Παρατείνεται η λειτουργία του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής για έναν ακόμα χρόνο

Παρατείνεται η λειτουργία του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής για έναν ακόμα χρόνο

Παρατείνεται η λειτουργία του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής  για ένα ακόμα χρόνο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7001/2/1484-ζ που δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ 2779/Β/12-7-2018.

Δείτε τι ακριβώς προβλέπει η εν λόγω Υπουργική Απόφαση:

 

Ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ίδρυση – έδρα – υπαγωγή - καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας.

1. Ιδρύεται Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής για την αντιμετώπιση προσωρινών αναγκών τάξης και ασφάλειας, με έδρα το Δήμο Αχαρνών και διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Η τοπική του αρμοδιότητα ταυτίζεται με εκείνη της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

2. Η λειτουργία της Υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από την έναρξή της και καταργείται με όμοια απόφαση όταν εκλείψουν οι λόγοι ίδρυσής της.

Άρθρο 2

Αποστολή – διάρθρωση – αρμοδιότητες

1. Το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής έχει ως αποστολή τα εξής:

α. την εξέταση των αιτιών των εγκλημάτων που διαπράττονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης στους τομείς ασφάλειας και τάξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, καθώς και με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς κ.λπ.,

β. την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη την τοπική και περιφερειακή εγκληματικότητα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία (επιχειρησιακά σχέδια) εγκρίνονται από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, για την εκδήλωση των απαραίτητων αστυνομικών ενεργειών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου και του κοινού εγκλήματος, την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, την εξασφάλιση και διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης, την ενίσχυση και παγίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την παροχή έννομης προστασίας σε αυτούς,

γ. τον άμεσο συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του συνόλου των επιχειρησιακών Ομάδων και Μονάδων όπως Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), Ομάδες Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), που διατίθενται και δραστηριοποιούνται στον τομέα της τοπικής του αρμοδιότητας,

δ. τη συνεργασία και τη σύμπραξη με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής καθώς και με άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων,

ε. την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και την Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων/Α.Ε.Α., για την ενημέρωση σχετικά με συμβάντα και γεγονότα στον τομέα αρμοδιότητάς του,

στ. την έγκαιρη υποβολή προτάσεων και αναφορών προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για τη λήψη πρόσθετων μέτρων και τη διάθεση επιπλέον δυνάμεων και μέσων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του,

ζ. τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών/ΑΕΑ και τις λοιπές Υπηρεσίες Ασφάλειας της περιοχής αρμοδιότητάς του και

η. την παροχή συνδρομής για την κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας από το κατά τόπον αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του άρθ. 16 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) ή από την οικεία Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.) του άρθρου 12 του ν. 4249/2014.

2. Στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής λειτουργούν:

α. Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την πραγμάτωση της αποστολής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και

β. Γραφείο Γραμματείας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας και ιδίως για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θίγουν την αρμοδιότητα και τις υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στον τομέα της εδαφικής αρμοδιότητας του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής.

4. Το προσωπικό που τοποθετείται στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής δεν διατίθεται σε άλλα, ξένα προς την αποστολή της Υπηρεσίας του καθήκοντα.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’αριθμ. 7001/2/1484-α΄ από 27-06-2017 απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 2390).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.