"Στο κατώτερο προσωπικό δεν υφίσταται ιεραρχία;"

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
"Στο κατώτερο προσωπικό δεν υφίσταται ιεραρχία;"

H επιστολή που ακολουθεί εστάληαπό αστυνομικό - αναγνώστη μας, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr:

 

"ΑΡΧΙΚA ΘΑ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕI ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕI ΙΔΙΑIΤΕΡΗ EΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ AΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4058/2012, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ Η ΣΧΟΛH ΑΣΤΥΦΥΛAΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧIΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΠEΔΟΥ ΤΡΙΤΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΠEΚΤΑΣΗ ΥΠAΡΧΕΙ ΣΥΜΜOΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚEΣ ΡΥΘΜIΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡAΤΟΥΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΟΥ ΝOΜΟΥ, ΘΑ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟYΝ ΟΙ ΑΠOΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛHΣ ΑΣΤΥΦΥΛAΚΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚHΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ OΧΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ EΧΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕI ΜEΧΡΙ ΣHΜΕΡΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ΕΝ ΛOΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛH ΘΑ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦEΡΕΙ ΑΝAΛΟΓΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚH H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΑΓΩΓH.

Ο ΝOΜΟΣ 3686/2008, ΠΡΟΒΛEΠΕΙ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΠΤΥΧIΟΥ ΑΠO ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΦYΛΑΚΕΣ ΠΟΥ EΧΟΥΝ ΠΡΟΑΧΘΕI ΣΤΟ ΒΑΘΜO ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΞΕΤAΣΕΙΣ, ΠΛΗΝ OΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΖΕΙ ΙΣOΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΦYΛΑΚΕΣ (ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟYΣ ΥΠΑΛΛHΛΟΥΣ), ΟΙ ΟΠΟIΟΙ EΧΟΥΝ ΠΡΟΑΧΘΕI ΣΤΟ ΒΑΘΜO ΤΟΥΣ ΜΕΤA ΤΟ ΠEΡΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ.

ΟΙ ΑΡΧΙΦYΛΑΚΕΣ (ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟI ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΕΞΕΤAΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΦYΛΑΚΕΣ (ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟI ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΜΕ 15 EΤΗ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ) ΔΕΝ EΧΟΥΝ ΚΑΜIΑ ΠΟΙΟΤΙΚH ΔΙΑΦΟΡA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔYΟ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΕIΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟI ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠOΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛHΣ ΑΣΤΥΦΥΛAΚΩΝ.

Η ΜOΝΗ ΔΙΑΦΟΡA, OΧΙ ΠΟΙΟΤΙΚH, ΕIΝΑΙ OΤΙ ΟΙ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΣΑΝΕ ΕΞΕΤAΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΑΧΘΟYΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜO ΤΟΥ ΑΡΧΙΦYΛΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΔΕYΤΕΡΟΙ ΠΡΟΑΧΘHΚΑΝΕ ΜΕ ΤΑ EΤΗ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ.

 
Η ΔΙΑΦΟΡA ΚΑΘIΣΤΑΤΑΙ ΑΠΛA ΠΟΙΟΤΙΚH ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΕΣ ΕΞΕΤAΣΕΙΣ EΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤEΣ YΛΗ ΤΡIΑ ΜΑΘHΜΑΤΑ (Π.Κ., Κ.Π.Δ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟYΣ), Η ΟΠΟIΑ ΔΙΔAΣΚΕΤΑΙ EΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙAΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜHΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛHΣ ΑΣΤΥΦΥΛAΚΩΝ.

ΠΡΟΤΕIΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞHΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠAΡΧΕΙ IΣΗ ΜΕΤΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔYΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΝΑ ΔIΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤOΤΗΤΑ ΧΡHΣΗΣ ΠΤΥΧIΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΦYΛΑΚΕΣ ΜΕΤA ΑΠO 15 EΤΗ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ.

