O νέος Ποινικός Κώδικας σε σχέση με το έγκλημα του εμπρησμού - Του Πυράρχου Μιχαήλ Ε. Αυγουλέα

O νέος Ποινικός Κώδικας σε σχέση με το έγκλημα του εμπρησμού - Του Πυράρχου Μιχαήλ Ε. Αυγουλέα

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έγκλημα του εμπρησμού αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα, δυσεξιχνίαστα εγκλήματα του ημετέρου Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα το υψηλό πυροθερμικό φορτίο, οι μεγάλες ποσότητες νερού σε συνδυασμό με την προπαρασκευή των εκ προθέσεως εγκληματούντων και τα υψηλά κίνητρα για την υλοποίηση του, καθιστούν το έργο της τεκμηρίωσης του εγκλήματος του εμπρησμού μια δύσκολη υπόθεση.

Στο ως άνω πλαίσιο ο νέος Ποινικός Κώδικας ο οποίος έχει εφαρμογή από τις 01/07/2019 με βάση τον Ν.4596/2019 εισάγει νέες διατάξεις και τροποποιεί ουσιωδώς τα ισχύοντα μέχρι σήμερα σε ότι αφορά την Ποινική Προσέγγιση του Εγκλήματος του Εμπρησμού.

Με σκοπό λοιπόν την πλήρη ενημέρωση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο γράφων παραθέτει κατωτέρω πλήρη συγκριτικό πίνακα με την επισήμανση προς τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος ότι πλέον για την στοιχειοθέτηση του, απαιτείται να έχει προκύψει α) Κίνδυνος για ξένα πράγματα β) να έχει προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Ευλόγως οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι θα αναρωτιούνται σε μικρής έκτασης πυρκαγιά στην οποία επί παραδείγματι θα έχει ρυπανθεί ελαφρώς γειτονικό διαμέρισμα ξένης ιδιοκτησίας τι θα αναγράφει? η δικανική άποψη του γράφοντος, είναι ότι αυτό θα αναφερθεί στην Έκθεση Αυτοψίας συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση και σχετικές φωτογραφίες και στην συνέχεια αν στοιχειοθετείται ή όχι το Έγκλημα του Εμπρησμού, αυτό θα κριθεί μέσα από τις κατεστημένες διαδικασίες δεδομένου ότι σε καμιά περίπτωση στους Ανακριτικούς Υπάλληλους (γενικούς & ειδικούς) δεν διατίθεται κυρίαρχοι, δηλαδή δεν μπορούν να θέτουν τις ενέργειες τους αυτοτελώς στο αρχείο χωρίς προηγούμενη έγκριση του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα.

Επιπροσθέτως κατά το στάδιο του σχηματισμού της σχετικής Δικογραφίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 289ΠΚ ( Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής) διότι η πρόληψη του εγκλήματος του εμπρησμού, εκτός του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι συμβάλει στην εξάλειψη του φαινομένου όπου τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, μειώνει το κόστος που αφορά τα κατασβεστικά μέσα ενώ αποτρέπει την άσκοπη καταπόνηση των ανθρωπίνων πόρων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση Η ΠΡΟΛΗΨΗ θα πρέπει να αποτελεί το ‘’ΔΟΓΜΑ ΄΄ αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Νέος Ποινικός Κώδικας: Συγκριτικός πίνακας διατάξεων (Ειδικό Μέρος Κατ' άρθρον αντιπαραβολή των διατάξεων παλαιού και του νέου Ποινικού Κώδικα )

Άρθρο 264 Εμπρησμός Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα· β) με κάθειρξη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο· γ) με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών, αν στην περίπτωση του στοιχ. β' επήλθε θάνατος.

