"Άγρα πελατών"

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 26/11/2014 - 22:10
Δημοσιεύσεις: 10
Βαθμοί: 24
"Άγρα πελατών"

Όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος: Β Αριθμός:1, της 02/01/2007: "Δεν επιτρέπεται η άγρα πελατών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2160/1993 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2636/1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 3498/2006."
Η νομοθεσία που αφορά την άγρα πελατών αναφέρει τα παρακάτω:
Ν.3498 ΦΕΚ.230 Α/24-10-2006, άρθρο 53
 3.α) Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο  ή ομάδα προσώπων να δεχτεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.
Ν.2160/19-7-93, άρθρο 4, παράγραφος 3.α):
 3.α) Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο  ή ομάδα προσώπων να δεχτεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με τη διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Ν.2636/27-8-98, άρθρο 27, παράγραφος 2:
Στη παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.2160/93, προστίθεται εδάφιο γ, που έχει ως εξης:
 γ) Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες των προηγουμένων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, πρόστιμο από 200.000 μέχρι 1.000.000 δραχμές για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 493
Στο παρακάτω link θα βρείς

Στο παρακάτω link θα βρείς την εγκύκλιο του Εισαγγελέα Πλημ/κων Σύρου για την άγρα πελατών η οποία είναι κατατοπιστηκότατη.
https://drive.google.com/file/d/0B-En9Ol3IrWtcm9xLXYxQU5JVms/view?usp=sharing

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Άγρα πελατών

άρθρο 7 παρ. 17 ν. 4276/2014 (Α΄ 155) :
 
"17. Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή ο-
μάδα προσώπων για την αποδοχή ή την απόρριψη ταξι-
διωτικής ή μεταφορικής υπηρεσίας, υπηρεσιών εστίασης
ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντων
εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων
(1.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές."

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.