ΑΣ ΕΣΤΙAΣΕΙ ΚΑΝΕIΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY, OΠΟΥ Ο ΔΙΑΤAΣΩΝ ΓIΝΕΤΑΙ ΞΑΦΝΙΚA ΔΙΑΤΑΣΣOΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΔEΠΟΤΕ EΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕI ΤΟ ΕΝ ΛOΓΩ ΠΡOΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΜIΑ ΑΝΑΦΟΡA EΧΕΙ ΓIΝΕΙ. ΕΙΔΙΚOΤΕΡΑ, ΕΙΔΙΚOΣ ΦΡΟΥΡOΣ ΠΟΥ ΕΙΣHΧΘΗ ΤΟ EΤΟΣ 2000 ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΝOΜΟ 3686/2008, ΓIΝΕΤΑΙ ΤΟ EΤΟΣ 2008 ΑΣΤΥΦYΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΥΠΑΡΧΙΦYΛΑΚΑΣ ΜΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚOΣ ΥΠAΛΛΗΛΟΣ, ΑΝΤIΣΤΟΙΧΑ. ΑΝΤIΘΕΤΑ, ΑΣΤΥΦYΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΞEΡΧΕΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛHΣ ΑΣΤΥΦΥΛAΚΩΝ ΤΟ EΤΟΣ 2009, ΚΑΘIΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟIΣΤAΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡOΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟY ΦΡΟΥΡΟY ΜEΧΡΙ ΤΟ EΤΟΣ 2012, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΟ EΤΟΣ ΠΡΟAΓΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚOΣ ΦΡΟΥΡOΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΙΦYΛΑΚΑ, ΜΕ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ Ο ΔΙΑΤAΣΩΝ ΝΑ ΓIΝΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣOΜΕΝΟΣ.

ΔΙΕΡΩΤOΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΟ ΠΑΡAΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΑΚOΛΟΥΘΑ:

Α) ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛOΓΟ ΔΕΝ EΧΕΙ ΔΟΘΕI ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ Η ΔEΟΥΣΑ ΒΑΡYΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΟ ΘEΜΑ?,

Β) ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛOΓΟ ΔΕΝ EΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕI ΠΡΟΣΦΥΓEΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜEΝΟ ΘEΜΑ?,

Γ) ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛOΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΝEΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓIΟΥ ΔIΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΣIΑ ΜOΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝOΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠO ΔΙΑΤAΖΟΝΤΕΣ ΒΡEΘΗΚΑΝ ΔΙΑΤΑΣΣOΜΕΝΟΙ?,

Δ) ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚO ΔΕΝ ΥΦIΣΤΑΤΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧIΑ?

ΚΑΙ Ε) ΓΙΑΤI ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚO ΠΡΟΣΩΠΙΚO ΧΑΡIΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚEΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΡΟΑΓΩΓEΣ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΥΔΕΜIΑ ΑΝΑΦΟΡA ΓIΝΕΤΑΙ?

ΕAΝ ΚAΠΟΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟYΧΟΣ ΑΠO ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚO ΠΡΟΣΩΠΙΚO, ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕI ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟYΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟYΣ H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟYΣ ΛOΓΟΥΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤAΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜEΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΑΧΘΕI ΣΕ ΑΡΧΙΦYΛΑΚΑ, ΜΕ ΤΟ ΥΠAΡΧΟΝ ΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠAΡΧΕΙ ΚΑΜIΑ ΠΡOΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚH-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΑΓΩΓH H ΑΠΑΣΧOΛΗΣH ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚA ΚΑΘHΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧIΟ.
 

Διερωτόμαστε το εξής:

α) ένας πτυχιούχος αστυνομικός ανακτά δικαίωμα γρήγορης ανέλιξής του μόνο στην περίπτωση που συμμετάσχει στις εσωτερικές εξετάσεις παπαγαλίας?

και β) Σε διαφορετική περίπτωση το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ αδιαφορεί και δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στον πτυχιούχο αστυνομικό και δεν γεννά κανένα δικαίωμα για αυτόν αν δεν συμμετάσχει στις προαγωγικέ εξετάσεις αρχιφυλάκων?

Ας ελπίσουμε, πως η επιτροπή βαθμολογίου θα εναρμονίσει τις προτάσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, δεν θα παραγκωνίσει για ακόμη μια φορά το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ως προς τα προαναφερόμενα και θα μεταχειριστεί ίσα και όμοια τους πτυχιούχους αστυνομικούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν εκ νέου διοικητικές προσφυγές."