Οι εκλογές πλησιάζουν: Που ψηφίζουν οι ένστολοι

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Οι εκλογές πλησιάζουν: Που ψηφίζουν οι ένστολοι

Δείτε τι ισχύει για τους ένστολους στις Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ.26/2012, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή στο Λιµενικό Σώµα καθώς και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, µπορούν να ψηφίζουν είτε στο δήµο που είναι εγγεγραµµένοι, είτε στο δήµο που υπηρετούν µετά από την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η αναγνώριση των ανωτέρω εκλογέων, γίνεται επιδεικνύοντας την στρατιωτική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Προκειµένου οι εκλογείς αυτοί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στο δήµο που είναι εγγεγραµµένοι, οφείλουν να προσκοµίσουν στην εφορευτική επιτροπή, βεβαίωση περί µη εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ.26/2012.

Με δεδοµένο ότι το διάστηµα 7 έως 10 Σεπτεµβρίου 2015 πραγµατοποιείται κατάταξη νεοσύλλεκτων οπλιτών καθώς και πρωτοετών σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αφού η προθεσµία εγγραφής σε αυτούς έληξε την 30/8/2015, σας ενηµερώνουµε ότι οι συγκεκριµένοι εκλογείς δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα µόνο στο δήµο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι ή στο δήµο διαµονής τους εφόσον είναι εγγεγραµµένοι σε ειδικούς καταλόγους ετεροδηµοτών και τους χορηγηθεί ειδική προς τούτο άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος είναι η επίδειξη στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, της σχετικής βεβαίωσης περί µη εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 της εκλογικής νοµοθεσίας, η οποία δύναται να αναγράφει τον όρο νεοσύλλεκτος (πρωτοετής
αντίστοιχα).

Όσον αφορά τους ήδη υπηρετούντες µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή στο Λιµενικό Σώµα καθώς και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, ισχύουν τα αναφερόµενα στην αρ.30/30079/28-8-2015 εγκύκλιό µας. Άλλωστε µε το αρ.2534/20-1-2015 έγγραφό µας, ενηµερώθηκαν οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ.26/2012 ότι θα έπρεπε να προβούν άµεσα στη διαγραφή τους από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών.

Για τη διευκόλυνση του έργου τους κάθε φορά, οι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν να συµβουλεύονται την εφαρµογή «Μάθε που ψηφίζεις» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία εµφαίνονται οι εγγραφές των εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών.

Τέλος, παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το παρόν στις αρχές, υπηρεσίες και µονάδες της αρµοδιότητάς σας, µαζί µε τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρµογή τους.

http://www.onalert.gr/