Τι ισχύει για την έγκριση Κανονικής & Βραχείας Άδειας όταν αυτές αναστέλλονται

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Τι ισχύει για την έγκριση Κανονικής & Βραχείας Άδειας όταν αυτές αναστέλλονται

Είναι γνωστό ότι με την από 16/3/2020 σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ανασταλεί, από την 17/3/2010, η χορήγηση της κανονικής και βραχείας άδειας σε όλο το Αστυνομικό προσωπικό μέχρι νεωτέρας, λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που προέκυψε με την πανδημία του Κορονοϊού COVID - 19.

Επειδή δεχόμαι πολλά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο της χορήγησης άδειας στην παρούσα κατάσταση, σας ενημερώνω ότι αδειες εγκρίνονται από τα αρμόδια ιεραρχικά ανωτέρω όργανα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων για την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 27/1986.

Έτσι, την κανονική και βραχεία άδεια την εγκρίνει τώρα στην αναστολή αδειών, βάσει σχετικής Απόφασης (για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενα όργανα) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

- είτε ο οικείος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής (ΓΑΔ Αττικής, ΓΑΔ Θεσσαλονίκης και ΓΑΔ Περιφέρειας) για όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων (ως περιφερειακές Υπηρεσίες, σύμφωνα με διατάξεις ν. 4249/2014 και π.δ. 178/2014),

- είτε ο Προϊστάμενος Επιτελείου (Επιτελάρχης) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για όλες τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες της χώρας μας, που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, για σοβαρούς όμως και εξαιρετικούς, προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους.

Οπότε, σε κάθε περίπτωση, οι συνάδελφοι εφόσον υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση οποιασδήποτε άδειας στην παρούσα περίοδο, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν γραπτώς στην αίτησή τους, τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα, τους βάσιμους και αληθείς λόγους (ακόμα και έγγραφα εαν υπάρχουν καλό είναι να συνυποβάλλονται, βεβαία), για τους οποίους θα πρέπει η Διοίκηση να εγκρίνει την αιτούμενη άδεια.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ

Μέλος ΕΚΑ