Ποιες άδειες δικαιούται το αστυνομικό προσωπικό;

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ποιες άδειες δικαιούται το αστυνομικό προσωπικό;

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ανταποκρινόμενη στα ερωτήματα συναδέλφων συνέταξε τον παρακάτω κατάλογο που περιλαμβάνει όλες τις άδειες που δικαιούται το αστυνομικό προσωπικό, (ο οποίος διατίθεται και σε αρχείο).

Φόρμα επικοινωνίας, για τυχόν παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις

1. Κανονική (Άρθρο 2 και άρθρο 16 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 1 του Π.Δ. 339/1997 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 310/2001):
τριάντα (30) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος και τέσσερις (4) ημέρες πορείας, ολόκληρη ή τμηματικά. Χορηγείται υποχρεωτικά και αν ακόμη δεν τη ζητήσει ο ίδιος το επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία που πρέπει να έχει διανυθεί.
Όταν χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μία φορά για κάθε μία από τις άδειες αυτές. Επίσης σε περίπτωση, που χορηγούνται τμηματικά οι παραπάνω άδειες και ζητούνται ημέρες πορείας αυτές λαμβάνονται και αν ακόμη υπερβαίνουν τις ημέρες άδειας.
Οι επανερχόμενοι από αργία με πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση δεν δικαιούνται Κανονική άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του διμήνου.
2. Κανονική με μειωμένες αποδοχές (Άρθρο 3 του Π.Δ. 27/1986):
τριάντα (30) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος. Χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής και βραχείας. Οι αποδοχές στην περίπτωση αυτή μειώνονται κατά 50% του συνόλου των αποδοχών του αναλόγου χρόνου (άρθρ. 36§2δ του Ν. 1481/84).
3. Βραχεία (Άρθρο 4 και άρθρο 16 του Π.Δ. 27/1986):
επτά (7) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος και τέσσερις (4) ημέρες πορείας, ολόκληρη ή τμηματικά. Χορηγείται ανεξάρτητα από την εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας και πρέπει να γίνει έναρξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που αναφέρεται.
Όταν χορηγούνται τμηματικά, ημέρες πορείας λαμβάνονται μία φορά για κάθε μία από τις άδειες αυτές. Επίσης σε περίπτωση, που χορηγούνται τμηματικά οι παραπάνω άδειες και ζητούνται ημέρες πορείας αυτές λαμβάνονται και αν ακόμη υπερβαίνουν τις ημέρες άδειας.
4. Αναρρωτική (Άρθρο 5 και άρθρο 16 του Π.Δ. 27/1986):
ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και τέσσερις (4) ημέρες πορείας. Σε περίπτωση χορήγησης περισσοτέρων της μιας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος 4 ημέρες πορείας χορηγούνται μόνο στην πρώτη. Για τις υπόλοιπες που διανύονται εκτός της έδρας της Υπηρεσίας είτε ολόκληρες είτε τμηματικά χορηγούνται οι πράγματι απαιτούμενες ημέρες πορείας για τη μετάβαση και επάνοδο κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση χορήγησης της άδειας.
5. Εκπαιδευτική για την ημεδαπή και αλλοδαπή (Άρθρο 6 του Π.Δ. 27/1986):
ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στις ειδικές εκπαιδεύσεις αστυνομικού προσωπικού, εκτός της Αστυνομικής Ακαδημίας.
6. Χωρίς αποδοχές (Άρθρο 7 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 169/2014 και το άρθρο 35 του Π.Δ. 6/2018):
μέχρι τρία (3) έτη, εφάπαξ ή τμηματικά. Χορηγείται μετά την εξάντληση της κανονικής και βραχείας άδειας και της άδειας με μειωμένες αποδοχές, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους με έγκριση από τον Αρχηγό του Σώματος και ο χρόνος που διανύθηκε δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις του προσωπικού.

