Μετάταξη Πτυχιούχων Αστυνομικών Γενικών Καθηκόντων στην Κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων - Προτάσεις

ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελου & ΠΑΠΑΔΑΚΗ Θεόφιλου
Μετάταξη Πτυχιούχων Αστυνομικών Γενικών Καθηκόντων στην Κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων - Προτάσεις

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.3 παρ.2 εδάφ. (γ΄) του Π.Δ. 373 /2002 η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων στην κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα και εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 40 έτος της ηλικίας του, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. Η ανωτέρω διάταξη εισάγει μια διάκριση (λόγω ηλικίας) στην ίση μεταχείριση των υποψηφίων, καθώς αποκλείει από τη διαδικασία της επιλογής στελέχη που ήδη υπηρετούν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και διαθέτουν πέρα από το επιστημονικό υπόβαθρο, ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία, αλλά και (σύμφωνα με τις τελευταίες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις) ικανό και μεγάλο σε διάρκεια υπηρεσιακό μέλλον. Με τον τρόπο αυτό, ένας Αστυνομικός Γενικών Καθηκόντων 40 ετών, κρίνεται κατάλληλος για να συνεχίσει να ασκεί τα (διευρυμένα - γενικά) καθήκοντά του, αλλά την ίδια στιγμή κρίνεται - ηλικιακά - ακατάλληλος να ασκήσει τα (ειδικά) καθήκοντα του Αστυνομικού - Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων!

2. Σύμφωνα με το άρθ.3 παρ.2 εδάφ. (δ΄) του Π.Δ. 373 /2002 η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται (επιπλέον της ανωτέρω προϋπόθεσης) εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης. Η διάταξη αυτή εξομοιώνει το επιστημονικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαθέτει αυξημένη επαγγελματική και διοικητική εμπειρία (Αξιωματικοί), με επιστημονικό προσωπικό το οποίο στερείται της αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας (ιδιώτες), εξισώνοντας με τον τρόπο αυτό υποψηφίους με διαφορετικά προσόντα. Μάλιστα η Επαγγελματική Κατάρτιση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 24/1997, αποτελεί ιδιαίτερο ουσιαστικό προσόν της ετήσιας αξιολόγησης όλων των Αξιωματικών (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων) και ως εκ τούτου δεν δύναται να αγνοείται και να μη λαμβάνεται υπόψη κατά την σύνταξη του πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη άρθρου 3 παρ.1 εδάφ (δ΄) περίπτ.(8) του Π.Δ. 373 /2003 οι χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον ευδόκιμη εργαστηριακή πείρα σε εργαστήρια Α.Ε.Ι. ή να έχουν εργαστεί επί διετία τουλάχιστον σε μεταπτυχιακά προγράμματα έρευνας σε Α.Ε.Ι. ή άλλα ερευνητικά κέντρα, στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 εδάφ (β΄) περ.4 του Π.Δ. 373 /2002, κατά την σύνταξη του πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων προστίθενται τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μια (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο Υπηρεσίας.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις όχι μόνο δεν παρέχουν την απαιτούμενη, κατά τη Συνταγματική Αρχή της Αναλογικότητας, μοριοδότηση των ήδη υπηρετούντων στελεχών στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ, ως ελάχιστη αναγνώριση της δεδομένης προσφοράς τους και της επαγγελματικής τους προϋπηρεσίας, αλλά στην ουσία αποκλείουν αυτούς από τη δυνατότητα συγκέντρωσης των μονάδων-μορίων αυτών, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση από αυτούς δεύτερου επαγγέλματος – έμμισθης εργασίας (ΣΧΕΤ.185/2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Με τον τρόπο αυτό, το επιστημονικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται εκ προοιμίου σε δυσχερέστερη θέση έναντι των ιδιωτών συνυποψηφίων του, στερούμενο τη δυνατότητα να συναγωνισθεί επί ίσοις όροις ιδιώτες, που δεν δεσμεύονται ως προς το είδος και τον αριθμό των εργασιακών τους σχέσεων.

4. Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ (δ΄) περίπτ.(7) του Π.Δ. 373 /2002, προβλέπεται ότι για την Κατηγορία Εγκληματολογικών Εργαστηρίων των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν πέραν του βασικού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης.
Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, αποτελούν εξειδίκευση σε ορισμένο γνωστικό αντικείμενο (βλ. διατάξεις των Ν.1268/1982, 3685/2008 και 3696/2008) και συνεπώς επ΄ουδενί δεν δύναται να υποκαταστήσουν τον βασικό τίτλο σπουδών, καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα απονέμονται με την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών και όχι με την απόκτηση μεταπτυχιακής ή διδακτορικής εξειδίκευσης. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά και στην καθημερινή υπηρεσιακή πρακτική και καθημερινότητα, όπου σημαντικός αριθμός αστυνομικών γενικών καθηκόντων, κάτοχοι του βασικού τίτλου σπουδών, εκτελούν τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που διαθέτουν περαιτέρω εξειδίκευση (Υπογραφή Μελετών, Τεχνικών Εκθέσεων, Εκθέσεων Πραγματογνωμοσύνης, σύνταξη δικογραφιών με εξειδικευμένο και ειδικό αντικείμενο κλπ). Οπωσδήποτε η ύπαρξη πρόσθετων τυπικών προσόντων είναι ευκταία και επιθυμητή, αλλά σε κάθε περίπτωση επικουρική και δεν δύναται για κανέναν απολύτως λόγο να λειτουργεί απαγορευτικά, στερώντας το δικαίωμα σε κατόχους του βασικού τίτλου σπουδών (Πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Είναι ίσως καιρός να αποδοθούν τα του Καίσαρως τω Καίσαρι και να πάψει πια αυτή η απαράδεκτη και προσβλητική μεταχείριση των πτυχιούχων αστυνομικών γενικών καθηκόντων, από την υφιστάμενη νομοθεσία. Η άμεση αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου πρέπει να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν, κατ΄επιταγή των Συνταγματικών διατάξεων και της ανάγκης για καλύτερη λειτουργία του Σώματος και εξοικονόμηση πόρων.

Και αφού πλέον οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, οπλοφορούν κανονικά και εκπαιδεύονται γιατί πλέον δεν κάνουν και αλλά συναφή καθήκοντα (αφού οπλοφορούν και αναλαμβάνουν και θέσεις Τμηματάρχη, ή αναπληρωτή Διοικητή/ Υποδιοικητή σε Υπηρεσιες), καθόσον αποτελεί κοινή διαπίστωση σε όλους ότι δεν χρησιμοποιούνται μόνο σε θέσεις με βάση την πρόληψη της προκυρηξης που έγινε και τον τίτλο σπουδών τους, αλλά ασχολούνται πολλές φορες και σε υπηρεσίες και καθήκοντα άσχετα με αυτό (πχ γραμματείς σε Υπηρεσιες ενώ είναι αξιωματικοί κτλ).

Τέλος, με βάση την τρέχουσα δύσκολη δημοσιοοικονομική κατάσταση της χώρας και τους υφιστάμενους περιορισμούς στον αριθμό των προσλήψεων νέων δημοσίων υπαλλήλων/κρατικών λειτουργών, η ενδεχόμενη κάλυψη των τριακοσίων (300) κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων (Άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 4249/2014), κατά προτεραιότητα και αποκλειστικά από στελέχη του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ, θα παρείχε και σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους από τους σχετικούς προϋπολογισμούς. Ενω οι 300 αυτές θέσεις Αστυνομικών να υλοποιηθούν με προσλήψεις μέσω της Σχολής Αστυφυλάκων, αφού το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει άμεση ανάγκη από Αστυφύλακες. 
Ευελπιστούμε ότι η Φυσική και Πολιτική Ηγεσία διαθέτει και την απαραίτητη ευαισθησία αλλά και τα απαιτούμενα αντανακλαστικά για την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος, αφού σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις μας θα λειτουργήσουν υπερ τού Δημοσίου και Υπηρεσιακού συμφέροντος.

- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ &
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ,
Μέλη του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος