμονή και σίτιση δοκίμων υπαστυνόμων

Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι της Δ΄ τάξης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο, δύνανται, μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος εκπαίδευσης να εξέρχονται, να διαμένουν και να σιτίζονται εκτός της Σχολής.

Άρθρο 2

Ρύθμιση λεπτομερειών

Λοιπές λεπτομέρειες και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρούσας, όπως το καθεστώς διαμονής, παραμονής, σίτισης, χρόνου εισόδου – εξόδου από τη Σχολή, περιβολής στολής, τόσο των εκπαιδευομένων που διαμένουν και σιτίζονται εκτός της Σχολής, όσο και αυτών που διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής, ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020
 

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