Τι συζήτησαν και τι ζήτησαν οι Λιμενικοί από τον Πάνο Καμμένο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΕ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τι συζήτησαν και τι ζήτησαν οι Λιμενικοί από τον Πάνο Καμμένο

Σε θετικό, εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήσαμε συνάντηση στη Βουλή, με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο. Από την πλευρά μας, θέσαμε υπόψη του σειρά θεμάτων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ. και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους, καταθέτοντας το παρακάτω υπόμνημα: 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ,

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με το παρόν, θέτουμε υπόψη σας  τα παρακάτω  ζητήματα που κινούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας ως Υπουργού Αμύνης, αλλά και ως Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ενός εκ των δύο πυλώνων  της νέας κυβέρνησης, ζητώντας  την θετική από την πλευρά σας αντιμετώπιση για την οριστική και δίκαιη επίλυση τους.

 

1. ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ

 

Με τις υπ’ αρ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες είχαν επιβληθεί με το ν. 4093/2012, από την 1/8/2012.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, όφειλε να συμμορφωθεί και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναδρομική επιστροφή των παράνομα παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών από τη μισθοδοσία των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή εφαρμόστηκε μόνο κατά το ήμισυ (άρθρο 86 του ν. 4307/2014 και υπ αριθ. οικ. 2/95266/ΔΕΠ από 11/12/2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ενώ για το υπόλοιπο μέρος της δικαστικής απόφασης δε δεσμεύθηκε ρητά.

Καθώς μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ] σας καλούμε, όπως  είχατε δεσμευτεί προεκλογικά αλλά με συνέπεια και μετεκλογικά, να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των ως άνω δικαστικών αποφάσεων.

 

2. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

Ι. Με το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 ορίζεται ότι «…με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους….» Με τη ρύθμιση αυτή ουσιαστικά αποτυπώθηκε σε νόμο η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης για την αποχώρηση του δημοσίου από την κοινωνική ασφάλιση, αφού βέβαια προηγουμένως μέσω του PSΙ αλλά και την αποψίλωση του ταμείου από ανταποδοτικούς πόρους, έγειρε την πλάστιγγα προς την κατεύθυνση ενός ταμείου με προβλήματα. 

Επιπρόσθετα  για  πλήρη και σε βάθος ενημέρωση, σας γνωρίζουμε ότι τα μετοχικά ταμεία Ε.Δ. και Σ.Α. αποτελούν από ιδρύσεως τους ανεξάρτητους μεταξύ τους Ασφαλιστικούς Φορείς με τα δικά τους ιδιαίτερα θεσμικά χαρακτηριστικά και δε μπορούν να χαρακτηρίζονται ως ταμεία επικουρικής ασφάλισης. Η de facto  υπαγωγή και εποπτεία του ΜΤΝ στο Υπουργείο Εργασίας μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου ισοπέδωσης του Ταμείου, καθώς καταργεί το αυτοδιοίκητό του, περιορίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΘΑ ως εποπτεύουσας αρχής ενώ ανατρέπει εις βάρος μας την εκ του νόμου καθεστηκυία μετοχική – μερισματική σχέση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. 

Συνεκτιμώντας το οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται σήμερα το ΜΤΝ και επειδή θα πρέπει να αναληφθούν  προσπάθειες για ένα υγιές και βιώσιμο Ταμείο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους της πολιτείας για την αντιστάθμιση των απωλειών πόρων για το Ταμείο, που χάθηκαν, όπως προαναφέρουμε, τα τελευταία χρόνια από άστοχες και επικίνδυνες πολιτικές (PSI κλπ). Η λύση των συνεχόμενων περικοπών προς τους ασφαλισμένους, για τη ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, κρίνεται αναποτελεσματική.

Μονόδρομο λοιπόν αποτελεί  η κατάργηση του άρθρου 220 του ν. 4281/2014, θέση με την οποία συμφώνησε σε πρόσφατη συνάντησή μας ο αρμόδιος επί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργός. Ως εκ τούτου ζητούμε και την δική σας στήριξή,  με την ανάληψη  ενεργειών που απαιτούνται  για την κατάργησή του.

