Νέα παραίτηση Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

H ΑΠΟΦΑΣΗ
Νέα παραίτηση Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α΄134).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ.75/2018 «Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Α΄145).
γ) Την Αριθ.Πρωτ.:2421.6-1/63287/2019/30-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΞ9Δ4653ΠΩ-ΘΝ8) Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κατάταξη τριάντα (30) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2019» (ΦΕΚ Γ΄1529).
δ) Το P011207Z OCT 19 σήμα ΣΝΔ.
ε) Το Φ.2421.6/32/0801/Σ.296/01-10-2019 εμπιστευτικό έγγραφο Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με επισυναπτόμενη σε αυτό την Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης του Δόκιμου Σημαιοφόρου Λ.Σ. ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΟΓΛΟΥ Ηλία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Δόκιμου Σημαιοφόρου Λ.Σ. ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΟΓΛΟΥ Ηλία του Μιχαήλ από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε συνέχεια της από 01/10/2019 Υπεύθυνης Δήλωσης παραιτήσεώς του.

2. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης Π.Ν.
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος ΚΛΙΑΡΗΣ

«Αποδοχή παραίτησης Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».