Παρουσίαση σε στρατολογικές υπηρεσίες ή ΚΕΠ για γεννηθέντες του 1997

ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Παρουσίαση σε στρατολογικές υπηρεσίες ή ΚΕΠ για γεννηθέντες του 1997

 

Από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου του 2015 θα πρέπει οι άρρενες γεννηθέντες του 1997 να παρουσιαστούν σε στρατολογική υπηρεσία της περιφέρειάς τους ή στα πλησιέστερα ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής. 

Να σημειώσουμε η κατάθεση στις στρατολογικές υπηρεσίες γίνεται συνήθως με βάση πρόγραμμα ενώ στα ΚΕΠ συνήθως δεν υπάρχει πρόγραμμα κατάθεσης όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε σχετικές ανακοινώσεις έχουν προχωρήσει Στρατολογικές Υπηρεσίες ανά την Ελλάδα (Αν.Μακεδονία, Ν.Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Δυτ. Αττικής κλπ).

Με το συμπληρωμένο Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται και η φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου τους ή πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, από τα οποία θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές στρατιωτικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού:

Ενός μηνός σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής

Δύο μηνών σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής

Τριών μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών

Στη Διεύθυνση Στρατολογικού υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες αλλά και τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν αν δεν καταθέσουν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία το απογραφικό δελτίο.

Σύμφωνα με αυτές οι γεννηθέντες του 1997 μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Στρατολογική Υπηρεσία που τους εξυπηρετεί. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής σου ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων που θα προμηθευτούν εγκαίρως από το Δήμο. Εφόσον αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας η υπηρεσία συστήνει να καταθέσουν συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού. Η κατάθεση του ΔΑ γίνεται ηλεκτρονικά από το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση που δεν καταθέσουν κάποιοι εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής σε κάποια Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ, μπορούν πατώντας εδώ να «κατεβάσουν» προς εκτύπωση, σχετική αίτηση και Δελτίο Απογραφής, προκειμένου αφού τα συμπληρώσουν και τα υπογράψουν, να τα καταθέσουν ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία που τους παρακολουθεί

Επίσης για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να καταθέσουν – αποστείλουν και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής σου Ταυτότητας ή των σελίδων του Διαβατηρίου σου με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής τους σε Μητρώα Αρρένων.

Επισημαίνεται ότι όσοι από τους παραπάνω στρατεύσιμους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δηλώσουν κάποια πάθηση θα πρέπει επιπλέον να επισυνάψουν και αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων στα οποία να περιγράφεται η πάθηση ή η βλάβη της υγείας τους.

Βασίλειος Καλόγηρος

newsbeast.gr