7. Σχολική και μετασχολική των δοκίμων των σχολών (Άρθρο 8 του Π.Δ. 27/1986 και άρθρο 65 του Π.Δ. 352/1995):
α) Χριστουγέννων: από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της 22ης Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.
β) Πάσχα: από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της Μ. Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
γ) θερινών διακοπών: διάρκεια, ημερομηνία και λήξη ορίζονται με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και για το διάστημα μεταξύ της λήξης του εκπαιδευτικού έτους και της έναρξης του νέου εκπαιδευτικού έτους.
δ) βραχεία: μέχρι επτά (7) ημέρες κατ’ έτος, σε περιπτώσεις σοβαρής ανάγκης.
ε) ολιγόωρη: μέχρι τρεις (3) ώρες ημερησίως. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9) ώρες μηνιαίως, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
στ) τιμητική: μέχρι πέντε (5) ημέρες.
ζ) αναρρωτική
η) διανυκτέρευση: χορηγείται από τον διοικητή του τμήματος δοκίμων αστυφυλάκων και το διοικητή του οικείου εκπαιδευτικού τμήματος αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
θ) μετασχολική: είκοσι (20) ημέρες, η οποία αφαιρείται από την ετήσια κανονική.
8. Εξετάσεων (Άρθρο 9 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 66/2000 & Άρθρο 60 του Ν. 2683/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 3528/2007, το άρθρο 5 του Ν. 4210/2013 και το άρθρο 35 του Ν. 4590/2019):
έως δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος, συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, στους αστυνομικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του εφόσον εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων έως δύο (2) ημέρες.
9. Κύησης και λοχείας ή Μητρότητας των γυναικών αστυνομικών (Άρθρο 10§1 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2000 και το άρθρο 24§1 του Π.Δ. 75/2016 & Άρθρο 52 του Ν. 3528/2007):
δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό με πλήρεις αποδοχές. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.
10. Ειδική με αποδοχές ή γέννησης τέκνου (Άρθρο 10§1 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2000 και το άρθρο 24§1 του Π.Δ. 75/2016):
τρεις (3) ημέρες στους άντρες αστυνομικούς, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γέννηση.
11. Ανατροφής χωρίς αποδοχές (Άρθρο 10§2 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 1 του Π.Δ. 138 /2011, το άρθρο 25 του Π.Δ. 75/2016 και το άρθρο 36 του Π.Δ. 6/2018):
μέχρι δύο (2) έτη στους γονείς αστυνομικούς και μέχρι ένα (1) έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Χορηγείται με έγκριση του Αρχηγού και πρέπει το τέκνο να είναι ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών. Ο χρόνος της αδείας δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις, εκτός από χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

12. Γέννησης τρίτου παιδιού και άνω (Άρθρο 10§2 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 138 /2011):
τρεις (3) μήνες άπαξ με πλήρεις αποδοχές, συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.
13. Επικίνδυνης εργασίας (Άρθρο 10§3 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994):
ένα (1) μήνα άδεια κατ’ έτος με αποδοχές, όσοι εργάζονται ως χείριστες ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφωνικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) ή σε ακτινολογικά εργαστήρια
14. Γονική άδεια ή παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων (Άρθρο 10§5 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994 και το άρθρο 24§2 του Π.Δ. 75/2016 & Άρθρο 53§6 του Ν. 3528/2007 & υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 1613 Β’ 2007):
Ένα (1) τέκνο, έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος. Δύο (2) τέκνα και άνω, έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.
Γονείς αστυνομικοί που έχουν ανήλικα τέκνα τα οποία είναι μαθητές στοιχειώδους, μέσης, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης (παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Σε καμία περίπτωση πάνω από μια ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές.
15. Σύζυγοι μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων χωρίς αποδοχές (Άρθρο 10§6 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 1 του Π.Δ. 138/2011 και το άρθρο 36 του Π.Δ. 6/2018):
μέχρι τρία (3) έτη εφάπαξ ή τμηματικά στους αστυνομικούς, οι σύζυγοι των οποίων υπηρετούν στο εξωτερικό. Χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Ο χρόνος της αδείας δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.
16. Αναπηρίας 67% (Άρθρο 10§11 Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο το άρθρο 1§2 του Π.Δ.13/2007 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24§3 του Π.Δ. 75/2016):
Για τους αστυνομικούς που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Αντί του μειωμένου ωραρίου είκοσι (20) ημέρες ανά έτος και ανά περίπτωση πάσχοντος με αποδοχές.
17. Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Άρθρο 10§12 του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016):
μία (1) ημέρα κατά την ημέρα της ωοληψίας και δεκαπέντε (15) ημέρες από την εμβρυομεταφορά, στις γυναίκες αστυνομικούς που υποβάλλονται στη διαδικασία, με αποδοχές.
μία (1) ημέρα, κατά την ημέρα της ωοληψίας και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου, στους άνδρες αστυνομικούς του με αποδοχές
Για τη χορήγησή της απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

