ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΚΥΛΩΝ

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 14/08/2011 - 00:29
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 3
ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΚΥΛΩΝ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΣΚΥΛΩΝ?ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΖΩΟΣ?ΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 3 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΚΥΛΩΝ

[url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-idruse-leitourgia-upe...Π.Δ.500/1989 (ΦΕΚ Α΄-214/03.10.1989)[/url]
[b]Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς – χειριστές και τους εκπαιδευτές τους.[/b]

[i]*Το Π.Δ.500/1989 διατίθεται σε Κωδικοποιημένο ενιαίο κείμενο με ενημερωμένες και ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των διατάξεων των: Π.Δ.190/1996, Π.Δ.289/1998, 14/2009, Π.Δ.184/2009, Π.Δ.6/2011
[/i]
[b]Προέλευση, προσόντα συνοδών – χειριστών σκύλων και εκπαιδευτών[/b].
1. «Οι συνοδοί - χειριστές αστυνομικών σκύλων επιλέγονται από το αστυνομικό προσωπικό, κατά προτίμηση από εκείνο των Αστυνομικών Διευθύνσεων στις οποίες ανακύπτει ανάγκη κατανομής αστυνομικών σκύλων και συνοδών αυτών, που έχει τα εξής προσόντα:
α. Ηλικία μέχρι 42 ετών καθώς και τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Σώμα στην οποία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος των σχολών».
β. Υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
γ. Πειθαρχικότητα , επιμονή υπομονή, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα.
δ. Αυξημένη επαγγελματική συνείδηση, ενδιαφέρον και ζήλο για την υπηρεσία, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα.
ε. Οξεία αντίληψη, υψηλή νοημοσύνη και ευστροφία πνεύματος .
στ. Θάρρος, σύνεση, ψυχραιμία , αυτοκυριαρχία και ταχύτητα ενεργειών.
ζ. «Βασικές γνώσεις σχετικά με τα ναρκωτικά ή τις εκρηκτικές ύλες ή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες αστυνόμευσης».
η. Αγάπη προς τα ζώα και ιδιαίτερα προς τους σκύλους.
θ. Άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου.
ι. Οικογένεια που δέχεται τον αστυνομικό σκύλο και οικία με κατάλληλο περιβάλλον.
2. Οι εκπαιδευτές συνοδών-χειριστών σκύλων και υποψηφίων εκπαιδευτών, επιλέγονται από τους συνοδούς χειριστές σκύλων, που έχουν τα εξής προσόντα:
«α. Ηλικία μέχρι 42 ετών και τετραετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως συνοδοί -χειριστές σκύλων».
β. Σε αυξημένο βαθμό τα προσόντα της παρ.1 εδ. β-η΄ και εξαιρετική απόδοση στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους.
3. « Οι συνοδοί - χειριστές σκύλων περιπολίας μπορούν να επιλεγούν για την απόκτηση ειδικότητας ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ή ναρκωτικών, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς υποψηφίους των ειδικοτήτων αυτών, χωρίς τον περιορισμό του ορίου ηλικίας. Οι συνοδοί - χειριστές σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ή ναρκωτικών μπορούν να επιλεγούν για την απόκτηση της ειδικότητας περιπολίας, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους λοιπούς υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 37ο έτος».

[b]Αριθμός εκπαιδευομένων – Προκήρυξη εξετάσεων.[/b]
1. Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται, κάθε φορά, ο αριθμός αυτών που θα επιλεγούν προς εκπαίδευση για την απόκτηση των ειδικοτήτων των παρ.1. ή 2 ανάλογα, του άρθρου 3 του παρόντος.
2. Με την ίδια διαταγή καθορίζονται, επίσης τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Δικαιολογητικά υποψηφίων.
1.Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα του συνοδού- χειριστή σκύλων υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, χαρτοσημασμένη.
β. Κυρωμένο Φ/Ο της άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι η οικογένειά τους δέχεται τον αστυνομικό σκύλο και ότι η οικία τους έχει το κατάλληλο περιβάλλον.
2. Όσοι από τους συνοδούς-χειριστές σκύλων επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα του εκπαιδευτή συνοδών – χειριστών σκύλων και υποψηφίων εκπαιδευτών υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία σχετική αίτησή τους χαρτοσημασμένη.

