Φοιτητική άδεια - Πάλι "ριγμένοι" οι Αστυνομικοί μας;

Φοιτητική άδεια - Πάλι "ριγμένοι" οι Αστυνομικοί μας;
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Φοιτητική άδεια - Πάλι "ριγμένοι" οι Αστυνομικοί μας;

Το policenet.gr έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα και κατά το παρελθόν.

Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4210/2013 τροποποιήθηκε ο Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (περιλαμβάνεται και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.) και συγκεκριμένα η παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.3528/2007, που αφορά τις άδειες εξετάσεων με αποδοχές στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η τροποποίηση αφορά τη μείωση των ημερών που λαμβάνει ο υπάλληλος ανά έτος {από είκοσι (20) σε δέκα (10) ημέρες} και ανά ημέρα εξετάσεων {από δύο (2) ημέρες σε μία (1) ημέρα}.

Οι ως άνω τροποποιήσεις ήταν κάτι το δυσάρεστο για την κατηγορία των συναδέλφων που λαμβάνει την εν λόγω άδεια και ειδικότερα για τους νέους αστυνομικούς που προσφέρουν τα μέγιστα στο Σώμα, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των δύσκολων υπηρεσιών ή ωραρίων εκάστοτε, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, να τους περιορίζεται αυτό το μικρό δικαίωμα της άδειας εξετάσεων με αποδοχές, από είκοσι (20) σε δέκα (10) ημέρες.

Βέβαια, εύλογο ήταν, κάτι αρνητικό που αφορά το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, να το «επικαρπώνεται» και το ένστολο προσωπικό του Σώματος, αφού η προαναφερθείσα άδεια χορηγείται σε αυτό βάσει των διατάξεων που έτυχαν τροποποίησης, στα πλαίσια του ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο.

Ξαφνικά και μετά τον περιορισμό των ημερών της άδειας εξετάσεων με αποδοχές από το Ν. 4210/2013, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 10-01- 2014 στο τεύχος Α με αριθμό φύλλου 6, το Π.Δ. 3/2014, το οποίο τροποποιούσε τις άδειες εν γένει του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το εν λόγω Π.Δ., με τις διατάξεις του άρθρου 1 τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 105 «Άδειες εξετάσεων – Άδειες φοιτώντων στις Σχολές» του Π.Δ. 210/1992 και πλέον οι διατάξεις για την άδεια εξετάσεων με αποδοχές έχουν ως εξής: «Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές χωρίς ημέρες πορείας. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος».

Δια του παρόντος άρθρου μεταφέρω τη βαθύτατη δυσαρέσκεια των συναδέλφων μας για την εν λόγω εμφανή διάκριση που λαμβάνει χώρα στο Υπουργείο μας, αντιμετωπίζοντας κάποιους ηπιότερα από άλλους, μέσω διαφορετικών κριτηρίων κρίσης, τόσο μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και μεταξύ των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα εν γένει και αναμένουμε από τον κ. Υπουργό μας να διευθετήσει άμεσα την κατάφορη αδικία στο δικαίωμα της άδειας εξετάσεων με αποδοχές σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος από δέκα (10) που ισχύει σήμερα (με δύο (2) ημέρες άδειας για κάθε ημέρα εξετάσεων).

Ζητούμε ισονομία, τίποτα παραπάνω.

του αναπλ. Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών Χύτα Κωνσταντίνου στην εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2016

 

skaythess.gr