ΙΙ. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως στελέχη, δυστυχώς, αναγκάζουν πολλούς από εμάς να καταφεύγουμε ενίοτε στο δανεισμό για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών μας. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, είναι ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε για το σκοπό αυτό. Αφουγκραζόμενοι  λοιπόν τις ανάγκες των στελεχών προτείνουμε την παρέμβασή σας για τον περιορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων και την σύντμηση του χρόνου έγκρισής τους, καθώς την εξέταση της δυνατότητας αύξησης των χορηγούμενων ποσών.

ΙΙΙ. Επιστροφή κρατήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων του Ταμείου, σύμφωνα με το αριθμ. 361.27-2/17145/14-02-2012 έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής Υπηρεσίας του ΥΝΑ, το οποίο και επισυνάπτουμε. 

 

3. ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ι. Το ΝΝΑ λειτουργεί από το έτος 1955. Παρέχει άρτια υγειονομική περίθαλψη στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και  ΠΝ, ενώ τα τελευταία χρόνια με απόφαση της πολιτείας και σε ιδιώτες. Διαχρονικά αποτελεί συνώνυμο της υγείας, της ελπίδας και της εμπιστοσύνης χιλιάδων ασθενών. Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του προασπίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των υπηρετούντων στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και στο ΠΝ στην υγεία, ενισχύοντας το Κράτος Πρόνοιας, ιδιαίτερα σε τούτη τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε.

 Δυστυχώς όμως, το ΝΝΑ, όπως και τα άλλα στρατιωτικά νοσοκομεία, ενώ παρέχουν αυτές τις σπουδαίες  υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μεταξύ των οποίων του ΕΟΠΠΥ, ο ΕΟΠΠΥ δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δυσκολεύοντας έτσι την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους.

Ζητούμε λοιπόν την παρέμβασή σας για την επίσπευση  εξόφλησης των  ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΠΥ προς το Ναυτικό Νοσοκομείο.

ΙΙ.  Η οικονομική υπηρεσία του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, από τις 20-05-2013 με συγκεκριμένη «νότα» που εξέδωσε (ΝΝΑ/Δ.Ο.Υ./Φ.071.80/334/33/20-05-2013), επέβαλε μόνο για τα προστατευόμενα μέλη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την καταβολή χρηματικού αντιτίμου για τις επισκέψεις που πραγματοποιούν στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου αλλά και του ΝΝΠ. 

Επειδή παρά την διατυπωθείσα αντίθεσή μας, η άνιση αυτή αντιμετώπιση εις βάρος των στελεχών μας συνεχίζεται, σας καλούμε, ως εποπτεύοντα Υπουργό, να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες – εντολές για την διόρθωσή της, αλλά και αποφυγής άλλων  στο μέλλον, καθώς κατά την άποψή μας, εγείρονται  θέματα ηθικής τάξης και νομιμότητας. 

 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Όπως γνωρίζετε, με την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων, διαμορφώθηκε μία νέα πραγματικότητα σε βάρος των ενστόλων μεταξύ των οποίων των Υπηρετούντων στο Λιμενικό Σώμα που αφορά στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων και στον ευαίσθητο τομέα των Στρατιωτικών Συντάξεων. Θέτουμε λοιπόν υπόψη σας τα επείγοντα προβλήματα που έχουν οξυνθεί στον Κλάδο μας με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς και τα οποία πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν προς άρση των αδικιών και προς εξάλειψη των δυσλειτουργιών που δημιουργήθηκαν από νομοθετική αβλεψία ώστε να διασφαλισθεί μία ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή των αυξημένων συντάξιμων ετών υπηρεσίας και ηλικιακών ορίων που προβλέφθηκαν βάσει Ν.3865/2010. Πιο συγκεκριμένα:

1. Με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ενστόλων, οι οποίοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριμένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 27 ½ έτη, το 2013 29 έτη, το 2014 30 ½ έτη, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόμος δημιούργησε μία δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώμα από 1-7-1990 έως 31-12-1995, καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, αφού δημιουργεί ένα χρονικό χάσμα 14 ετών ( 9 πραγματικά και 5 πλασματικά έτη) με τους αμέσως προηγούμενους καταταγέντες μέχρι την 31-6-1990), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων».  Συνεπώς, η πρότασή μας σε μία επικείμενη τροποποίηση του ασφαλιστικού μας συστήματος για τη θεραπεία της αβλεψίας του νομοθέτη, είναι η εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2020 (συμπλήρωση 24 ½ ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2021 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 1-1-1993 μέχρι και 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας». 

2. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3865/2010 , αρ. 6 περ. 12 (παρ. 15, αρ. 11 του πδ 169/2007 και αρθρ.1 παρ.4 ν.4002/2011) δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου τέκνων που ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο στους Πολιτικούς Υπαλλήλους χωρίς να περιληφθεί αντίστοιχη ρύθμιση για τους στρατιωτικούς. Προτείνουμε λοιπόν, προς εξάλειψη της διάκρισης των στρατιωτικών από τους πολιτικούς υπαλλήλους και προς την εξομοίωσή τους, να συνυπολογίζεται στις προσμετρητέες υπηρεσίες κατά τη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος τέκνων.  Σε μία επικείμενη τροποποίηση του ασφαλιστικού μας συστήματος, η πρότασή μας είναι η εξής: Προστίθεται στην παρ. 15 του άρθρου 11 του πδ.169/2007, περ. ε. «Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους». 

 3. Επίσης, θέλουμε να σας επισημάνουμε ένα ζήτημα που έχει ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  17 του Ν. 3865/2010 και άρθρ. 22 του ν. 3865/2010 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατά την έκδοση αναγνωριστικών πράξεων πλασματικού χρόνου φοίτησης  σε ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού). Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές, ήτοι άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι. 

Δέον όπως τονισθεί αφενός ότι οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), σύμφωνα με το Π.Δ. 9/1979 (ΦΕΚ3Α/1979), μετονομάστηκαν σε Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) και σύμφωνα με το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αφετέρου δε ότι ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ204Α/98), με υποχρεωτική φοίτηση χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών. 

Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουμε το άρθρο 22. 1. που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». Με την ως άνω τροποποίηση άλλωστε, επιδιώκεται η εξίσωση των δικαιωμάτων του ένστολου προσωπικού με αυτά των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την προσμέτρηση των ετών σπουδών σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με αυτά των αποφοίτων παραγωγικών σχολών ούτως ώστε να επέλθει μία ενιαία ρύθμιση ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

4. Επιπρόσθετα θέλουμε να θέσουμε το ζήτημα του υφιστάμενου κενού στην ισχύουσα νομοθεσία περί αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και συγκεκριμένα τη μη ύπαρξη δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης η διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για εκείνες τις περιπτώσεις μάλιστα για τις οποίες ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης ή ο διδακτορικός αποτελούν απαραίτητο προσόν κατάταξης για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών. Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουμε το άρθρο 22. 1. που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ενός μόνο πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον αυτό αποτέλεσε προσόν κατάταξης». Με την ως άνω τροποποίηση επιδιώκεται, μετά την επέκταση του δικαιώματος αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου ανεξάρτητα αν αυτός αποτέλεσε προσόν κατάταξης ή όχι, η αποκατάσταση της υφιστάμενης στρέβλωσης και η θεσμοθέτηση, για προφανείς λόγους, της αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για τα στελέχη Ε.Δ και Σ.Α. με τον περιορισμό ότι αυτό αποτέλεσε υποχρεωτικό προσόν κατάταξης. 

5. Ακόμη προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είτε στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών  (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Ειδικότερα, με τη  νέα διάταξη γίνεται σαφέστερη η διάκριση μεταξύ των αποφοίτων παραγωγικών σχολών που κατατάχθηκαν  έως 31.12.2010 αφενός και αυτών που κατατάχθηκαν από 1.1.2011 και μετά. Έτσι, οι μεν πρώτοι έχουν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο ενώ στους υπόλοιπους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του υποχρεωτικού φορέα ασφάλισή τους.  Η νομοθετική αυτή διαφοροποίηση κρίνεται αναγκαία λόγω του διαφορετικού ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου που είχε διαμορφωθεί  στην ελληνική έννομη τάξη με κρίσιμο χρονικό σημείο την 31.12.2010.  Πλέον, το καθεστώς των καταταγέντων από 1.1.2011 και εξής που πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είτε στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών  (Τ.Σ.Α.Υ.) εξομοιώνεται με το καθεστώς των απευθείας κατάταξης στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών και Υγειονομικών. Το καθεστώς για τα στελέχη απευθείας κατάταξης δε μεταβάλλεται σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο ν. 4058/2012, πλην όμως η ρύθμιση εντάσσεται στην παρούσα διάταξη για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας. Η με τη νέες διατάξεις συνολική ρύθμιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των παλαιών (κατάταξη μέχρι 31.12.2010), των νέων (από 1.1.2011 και εφεξής) αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές και των απευθείας κατάταξης Τεχνικών και Υγειονομικών, καθιστά άνευ αντικειμένου την εξακολούθηση ισχύος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012, οι οποίες και καταργούνται ρητώς για λόγους ασφάλειας δικαίου.