[b]Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών – Προτάσεις ικανότητας –
Πίνακες ικανών και αποκλειστέων.[/b]
Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων και τους πίνακες ικανών και αποκλειστέων , εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Π.Δ. 496/87, με τη διαφορά ότι κατά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του άρθρου 3 του παρόντος.

[b]Εκπαίδευση προσωπικού και αστυνομικών σκύλων.[/b]
1.Η εκπαίδευση του προσωπικού και των σκύλων διακρίνεται σε βασική , συντηρητική και επανεκπαίδευση.
2. Η βασική εκπαίδευση διαρκεί από ένα μέχρι τρεις μήνες και η ακριβής της διάρκεια καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού.
3. Η συντηρητική εκπαίδευση γίνεται συνέχεια και με επιμέλεια, επί τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα, στον τόπο εργασίας και μέσα στο προβλεπόμενο ωράριο. Συντηρητική εκπαίδευση γίνεται και εκτός του τόπου εργασίας των συνοδών-χειριστών και σκύλων τουλάχιστον επτά (7) ώρες κάθε μήνα και σε χώρους με αυξημένη συχνότητα απειλών.
4. Η επανεκπαίδευση ενεργείται στις περιπτώσεις αλλαγής συνοδού-χειριστή ή μείωσης της αποδοτικότητας αυτού ή του σκύλου, για οποιοδήποτε λόγο, και δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 81 του Π.Δ.496/87 εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των συνοδών-χειριστών σκύλων και των υποψηφίων εκπαιδευτών.
6. «Το προσωπικό που αποφοιτά ευδόκιμα αποκτά με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με την εκπαίδευση στην οποία υποβλήθηκε, την ειδικότητα του εκπαιδευτή συνοδών − χειριστών σκύλων ή του συνοδού-χειριστή σκύλων:
α. περιπολίας (για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης, τη λήψη μέτρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και την καταδίωξη και σύλληψη ατόμων που τελούν αυτόφωρα εγκλήματα)
β. ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
γ. ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.
«δ. περιπολίας και ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.
ε. περιπολίας και ανίχνευσης εκρηκτικών υλών».
Όσοι αποκτούν την ειδικότητα του εκπαιδευτή εξακολουθούν να εκτελούν καθήκοντα συνοδού- χειριστή, παράλληλα με τα καθήκοντα του εκπαιδευτή».
7. Οι ειδικότητες της προηγούμενης παραγράφου αφαιρούνται για λόγους υγείας ή πειθαρχίας, καθώς και για ανεπάρκεια του προσωπικού στην εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητάς του. Η αφαίρεση των ειδικοτήτων διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από αιτιολογικές προτάσεις των διευθυντών ή διοικητών των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι εκπαιδευτές ή συνοδοί – χειριστές και γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος.
Καθήκοντα συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων.
1.Συνοδοί – χειριστές αστυνομικών σκύλων είναι όσοι έχουν αποκτήσει την ειδικότητα αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.
2. Κάθε συνοδός – χειριστής αναλαμβάνει το χειρισμό ενός συγκεκριμένου σκύλου.
3. Η αλλαγή συνοδού-χειριστή σκύλου επιτρέπεται :
α. Όταν αυτός κριθεί ακατάλληλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 9 του παρόντος.
β. Όταν κωλύεται από τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
4. Οι συνοδοί-χειριστές αστυνομικών σκύλων έχουν τα εξής καθήκοντα.
α. Προμηθεύονται , με δαπάνες της Υπηρεσίας, τις τροφές των σκύλων από το ελεύθερο εμπόριο και φροντίζουν για την κανονική διατροφή τους, από άποψη είδους, ποιότητας και ποσότητας τροφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου κτηνιάτρου.
β. Εφαρμόζουν τα προγράμματα εκπαίδευσης των σκύλων, σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών.
γ. Ευθύνονται για την ασφάλεια και υγιεινή κατάσταση των σκύλων.
δ. Παραλαμβάνουν μαζί τους στους τόπους διάνυσης της κανονικής τους ή βραχείας αδείας τους, εφόσον αυτή χορηγείται για την ημεδαπή, τους αστυνομικούς σκύλους με τα ειδικά για τη μεταφορά τους οχήματα, ύστερα από έγκριση του οικείου διευθυντή ή διοικητή. Η έγκριση αυτή χορηγείται, εφόσον ο συνοδός – χειριστής δηλώνει υπεύθυνα ότι υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας, διατροφής, συντήρησης και εκπαίδευσης των σκύλων στον τόπο διάνυσης της αδείας. Σε αντίθετη περίπτωση ο σκύλος παραμένει υποχρεωτικά στους ειδικά διασκευασμένους χώρους (καταυλισμούς) της υπηρεσίας και τη φροντίδα τους αναλαμβάνει προσωρινά εκπαιδευτής της Υπηρεσίας.
