Κρίθηκαν οι Ταξίαρχοι - Δείτε στο Policenet.gr ποιοι προάγονται

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κρίθηκαν οι Ταξίαρχοι - Δείτε στο Policenet.gr ποιοι προάγονται

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ. 1 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ. 98/2018, στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:  
 
1.  237449 Σανιδάς Παρασκευάς του Θεοδώρου

2.  239376 Ρουτζάκης Αντώνιος του Δημητρίου

3.  238565 Μαυρόπουλος Λάζαρος του Ανάργυρου

4.  237296 Κανέλλος Γεώργιος του Χρήστου

5.  231138 Τζεφέρης Πέτρος του Μιχαήλ

6.  238626 Δούβαλης Γεώργιος του Δημητρίου

7.  238309 Κοσσυβάκης Ηλίας του Ξενοφώντα

8.  232003 Κανακουσάκης Ιωσήφ του Νικολάου

9.  230745 Γκαρίλας Ελευθέριος του Αθανασίου

10.  239273 Σκλάβος Σπυρίδων του Δημητρίου

11.  237712 Σπανουδάκης Νικόλαος του Μάρκου

** Δείτε εδώ ποιοι είναι οι 19 Ταξίαρχοι που αποστρατεύτηκαν