Δίκυκλα με εξαφανισμένα πλαίσια/κινητήρες.

8 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 79
Δίκυκλα με εξαφανισμένα πλαίσια/κινητήρες.

Μπορεί κάποιος συνάδελφος να δώσει απάντηση στο εξής ερώτημα. Σε τμήμα γενικής αρμοδιότητας στην επαρχία, έχουν συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός δικύκλων (μοτες-μτδ) τα οποία έχουν κατασχεθεί καθώς έιχα εξαφανισθεί ολικά ή μερικά οι αριθμοί πλαισίου ή αριθμοί κινητήρα ή και τα δύο. Τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε για να τα ξεφορτωθούμε. Σε πολλές περιπτώσεις οι υποθέσεις έχουν δικαστεί και στις αποφάσεις δεν αναφέρεται τπτ απολύτως για την κατάσχεση. Ούτε καν επικύρωση. Μπορεί να ζητηθεί κάποια πραγματογνωμοσύνη από ΔΕΕ; Έχει κάνει κάποιος παρόμοια διαδικασία; Ευχαριστώ...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
Αίτηση γνωμοδότησης στην

Αίτηση γνωμοδότησης στην τοπική εισαγγελία

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 27/06/2013 - 17:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 79
Δηλαδή; Μπορείς να γίνεις πιο

Δηλαδή; Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α 35/16.9.1988
 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 16.09.1988

Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανεξάρτητη δικαστική αρχή.

Σχόλια
Η περίπτωση α της παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ Α 230).

 
 
 

Κείμενο Αρθρου
Κεφάλαιο ΣΤ'
Εισαγγελία.
1. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία.
2. Δρα ενιαία και αδιάκριτα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης.
3. Η τοπική αρμοδιότητα της εισαγγελίας συμπίπτει του δικαστηρίου στο οποίο λειτουργεί.
4. Τους εισαγγελικούς λειτουργούς συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. Προϊστάμενος όλων είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Οι εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες των προϊσταμένων του. Κατά την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στο νόμο και στην συνείδησή του.
5. Εχουν δικαίωμα να απευθύνουν παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους:
"α. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς της Χώρας".
β) Ο εισαγγελέας εφετών και πρωτοδικών, προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς, ανακριτικούς υπαλλήλους, δημόσιους κατηγόρους, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους εισαγγελίας, φύλακες μεταγραφών, υποθηκών, κτηματολογίων, νηολογιών, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, ληξιάρχους υπαλλήλους και επιμελητές και άμισθους δικαστικούς επιμελητές, της περιφέρειας της εισαγγελίας εφετών ο πρώτος και πρωτοδικών ο δεύτερος.
6. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο εισαγγελέας δικαστηρίου, αναπληρώνεται από τους εισαγγελικούς λειτουργούς της οικείας εισαγγελίας κατά τη σειρά της αρχαιότητάς τους και αυτοί από το δικαστή που ορίζει ο προϊστάμενος του δικαστηρίου.

 
 
 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 16.09.1988

Ημ/νία Ισχύος: 16.09.1988

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότητες.

 
 
 

Κείμενο Αρθρου
1. Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται:
α. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
β. η άσκηση της ποινικής δίωξης,
γ. η διεύθυνση της προανάκρισης,
δ. η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων,
ε. η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια,
στ. η άσκηση των ένδικων μέσων,
ζ. η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή συνδρομής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων,
η. η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστημάτων,
θ. ο έλεγχος των δημόσιων κατηγόρων, των συμβολαιογράφων, των φυλάκων μεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων, κτηματολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών, των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιμελητών και άμισθων δικαστικών επιμελητών,
ι. ό,τι άλλο ο νόμος ορίζει.
2. Οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε νομικά ζητήματα, που δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν ερωτήματα που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους:
α. όσοι αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο παράγραφος 5β,
β. οι υπηρεσίες του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του ποινικού νόμου.
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί και σε νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
3.Οι εισαγγελείς βεβαιώνουν την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων της εισαγγελίας τους. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών βεβαιώνει επίσης την ιδιότητα και το γνήσιο υπογραφής των προσώπων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο παράγραφος 5β.
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών:
α) έχει δικαίωμα να συνιστά σε όσους φιλονικούν να αποφύγουν της τέλεση αξιόποινων πράξεων και να επιδιώξουν την ειρηνική λύση της διαφοράς τους,
β) δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 του Κ.Π.Δ.

 
 
ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΧΧΧΧΧ
ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΣΧΕΤ : Άρθρα 24 και 25 του ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α 35/16.9.1988 περί ΚΟΔΚΔΛ
Σας αναφερουμε οτι στην υπηρεσία μας τελεί υπό κατάσχεση αριθμός δικύκλων για τα οποία έχουν σχηματιστεί και υποβληθεί αντίστοιχες δικογραφίες οι οποίες έχουν εκδικαστεί, χωρίς όμως στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις να αποφασίζεται η επικύρωση ή η άρση της κατάσχεσης και χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε μνοία περί της τύχης των κατασχεθέντων.
Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή καταστρατηγήσεων της νομοθεσίας παρακαλούμε όπως τύχουμε των οδηγιών σας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί η υπηρεσία μας σχετικά με την τύχη των κατασχεθέντων.
Σας υποβάλλουμε συνημμένα πίνακα οχημάτων-αποφάσεων και παρακαλούμε όπως διατάξετε σχετικά
                                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρω αφορουν υποθεσεις για τα οποία υπάρχει δικαστική απόφαση
Για τα υπόλοιπα οχηματα εξαρταται τι δικογραφιες εχουν σχηματιστει και για ποια αδικηματα
Γιατι ομως δεν υπάρχει ΗΔΗ εγγραφο προς ΔΕΕ ?
 
δες και αυτα :
http://policenet.gr/forum/26484
http://policenet.gr/forum/26148
http://policenet.gr/forum/25955

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 4 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/10/2012 - 13:56
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 64
Οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν

Οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν για υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν αχθει ενώπιον των.δικασηριων. για την περίπτωση σου , κάνεις έγγραφο στο.δικαστηριο.μεσω της εισαγγελίας, για συμπλήρωση του διστακτικού της απόφασης. Δεν μπορεί.να γνωμοδότησει.ο.εισαγγελεα; Εδώ, στερείται λειτουργικής αρμοδιότητας

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 4 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/10/2012 - 13:56
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 64
Δεν έχεις κανένα πρόβλημα

Δεν έχεις κανένα πρόβλημα πάντως να τα στείλεις στον ΟΔΔΥ για να τα ξεφορτωθείς

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
Το ερωτημα που ανεφερα αφορα

Το ερωτημα που ανεφερα αφορα τις ενεργειες στις οποιες οφειλει να προβει η αρχη και οχι στην ιδια την τυχη των κατασχεθεντων
Αυτο με τον ΟΔΔΥ απο ποια διαταξη προκυπτει ? 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 4 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/10/2012 - 13:56
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 64
Έχω την εντύπωση ότι

Έχω την εντύπωση ότι προκύπτει ευθέως από το 266 κπδ, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι οτι αυτή τη διαδικασία ακολουθούμε εδώ και χρόνια με το Τελωνείο ή τον ΟΔΔΥ (αναλόγως όποιος δέχεται)

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.