Πίνακες ικανών και μη ικανών υποψηφίων για την εισαγωγή σπουδαστών στις Πυροσβεστικές Σχολές έτους 2020

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Πίνακες ικανών και μη ικανών υποψηφίων για την εισαγωγή σπουδαστών στις Πυροσβεστικές Σχολές έτους 2020

Κυρώθηκαν οι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του διαγωνισμού, της υπ΄αριθ. 29031 Φ. 300.1/22-05-2020 (ΑΔΑ: 69Σ346ΜΤΛΒ-ΣΟΜ) απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 29428 Φ. 300.1/25-05-2020 (ΑΔΑ: 68ΜΕ46ΜΤΛΒ-2Υ7) και συμπληρώθηκε με την 39323 Φ.300.1/03-07-2020 (ΑΔΑ: Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3).

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες:

1. Ικανοί υποψήφιοι ΓΕΛ

2. Ικανοί υποψήφιοι ΕΠΑΛ

3. Μη ικανοί υποψήφιοι