Διευκρινίσεις για το Πόθεν Έσχες

Διευκρινίσεις για το Πόθεν Έσχες

Δείτε τις χρήσιμες διευκρινίσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Ημαθίας:

 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής Δ.Π.Κ. 2016, διενεργείται από τη Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 7 του Ν. 3691/08), η διασταύρωση μεταξύ των υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης που προκύπτει από την ένταξη στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εκπλήρωση ή μη ορθή εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης από υπόχρεο πρόσωπο που βρίσκεται στον κατάλογο, από την ως άνω Αρχή αποστέλλεται προσωπική ταχυδρομική επιστολή ή προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με την οποία ενημερώνονται οι υπόχρεοι για τις προβλέψεις και τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος περί μη υποβολής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε ενυπογράφως το υπόχρεο προσωπικό των Υπηρεσιών σας (ένστολο-πολιτικό), όπως:

  • επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. (2106925325, 2131520208, 1031131 &1031133) και με τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. (2106922318, 1032230), αντίστοιχα, προκειμένου ενημερωθεί για την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και την ιδιότητα βάσει της οποίας συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων προς υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών συμφερόντων έτους 2016.
  • για ερωτήματα σχετικά με την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘeΝ (HELPDESK) τηλ. 210 480-2100.
  • προβεί άμεσα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του έτσι ώστε να μην υπάρξουν ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ως άνω νόμου.