Νέες προαγωγές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας - Δείτε όλα τα ονόματα

Νέες προαγωγές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας - Δείτε όλα τα ονόματα

Το Policenet.gr συγχαίρει τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας που προάγονται και τους εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία τους.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 24 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2, 29 παρ.1 περίπτ. β΄, 38 παρ. 3 και 40 παρ.1 και 7 του π.δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εκλογή, από 5-10-2019, επομένη συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α΄ Ειδικών Καθηκόντων - Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από την έναρξη προαγωγής στο βαθμό αυτό των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών και απέκτησαν το βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους: