Η αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων και η ισότιμη μεταχείριση των κατώτερων σε σχεση με λοιπές κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ «ΔΙΑΤΑΣΣΩΝ-ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ» ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων και η ισότιμη μεταχείριση των κατώτερων σε σχεση με λοιπές κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού

Σχολή Αστυφυλάκων αποτελεί τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4058/2012 και προκειμένου να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση με τους υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που προέρχονται από παραγωγικές σχολές και να αρθεί το άδικο που έχει παρατηρηθεί μεταξύ αστυφυλάκων ανακριτικών και μη ανακριτικών υπαλλήλων, όπου ο «διατάσων» γίνεται «διατασσόμενος», προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3686/2008 ως ακολούθως:

«Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/1994 προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 13 και 18 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα».

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3205/2003, οι κάτοχοι πτυχίου μετατάσσονται στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως προς τις μισθολογικές απολαβές που λαμβάνουν, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3 άρθρου 9 Ν. 3686/2008 ως ακολούθως: «Οι υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν οργανική θέση …… καθήκοντα του βαθμού τους.

Κατ’ εξαίρεση οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3686/2008, που κατέχουν πτυχίο οποιουδήποτε ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή οποιουδήποτε ισότιμου προς αυτά προάγονται χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού προακτέων στο βαθμό του αρχιφύλακα».

Τέλος, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 3686/2008 ως εξής: «Οι αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση οι αρχιφύλακες της παραγράφου 1 και οι αρχιφύλακες που προέρχονται από αστυφύλακες του Ν. 2226/94, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα».

Με την ελπίδα ότι, το εν λόγω άρθρο θα αναγνωστεί από κάποιο αρμόδιο και θα τύχει της ανάλογης προσοχής….

Ομάδα αναγνωστών"

** Η ανωτέρω επιστολή εστάλη από αναγνώστες στη σελίδα του Policenet.gr στο fb

 

ArmyNow_banner_diataktikes_728X90_FINAL