18. Τέλεσης γάμου (Άρθρο 10§13 του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 27/2019):
πέντε (5) ημέρες, αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση αυτού, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού και για τη χορήγησή της απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.
19. Θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ βαθμού εξ αγχιστείας (Άρθρο 10§13 του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 27/2019):
πέντε (5) ημέρες κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του θανάτου και για τη χορήγησή της απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.
[ Α’ βαθμού εξ αίματος: γονείς, παιδιά
Β’ βαθμού εξ αίματος: παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια
Α’ βαθμού εξ αγχιστείας: σύζυγος, πεθερός, πεθερά ]
20. Τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδική νοσηλεία (Άρθρο 10§14 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2000 και προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016):
έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο στο αστυνομικό προσωπικό που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Χορηγείται και στους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, ανά περίπτωση πάσχοντος.
21. Ανατροφής παιδιού (Άρθρο 10A του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2011 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Π.Δ. 75/2016 & Άρθρο 53§2 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6§1 του Ν. 4210/2013 και το άρθρο 34 του Ν. 4590/2019):
Ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Εννέα (9) μήνες με αποδοχές, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
Ειδικά, η άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές χορηγείται άπαξ και εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του.
Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η άδεια προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη.
Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. επιπλέον έξι (6) μήνες για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, η άδεια αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Το ως άνω διάστημα αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε επιπλέον τέκνο.
Αν η μητέρα αστυνομικός λάβει την άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές (άρθρο 10§2 του Π.Δ. 27/1986 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει), ο πατέρας αστυνομικός δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων για το ίδιο διάστημα.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια
Εφόσον επιλέγει η λήψη της άδειας με αποδοχές, δεν μπορεί να διακοπεί και να ζητηθεί μειωμένο ωράριο και αντιστρόφως.

Με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, οι γονείς καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς.
22. Ολιγόωρη (Άρθρο 11 του Π.Δ. 27/1986):
μέχρι τρεις (3) ώρες κατά το χρόνο εκτέλεσης υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την κρίση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.
23. Αιμοδοτική άδεια (Άρθρο 39 του Π.Δ. 584/1985 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Π.Δ. 16/1995 και προστέθηκε με το άρθρο 33§1 του Π.Δ. 6/2018): α) τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά όταν το αίμα προσφέρεται προς χρήση των Τραπεζών αίματος Ελληνικής Αστυνομίας ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Αστυνομικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου. β) δύο (2) ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση. Χορηγούνται με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας.
Στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαίρεση.
23Α. Ειδική στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (Άρθρο 39Α του Π.Δ. 584/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 33§2 του Π.Δ. 6/2018):
α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, χορηγείται ειδική άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της μυελοδοσίας.
β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται ειδική άδεια δύο (2) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης των αιμοποιητικών κυττάρων.
Χορηγούνται με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα. .
24. Χωρίς αποδοχές (Άρθρο 48 του Ν. 4249/2014):
μέχρι πέντε (5) έτη στον αστυνομικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούμενης απόσπασης του αιτούντος αστυνομικού στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασής του.
25. Συνδικαλιστική (Άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 Ν. 4472/2017 & Υπ’ αριθ. 6005/1/126-α΄ από 15/5/2019 Υπουργική Απόφαση):
Π.Ο.ΑΣ.Υ. α) Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας: έως τριάντα (30) ημέρες ανά μήνα. β) Αντιπρόεδρος και Ταμίας: έως δεκαπέντε (15) ημέρες ανά μήνα. γ) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: έως εννέα (9) ημέρες ανά μήνα. δ) Αντιπρόσωποι: έως τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος.
Τοπική Ένωση α) Πεντακόσια (500) μέλη και άνω: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα. β) Πεντακόσια (500) μέλη και κάτω: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα.

