Καταγγελία ΣΕΦΕΑΑ για καταχρηστική και παράνομη Υπηρεσιακή μετακίνηση - Παραβίαση του Κανονισμού Μεταθέσεων

Καταγγελία ΣΕΦΕΑΑ για καταχρηστική και παράνομη Υπηρεσιακή μετακίνηση - Παραβίαση του Κανονισμού Μεταθέσεων

Στο Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. περιήλθε καταγγελία μέλους μας, για κατάφωρη παραβίαση κανονισμών του Σώματος σε βαθμό που είναι ερευνητέο και το ενδεχόμενο κακοδιοίκησης ή ενδεχομένως και κατάχρησης εξουσίας. Ειδικότερα, για ενδεχόμενο παραβίασης του Κανονισμού Μεταθέσεων [π.δ. 100/2003] στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 19 και 20 που αφορούν σε αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις.

Ακολούθως με έγγραφό μας προς την κα. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον κ. Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών,απαιτούμε την πλήρη και αιτιολογημένη διαλεύκανση των καταγγελλόμενων, εναρμονισμένοι πάντοτε με το στοιχείο της υπεράσπισης των Συναδέλφων με οποιοδήποτε τίμημα ή συνέπεια .

Συγκεκριμένα :

α) Με διαταγή Α.Ε.Α./Δ.Α.Π./ΤΜΗΜΑ 2Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 1Ο, διατάχθηκε  απόσπασή συναδέλφου επί τρεις (3) μήνες από την οργανική του θέση στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω, στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, για επικαλούμενους λόγους υπηρεσιακούς [ενίσχυση αυτού για την αντιμετώπιση σοβαρών υπηρεσιακών του αναγκών].

β) Κατόπιν μη επιθυμίας του για παράταση της απόσπασης (σχετική υπεύθυνη δήλωσή του), αντί για τη λήξη του μέτρου και την επαναφορά του στην οργανική του θέση, διατάχθηκε η προσωρινή του μετακίνηση με ταυτόχρονη ανανέωση αυτής για ένα μήνα.

γ) Με Αίτηση Θεραπείας του, αφενός αναφέρθηκε η μη επιθυμία του για παραμονή στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ούτε και με προσωρινή μετακίνηση, οπότε και αιτήθηκε  την ακύρωση της προσωρινής μετακίνησης και επαναφοράς του στην οργανική του θέση στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω,

αφετέρου υποβλήθηκε ρητά και χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης η ενημέρωσή του για το εάν η περαιτέρω παραμονή του χωρίς την επιθυμία του με οποιονδήποτε τρόπο στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, με προσωρινή μετακίνηση, είναι νόμιμη.

δ) Με διαταγή του Α.Ε.Α./Δ.Α.Π./ΤΜΗΜΑ 2Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 1Ο, του γνωστοποιήθηκε απλώς και όλως λακωνικά ότι το αίτημά του για ακύρωση της προσωρινής μετακίνησης τέθηκε υπόψη του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και απερρίφθη για λόγους υπηρεσιακούς.

Επειδή, η λήψη του μέτρου της προσωρινής μετακίνησης, μετά τη δήλωση του αποσπασθέντος περί μη συναίνεσής του [για περαιτέρω απόσπαση επί 3μηνο], συνιστά, εν τοις πράγμασι, νέο όμοιο δυσμενές διοικητικό μέτρο απομάκρυνσης από την υπηρεσία του, μη ειδικώς αιτιολογούμενο.

Επειδή, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ακόμη και το ενδεχόμενο κακοδιοίκησης ή ενδεχομένως και κατάχρηση εξουσίας στη λήψη του μέτρου, η οποία υπάρχει στην περίπτωση που, αν και δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη νόμου, η πράξη ασκείται για την εξυπηρέτηση σκοπού καταδήλως ξένου προς το σκοπό, στον οποίο απέβλεψε ο νόμος, όταν, δηλαδή, είναι απόρροια ελατηρίων και κινήτρων που καταδήλως αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπού άλλου από εκείνον του νόμου.

 Επειδή, η λήψη του μέτρου της προσωρινής απόσπασης, παρίσταται μη αιτιολογημένη και μη νόμιμη, με βάση τα γνωστά σήμερα στοιχεία (σε συνδυασμό με την παράλειψη αιτιολογημένης ενημέρωσης του ενδιαφερομένου, ως αιτήθηκε), αφενός  ως καταχρηστικά λαμβανόμενο από πλευράς της Διοίκησης, αφετέρου κατά κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας, καθώς και κατά κατάχρηση εξουσίας ληφθέν, θα έπρεπε να μην διαταχθεί ή ως τέτοιο να είχε ακυρωθεί.

Από 24-10-2018 έως σήμερα δεν έχει επιστρέψει στην υπηρεσία του.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, για άμεση επανεξέταση της όλης υπόθεσης, πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας, αιτιολογημένη ενημέρωσή μας  και καταλογισμός τυχόν ευθυνών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