ε. φροντίζουν για την καθημερινή περιποίηση και καθαριότητα των σκύλων.
στ. Μεριμνούν για την παρακολούθηση των σκύλων από τους αρμόδιους κτηνιάτρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, την προσκόμιση των συνταγών και βεβαιώσεων του αρμόδιου κτηνιάτρου στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία και στην παροχή στους σκύλους των πρώτων βοηθειών, όταν παρίσταται ανάγκη.
ζ. Καθοδηγούν τους σκύλους στους χώρους που γίνεται έρευνα για την αναζήτηση και ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών ή εκρηκτικών υλών και αυτοσχέδιων βομβών.
η. Τελούν στη διάθεση της Προϊστάμενης Υπηρεσίας όταν οι σκύλοι βρίσκονται εκτός υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο.
θ. Υποχρεούνται να επιτρέπουν στους επόπτες συνοδών – χειριστών και σκύλων την επιθεώρηση των χώρων διαμονής των σκύλων, εφόσον διαμένουν στην οικία τους.
Διοικητική Υπαγωγή εκπαιδευτών και συνοδών χειριστών σκύλων.
1.Οι συνοδοί – χειριστές και οι εκπαιδευτές υπάγονται:
α. Στο Τμήμα Ανίχνευσης και Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, όσοι εκτελούν υπηρεσία στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και ασχολούνται με την αναζήτηση και ανεύρεση εκρηκτικών υλών.
β. Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όσοι εκτελούν υπηρεσία στην εδαφική της αρμοδιότητα και ασχολούνται με την αναζήτηση και ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών.
γ. Στο Τμήμα Ανίχνευσης και Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Στην Υποδιεύθυνση δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης , όσοι εκτελούν υπηρεσία στην εδαφική της αρμοδιότητα και ασχολούνται με την αναζήτηση και ανεύρεση εκρηκτικών υλών.
δ. Στην Υποδιεύθυνση δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης , όσοι εκτελούν υπηρεσία στην εδαφική της αρμοδιότητα και ασχολούνται με την αναζήτηση και ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών.
ε. Στα Αστυνομικά Τμήματα Αερολιμένων Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας, όσοι εκτελούν υπηρεσία στα Τμήματα αυτά.
στ. «Στα Τμήματα Γενικής Αστυνόμευσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή στα Γραφεία Αστυνόμευσης – Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων καθώς και στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, όσοι εκτελούν υπηρεσία στην εδαφική τους περιφέρεια και ασχολούνται με την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης, τη λήψη μέτρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και τη διενέργεια περιπολιών».
2. Η διάθεση σε υπηρεσία των αστυνομικών σκύλων και γενικά η επιχειρησιακή ευθύνη ανήκει στους συνοδούς – χειριστές και στους εκπαιδευτές, υπό την άμεση επίβλεψη των αξιωματικών εποπτών και των προϊσταμένων των οικείων Υπηρεσιών.
Διαμονή
1.Οι σκύλοι διαμένουν σε οικίσκο που κατασκευάζεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, στην οικία του συνοδού-χειριστή ή σε κατάλληλο χώρο (καταυλισμό) της υπηρεσίας. Ο οικίσκος πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να είναι ευρύχωρος και να διαθέτει εγκατάσταση κλιματισμού.
β. Να έχει δάπεδο ξύλινο ή από αδιαπότιστο υλικό, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με κατάλληλες φαρμακευτικές ουσίες.
γ. Να έχει κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης.
2. Οι σκύλοι διαμένουν υποχρεωτικά σε ειδικά διασκευασμένους χώρους (καταυλισμούς) της υπηρεσίας, εφόσον δεν παρέχεται στους συνοδούς – χειριστές η κατά το άρθρο 10 του παρόντος έγκριση ή εφόσον αυτοί απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για οποιαδήποτε λόγο και για χρονικό διάστημα πέραν του μηνός.
3. Κατά τους θερινούς μήνες και σε περίπτωση που οι σκύλοι εκτελούν υπηρεσία σε αεροδρόμια, διαμένουν κατά τα διαλείμματα της εργασίας τους σε ειδικούς χώρους (καταυλισμούς), στους οποίους υπάρχουν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, εγκαταστάσεις κλιματισμού.

