Διαδικασία ενημέρωσης επιλαχόντων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων έτους 2020

Διαδικασία ενημέρωσης επιλαχόντων Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το ΥΠAIΘ οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Όλοι οι επιλαχόντες, κατόπιν αιτήσεώς τους (με τη μορφή αίτησης ή υπεύθυνης δήλωσης), έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά στους πίνακες επιλαχόντων του ΥΠΑΙΘ.

Στην αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου όπως και η κατηγορία [Γενική Σειρά (Ο-Σ) ή Ειδική Κατηγορία (Ο-Σ)] στην οποία ανήκουν καθώς επίσης και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) καθαρογραμμένη (ευανάγνωστη), στην οποία θα υποβληθεί η απάντηση από τη Σχολή.

H αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε ταχυδρομικώς προς τη Σχολή, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210 890 4127, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tee@sse.gr.