Άρθρο 264 Εμπρησμός 1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή 

Άρθρο 265 Εμπρησμός σε δάση 1. Με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του ν. 998/1979 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα κατά την έννοια της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη. 2. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. 3. Όποιος με σκοπό να διαπράξει το έγκλημα της παραγράφου 1 προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

Άρθρο 265 Εμπρησμός σε δάση 1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόμου ή σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου ή η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. 3. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόμου ή σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα τιμωρείται με φυλάκιση. 

Άρθρο 266 Εμπρησμός από αμέλεια 1. Αν η πράξη του άρθρου 264 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση. 2. Αν η πράξη του άρθρου 265 παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται.

Άρθρα 266-267 (καταργούνται)

Άρθρο 267 Ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν με την ελεύθερη θέλησή του καταστείλει ο ίδιος την πυρκαγιά ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς την αρχή δώσει αφορμή για την καταστολή της.

Άρθρα 266-267 (καταργούνται) 

Άρθρο 273 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 264, 268 και 270, προξενεί με πρόθεση βλάβη σε πράγμα δικό του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο, τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα· β) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο· γ) με κάθειρξη, αν στην περίπτωση β' επήλθε θάνατος.

Άρθρο 273 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη 1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί βλάβη σε πράγμα δικό του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο, όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οικοδομικά ή άλλα έργα για την προστασία από φυσικές και άλλες καταστροφές, τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών

Άρθρο 289 Γενική διάταξη 1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 269, 271, 274, 276, 278, 280, 281 παρ. 2, 282 παρ. 2, 283 παρ. 2, 284 παρ. 2, 285 παρ. 2 και 286 ο υπαίτιος απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του. 2. Ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου και της πράξεως που προβλέπεται στο άρθρο 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει επιχειρήσει να μειώσει την έκταση του κινδύνου που έχει προκαλέσει και σε περίπτωση βλάβης ξένων πραγμάτων έχει ικανοποιήσει πλήρως τους ζημιωθέντες με την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας και δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.

Άρθρο 289 Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής 1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 των άρθρων 264, 268, 270, 273, 275, 277 και 286 και της παραγράφου 3 του άρθρων 265, 279 και 285 ο υπαίτιος δεν τιμωρείται αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του. 2. Στις περιπτώσεις των εγκλημάτων του παρόντος κεφαλαίου το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή της.

ΠΗΓΗ: https://www.lawspot.gr/sites/default/files/images/nea/misc/pk_eidiko_a.pdf 

ΕΠΙΜΕΤΡΩΝ

Κορυφαίος Δάσκαλός μου Εις την Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.Ε.Θ.Α.) Επίτιμος Διοικητής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας θεωρεί ότι το Πυροσβεστικό Σώμα χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους στην προ ΄΄Φούρλα΄΄ εποχή, -ο οποίος αναμφίβολα πρόβαλλε το Πυροσβεστικό Σώμα -και στην μετά ΄Φούρλα΄ εποχή. Ως εκ τούτου το Πυροσβεστικό Σώμα αναζητά τις Πολιτικές και Φυσικές Ηγεσίες οι οποίες θα το βγάλουν από την περιδίνηση και την άνευ λόγου παρατεταμένη ανθρωποφαγία. Εδώ βέβαια έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στο βιβλίο του Αντιστρατήγου ε.α. Κλεάνθη Μπουλαλά ‘’ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΕΑΙ΄΄ έκαστος ηγέτης δύναται να αναλάβει το έργο όπερ αναλογεί εις τας ηθικάς του δυνάμεις και τα διανοητικά του προσόντα, την πείρα του, την μόρφωση του. ¨όταν υπερβή τα πεπερασμένα όρια της δυναμικότητας του, θα σταματήσει, θα εκδηλώσει την αδυναμία του, θα καταλήξει είς αδράνεια. Ο Ναπολέον έλεγε << Άλλος γεννάται στρατηγός και άλλος γεννάται δεκανεύς >>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ν.4596/2019

https://www.lawspot.gr/sites/default/files/images/nea/misc/pk_eidiko_a.pdf