[b]Διατροφή και συντήρηση.[/b]
1.Για τη διατροφή των σκύλων χρησιμοποιούνται τυποποιημένες τροφές, που έχουν παρασκευαστεί ειδικά για σκύλους ή άλλες τροφές, ύστερα από έγκριση του αρμοδίου κτηνιάτρου.
2. Η βασική διατροφή των σκύλων καθορίζεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο σε συνεργασία με το συνοδό – χειριστή του σκύλου.
3. Τα έξοδα συντήρησης και διατροφής των αστυνομικών σκύλων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και αποδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ.321/1969 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» και του άρθρου 20 παράγραφος 1 εδάφ.α΄του Ν.1481/84 «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»(Α-152).
4. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία πληρωμής των ιδιωτών κτηνιάτρων που ενεργούν κτηνιατρικές εξετάσεις των αστυνομικών σκύλων.
5. Για κάθε περίπτωση κτηνιατρικής ή αιματολογικής ή παρασιτολογικής εξέτασης που ενεργείται σε ιδιωτικά εργαστήρια υποβάλλεται για έγκριση σχετικής δαπάνης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θεωρημένα από τον ελεγκτή κτηνίατρο της κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικίας Νομαρχίας.

[b]Υγειονομική περίθαλψη[/b]
1.Η υγειονομική περίθαλψη των σκύλων ενεργείται από ειδικευμένους κτηνιάτρους του δημοσίου ή ιδιώτες.
2. « Η κτηνιατρική εξέταση γίνεται τακτικά μία φορά το μήνα, και εκτάκτως, όταν συντρέχει λόγος. Κατά τις εξετάσεις προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί».
3. Αιματολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις γίνονται μια φορά το 6μηνο για τους σκύλους των Διευθύνσεων Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Ασφάλειας Αττικής στο Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ ή στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και για τους σκύλους των λοιπών Υπηρεσιών σε κατάλληλα δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια.
4. Για κάθε σκύλο καταρτίζεται βιβλιάριο υγείας στο οποίο καταχωρούνται διάφορα ατομικά στοιχεία του σκύλου (ράτσα, γένος, ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.), οι εμβολιασμοί, οι ασθένειες, τα αποτελέσματα των κτηνιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο από τον κτηνίατρο. Σε περίπτωση επανεκπαίδευσης το βιβλιάριο συνοδεύει το σκύλο.

[b]Μεταφορά[/b]
Η μεταφορά των σκύλων γίνεται με ειδικά διασκευασμένα και εξοπλισμένα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, που διαθέτουν εγκατάσταση κλιματισμού.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα η μεταφορά των σκύλων μπορεί να γίνει και με κοινά αυτοκίνητα εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες,

[b]Ωράριο εργασίας[/b]
1. Οι διατάξεις του Π.Δ.28/86 εφαρμόζοντα αναλογικά και για το χρόνο εργασίας των σκύλων.
2. Οι σκύλοι , που διατίθενται σε υπηρεσία, εκτελούν εργασία κατά περιόδους, ο χρόνος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά της ώρας.
Οι περίοδοι εργασίας από περιόδους ανάπαυσης ίσης χρονικής διάρκειας.
[edit time=1313301662]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 13/01/2016 - 15:37
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 8
Λινκ

Γιατι δεν μπορω να μπω στο λινκ με τον νομο?? Παταω κανονικα username και κωδικο..

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.