Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

OΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

 

Την 28-3-2019 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2019:

  • Δέκα έξι (16) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

  • Τρεις (03) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

  • Είκοσι πέντε (25) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

  • Μία (01) Αντιπλοίαρχος Υγειονομικός

  • Εβδομήντα έξι (76) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

 

β) Η κρίση τεσσάρων (04) Πλωταρχών ανεστάλη για το έτος 2019.

γ) Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη ανεβλήθη για το έτος 2019.

δ) Ένας (01) Πλωτάρχης εξαιρέθηκε από την κρίση για το έτος 2019.

 

2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Δεκαέξι (16) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι εννέα (09)

αρχαιότεροι εξ αυτών:

1.

Πανταζόγλου

Αριστείδης

του

Αποστόλου

(Α.Μ. 884)

2.

Προκόπης

Παναγιώτης

του

Μιχαήλ

(Α.Μ. 885)

3.

Κούρκουλος

Θεοφάνης

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 889)

4.

Πασσάδης

Νικόλαος

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 890)

5.

Κανάλης

Εμμανουήλ

του

Πέτρου

(Α.Μ. 891)

6.

Σιγούρος

Ευάγγελος

του

Χαρίλαου

(Α.Μ. 892)

7.

Μάζης

Αντώνιος

του

Σπυρίδωνα

(Α.Μ. 893)

8.

Σκανδάλης

Γεώργιος

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 894)

9.

Πολέμης

Νικόλαος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 895)

 

προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

 

β) Τρεις (03) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

 

γ) Δεκαεννέα (19) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και έξι (06) κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», εκ των οποίων ένας (01) τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

 

δ) Μία (01) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Προακτέα».

 

ε) Εξήντα τέσσερις (64) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και δώδεκα (12) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των κριθέντων ως «Προακτέων», προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.