Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων (μετά τα δικαιολογητικά)

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων (μετά τα δικαιολογητικά)

Η ανακοίνωση που ακολουθεί αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:

Γίνεται κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανά ειδικότητα) για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, μετά τις διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νέα δημοσίευση για τις Υγειονομικές Εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν οι ικανοί υποψήφιοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδικότητα Πληροφορικής

Ειδικότητα Μηχανικών: α. Πολιτικοί Μηχανικοί

                                     β. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

                                     γ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Ειδικότητα Μετεωρολογίας

Ειδικότητα Νομικής

Ειδικότητα Οικονομικών