Κρατήσεις για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και του Δόκιμου Υπαστυνόμου σε Υπαστυνόμο Β΄

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
Κρατήσεις για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και του Δόκιμου Υπαστυνόμου σε Υπαστυνόμο Β΄

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 138 του Ν. 4483/2017 που πρόσφατα (31-07-2017) δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. Γ΄ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Η προβλεπόμενη παγία εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β΄ των μετόχων των τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στον αντίστοιχο δικαιούχο Τομέα.

δ) Η προβλεπόμενη πάγια εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β΄ των μετόχων των Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., παρακρατείται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηματικού του Α.Ε.Α. στους δικαιούχους Τομείς.».