26. Αιρετών οργάνων: α) (Άρθρο 93§1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 3918/2011 και με το άρθρο 7 του Ν. 4071/2012): Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. β) (Άρθρο 93§5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4018/2011 και με το άρθρο 7 του Ν. 4071/2012): Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (α), στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων χορηγείται από ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της περίπτωσης (α) χορηγείται ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού. γ) (Άρθρο 93§8 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4071/2012): Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων. δ) (Άρθρο 182§1 του Ν. 3852/2010): Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντα τους. ε) (Άρθρο 182§4 του Ν. 3852/2010): Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν έχουν τα αξιώματα της περίπτωσης (δ), χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο. (Άρθρο 182§5 του Ν. 3852/2010): Η ειδική άδεια των εξήντα (60) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού και χορηγείται επιπλέον των ημερών απουσίας της περίπτωσης (στ). στ) (Άρθρο 183§1 του Ν. 3852/2010): Οι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.

27. Εκλογική (Άρθρο 12 του Π.Δ. 27/1986): χορηγείται σε εξαιρετική περίπτωση κατά το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου από τον Αρχηγό του Σώματος, εκτός αν το θέμα αυτό ρυθμίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
28. Άδειες σπουδαστών Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (Άρθρο 32 του Π.Δ. 380/1996):
α) Χριστουγέννων: από τη λήξη των μαθημάτων της 22ης Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.
β) Πάσχα: από τη λήξη των μαθημάτων της Μ. Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
γ) κανονική ή βραχεία: μέχρι δέκα (10) ημέρες, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Η άδεια αφαιρείται από τη δικαιούμενη κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κανονική ή βραχεία.
ε) ολιγόωρη: μέχρι τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, σε περίπτωση έκτακτης προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης.
29. Άδειες σπουδαστών Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ή Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. – Τ.Ε.Μ.Α. (Άρθρο 56 του Π.Δ. 190/1996):
α) Χριστουγέννων – Νέου Έτους - Πάσχα: η διάρκεια ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τη σύνταξη του προγράμματος. β) κανονική ή βραχεία: μέχρι δέκα (10) ημέρες στους σπουδαστές του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), Ανθυπαστυνόμων και Ξένων Γλωσσών και μέχρι τρεις (3) ημέρες στους σπουδαστές των άλλων Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για ειδίκευση ή επιμόρφωση, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Η άδεια αφαιρείται από τη δικαιούμενη κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κανονική ή βραχεία.
γ) ειδική άδεια εξετάσεων ή άλλες άδειες ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό αδειών.
ε) ολιγόωρη: μέχρι τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, σε περίπτωση έκτακτης προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των:
Π.Δ.584/1985, Π.Δ.27/1986, Π.Δ.12/1994, Π.Δ.16/1995, Π.Δ.352/1995, Π.Δ.190/1996, Π.Δ.380/1996, Π.Δ.66/2000, Π.Δ.310/2001, Π.Δ.13/2007, Π.Δ.70/2011, Π.Δ.138/2011, Π.Δ.169/2014, Π.Δ.75/2016, Π.Δ.6/2018, Π.Δ.27/2019
Ν.1264/1982, Ν.2683/1999, Ν.3528/2007, Ν.3852/2010, Ν.3918/2011, Ν.4018/2011, Ν.4071/2012, Ν.4210/2013, Ν.4249/2014, Ν.4472/2017, Ν.4590/2019