ΠΟΕΥΠΣ: Συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με Υπηρ/κές άδειες οδήγησης.

ΖΗΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΕΥΠΣ: Συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με Υπηρ/κές άδειες οδήγησης.

Με το υπ΄αρίθμ 228/15-10-2015 έγγραφό μας, είχαμε αιτηθεί από το  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος την Συγκρότηση  Επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι να επεξεργασθεί και να καταρτίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στα πλαίσια βελτίωσης της κατάρτισης των νέων οδηγών του Πυροσβεστικού Σώματος, με τροποποίηση και συμπλήρωση των ισχυόντων  Προεδρικών Διαταγμάτων με σκοπό την αναθεώρηση, κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας καθώς  και των εγκυκλίων διαταγών του Α.Π.Σ.   που αφορούν την χορήγηση των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης λόγω της επικείμενης πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2016 .

        Για το ανωτέρω θέμα το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος μας ενημέρωσε, με το υπ’ αριθ. 62410 Φ.602.5 / 22-10-2015 έγγραφό του, ότι συγκροτήθηκε αρμόδια Ομάδα Εργασίας αναφορικά με την ανασύνταξη της νομοθεσίας και αποτελεί μάλιστα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για το Π.Σ. σχετικά με τις Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος .

 

                     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