108 οπλίτες στο ΠΝ για 3 χρόνια - Αιτήσεις έως την 29/09/2017

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
108 οπλίτες στο ΠΝ για 3 χρόνια - Αιτήσεις έως την 29/09/2017
Από το Γενικό Επιτελείο Πολεμικού Ναυτικού προκηρύσσονται εκατόν οκτώ (108) προ­σλήψεις οπλιτών και εφέδρων, για ανα­κατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2017. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017 (όσα θα υποβληθούν έπειτα από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρό­θεσμα), όπως παρακάτω: 
 
α. Οι οπλίτες, στις Μονά­δες όπου υπηρετούν, εφόσον απολύονται οριστικώς από 29 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2017. 
 
β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυ­σης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.
 
Αιτήσεις
 
Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες: 
 
α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών στο ΓΕΝ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο, ει­δικά για τους υπηρετούντες, να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπη­ρεσία. 
 
β. Υποβάλλουν με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106551096) ή με e-mail (gen_b4@navy.mil.gr) στο ΓΕΝ/Β4 τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Δ», με τα στοι­χεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά, έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017. 
 
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Πα­ραρτήματος «Α» ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΝ/Β4, αφού συνταχθεί σχετική πράξη επί της αιτήσεως για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων, την οποία και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι. 
 
ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ-semmanoilidou@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-19/09/2017)
 
Διαβάστε τη σχετική απόφαση:
 


__________________
staratalogia.blogspot.gr