Τα... ψιλά γράμματα της προκήρυξης για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Τα... ψιλά γράμματα της προκήρυξης για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ
Τα... ψιλά γράμματα της προκήρυξης για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ χθες από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη των εισακτέων στα Ανώτα­τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

Οι συνολικές θέσεις που προκηρύσσονται είναι 819 (όσες και πέρυσι), ενώ το πρόγραμμα για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι ασφυκτικό, αφού έως τις 20 Μαΐου οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει ταχυδρομικά στις σχολές του ενδιαφέροντός τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Από την ημερομηνία αυτή και με­τά αρχίζει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και το πρόγραμμα των προκα­ταρκτικών εξετάσεων (ψυχομετρικές, υγει­ονομικές, αθλητικές).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν άρτια σω­ματική διάπλαση, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμε­τοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, να έχουν διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, ενώ για συ­γκεκριμένες σχολές θα πρέπει να έχουν και πτυχίο αγγλικής γλώσσας.

Για τα ΑΣΕΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά βάση από την 1η Ιανουάριου 1995 και μετά, για τη ΣΣΑΣ από τις 31 Δεκεμβρίου του 1995 και μετά και για τις ΑΣΣΥ να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Όσον αφορά τις θέσεις που προκηρύσ­σονται, αυτές αφορούν: 212 στη Σ.Σ.Ε., 34 στη ΣΝΔ, 56 στη Σ.Ι., 38 στη ΣΣΑΣ, 20 στη ΣΑΝ, 151 στη ΣΜΥ, 97 στη ΣΜΥΝ, 158 στη ΣΤΥΑ και 30 στη ΣΔΥ. Φέτος είναι δυνατή η εισα­γωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων που δημιουργούνται λόγω της αποχώρησης υποψη­φίων που έχουν Κριθεί εισακτέοι.

Ανδ. Κούτρας

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-10/05/2016)

forapartida-forapartida.blogspot.gr