Η πρόταση της Αδέσμευτης Κίνησης Αστυνομικών Αχαΐας για τις άδειες του προσωπικού

Η πρόταση της Αδέσμευτης Κίνησης Αστυνομικών Αχαΐας για τις άδειες του προσωπικού

Δημοσιεύουμε την πρόταση της Αδέσμευτης Κίνησης Αστυνομικών Αχαΐας: Από την Αδέσμευτη Κίνηση Αστυνομικών Αχαΐας κατατέθηκε την 18/03/2019 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας πρόταση η οποία αφορά θεσμοθέτηση άδειας ασθένειας τέκνων και άδειας μητρότητας σε μητέρες που αποκτούν παιδί με υιοθεσία αλλά και με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας, καθώς επίσης και τροποποίηση στην ισχύουσα άδεια εξετάσεων ως προς τον αριθμό των δικαιούμενων ημερών.

               Η πρόταση μέσω της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας θα υποβληθεί στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία ως β'βαθμιο συνδικαλιστικό όργανο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου οι ανωτέρω άδειες να προβλεφθούν και θεσμοθετηθούν και για το Αστυνομικό προσωπικό.
               Συγκεκριμένα η πρόταση έχει ως εξής.
               Σύμφωνα με το Π.Δ.27/1986 «Άδειες αστυνομικού προσωπικού»  ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 75/2016 και το Π.Δ. 27/2019, τα οποία αφορούν ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, για το αστυνομικό προσωπικό δεν προβλέπονται: Α) «Άδεια ασθένειας τέκνων» και Β) «Άδεια μητρότητας σε μητέρες που αποκτούν παιδί με υιοθεσία αλλά και με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας».
                Επιπλέον με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται άδεια εξετάσεων σε όσους αστυνομικούς φοιτούν σε πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα διάρκειας έως δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος.
                Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α’ της 02/12/2016) στον Υπαλληλικό Κώδικα άρθρο 53 μετά την παράγραφο 7 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».
                Επιπλέον, με το άρθρο 34 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 τ.Α’ της 07/02/2019) στον Υπαλληλικό Κώδικα άρθρο 53 μετά την  παράγραφο 8 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής: «Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4538/2018 (ΦΕΚ 85 τ.Α’) πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.»
                Επιπρόσθετα με το άρθρο 35 του ως άνω Ν.4590/2019 στον Υπαλληλικό Κώδικα η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:« Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».
Σχετική νομολογία:
Α) Σύνταγμα της Ελλάδος μέρος δεύτερο «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» άρθρο 4 «Ισότητα των Ελλήνων» παρ.1 «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και παρ.2 «Οι ‘Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Β) Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άρθρο 1 «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» και άρθρο 7 «Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση», όπως κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Γ) Νόμος 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», Κεφάλαιο Γ’ Λοιπές διατάξεις, Άρθρο 31 «Άδεια ασθένειας τέκνων».
Δ) Νόμος 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», Μέρος Τρίτο ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, Κεφάλαιο Α’ Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.3528/2007 (Ά26) άρθρο 34 «Τροποποίηση των άρθρων 52 και 53 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και 59 και 60 του ν.3584/2007 (Α’ 143)» και άρθρο 35 «Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και 67 του ν.3584/2007 (Α’ 143)».

 Αδέσμευτη Κίνηση Αστυνομικών Αχαΐας

Πηγή:  bloko.gr