 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε όπως:

Α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) καταργούνται. 

 

Β. Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως, ενώ οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως:

«3. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα στελέχη αυτά δεν επιθυμούν να υπαχθούν και προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, από την ημέρα κατάταξής τους, αποδίδονται στα ταμεία των φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».

 

Γ. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  υποχρεούνται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος η εντός διμήνου από την κατάταξή τους (για όσους κατατάσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους.

 

Δ. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α' 63) παραμένουν ισχυρές.

 

Ε. Τέλος επανερχόμαστε στο ζήτημα που αφορά την μάχιμη 5ετία των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., ένα αίτημα το οποίο τυγχάνει και της σχετικής έγκρισης των αρμοδίων Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών. Η ρύθμιση που απαιτείται για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι η εξής :

«1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου  40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής : 

“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες,  σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.

γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται  κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους” 

2. Οι διατάξεις των  παρ. 6 και 7 του άρθρου  40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.»

Με την αποδοχή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης των παραπάνω θέσεων και προτάσεων, είμαστε βέβαιοι ότι, η όποια πρωτοβουλία σας θα τύχει της καθολικής αναγνώρισης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θα δώσει πράξη και περιεχόμενο σε πολλά από τα ζητήματα που μας απασχολούν και γενικά θα έχει θετικό πρόσημο στην κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ,

Με την ευκαιρία αυτής μας της συνάντησης και ενόψει των ετήσιων τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών, θέτουμε υπόψη σας ως έναν εκ των δύο κυβερνητικών εταίρων, την πάγια θέση της Ένωσής μας για την αλλαγή του τρόπου επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών. Η υφιστάμενη σήμερα και για πολλά χρόνια κατάσταση δεν προάγει την αξιοκρατία και δημιουργεί διαρκώς εντάσεις και συζητήσεις. Δυστυχώς κάθε χρόνο οι κρίσεις διενεργούνται στο ίδιο απαρχαιωμένο πλαίσιο και σε ένα θολό περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν εμπεδώνει το αίσθημα δικαίου του κρινόμενου αλλά και μεταξύ των στελεχών. Οι προβλεπόμενες σήμερα διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκμηρίωση μιας αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειμενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισμένα, συγκεκριμένα, μετρήσιμα στοιχεία. Εξαιτίας της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων, ζούμε κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισμών, των ζυμώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναμιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις διαπιστώσεις μας, την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία οργανισμών με ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και την κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα, τονίζουμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο διενέργειάς τους, προκειμένου με την ολοκλήρωση και ανακοίνωσή τους, να μην υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια που θα αμφισβητούν το αποτέλεσμα. Σας καλούμε λοιπόν, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, να αναλάβετε πρωτοβουλίες θέσπισης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου στη βάση των προαναφερομένων αρχών και θέσεών μας.

 

Από την πλευρά του ο Προέδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποδεχόμενος το δίκαιο των αιτημάτων που προβάλαμε, μας διαβεβαίωσε ότι θα προστρέξει με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την οριστική και δίκαιη αντιμετώπισή τους, αρχής γενομένης με το κυρίαρχο θέμα της πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ. Τέλος, συμφωνήθηκε η πρώτη αυτή συνάντηση να έχει και συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, επ’ ωφελεία των στελεχών μας αλλά και του οργανισμού που υπηρετούμε.

  Για το Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ  
Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ   Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Πηγή:bloko.gr