Τι ισχύει με τις αιμoδοτικές άδειες

Τι ισχύει με τις αιμoδοτικές άδειες

Σύμφωνα με το άρθρο 39 «Εθελοντές Αιμοδότες» του Π.Δ.584/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Π.Δ. 16/95, προβλέπεται η χορήγηση στους εθελοντές αιμοδότες ειδική Αιμοδοτική άδεια.

1. Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται:

α) Τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε φορά που προσφέρουν αίμα προς χρήση των Τραπεζών αίματος Ελληνικής Αστυνομίας και  των συνδικαλιστικών τους φορέων ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Αστυνομικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου .


β) Διήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίματος.

2. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες με την προσκόμιση σ’ αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας, που χορηγούν στους αιμοδότες τα αιμοληπτικά κέντρα ή Τράπεζες αίματος, η οποία και πρωτοκολλείται στο φάκελο αδειών κάθε αιμοδότη.

3. Οι εν λόγω άδειες αρχίζουν, από την ημερομηνία αιμοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιμοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές).

4. Κάθε αιμοδοσία, της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται αμέσως με σήμα, από την Υπηρεσία του αιμοδότη, στην Τράπεζα αίματος, για την οποία χορηγήθηκε. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιμοδότη, καθώς και το χρόνο και τόπο αιμοδοσίας.

5. Με γνώμονα πολλές διαταγές που αφορούν τον τρόπο χορήγησης της, αλλά και της κύριας, της υπ’ αριθμ. 6023/23/35-λε από 08-10-1996 διαταγής της τότε Δ/νσης Υγειονομικού του Αρχηγείου, που δείχνει τον τρόπο κατεύθυνσης της Υπηρεσίας, προκύπτει και αναφέρεται ρητά ότι η «αιμοδοτική άδεια των Αστυνομικών πρέπει να είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ της επιθυμίας του αιμοδότη και της Υπηρεσιακής ευχέρειας».

Η προαναφερόμενη διάταξη συνάδει και με τη πρακτική εφαρμογή λήψης της αιμοδοτικής άδειας, η οποία προϋποθέτει τόσο προηγούμενη αναφορά-γνωστοποίηση από τον αιμοδότη Αστυνομικό για την ημερομηνία της αιμοδοσίας, καθώς και την ημερομηνία λήψης της αιμοδοτικής άδειας, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται Υπηρεσιακά προβλήματα.

Αυτό με λίγα λόγια και έχοντας υπόψη ότι πλέον η έκδοση της Υπηρεσίας γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, προκύπτει ότι η αίτηση γνωστοποίησης πρέπει να προηγείται της ανακοίνωσης της εβδομαδιαίας Υπηρεσίας, εκτός τις έκτακτες περιπτώσεις που είναι αυτή αναγκαία.

Η ίδια τακτική θα πρέπει να ακολουθείται και όσον αφορά την ημερομηνία λήψης της αιμοδοτικής άδειας. Εδώ θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές, ότι μετά από μελέτη των εισερχόμενων διαταγών, διαφαίνεται ότι η προτίμηση και η κατεύθυνση των προϊσταμένων Υπηρεσιών του Αρχηγείου είναι ο αιμοδότης Αστυνομικός να λαμβάνει απευθείας την άδεια αυτή, αμέσως μετά την αιμοδοσία, πάντα όπου είναι αυτό υπηρεσιακά εφικτό και επιθυμητό από τον ίδιο.

Επίσης και επειδή έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, δεν προκύπτει, ούτε προβλέπεται από πουθενά οποιαδήποτε άρνηση-απαγόρευση της Υπηρεσίας στον Αστυνομικό να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αιμοδοσία, ομαδική ή ατομική!

Μάλιστα όπως ρητά αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών «Κατόπιν των ανωτέρω και με γνώμονα αφ’ενός την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών και αφ’ετέρου την εξυπηρέτηση και προστασία των εθελοντών αιμοδοτών του σώματος, κρίνουμε σκόπιμο ότι κάθε επιθυμία για αιμοδοσία του προσωπικού, είτε στην επίσημη Τράπεζα Αίματος του Σώματος είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να διευκολύνεται από τον προιστάμενό του, μέσα στα πλαίσια της υπηρεσιακής ευχέρειας, με σχετική έγκριση και για κανένα λόγο δεν πρέπει να πραγματοποιείται αυθαίρετα, δικαιολογημένων μόνο των περιπτώσεων της επείγουσας ανάγκης μετάγγισης προσώπου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του υπαλλήλου».

Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Πηγή: aspapolice.gr, enathess.gr