όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

8 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 12 μήνες 3 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 29/10/2012 - 18:32
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 36
όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

Υπάρχει αδίκημα όταν πραγματοποιήσεις έλεγχο σε όχημα και διαπιστώνεις ότι έχει εγκατεστημένο σύστημα ηχητικών της αστυνομίας, χωρίς όμως να έχει κάνει χρήση αυτών.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

[b]Άρθρο 44 ΚΟΚ[/b]
Oχήματα άμεσης ανάγκης – Έργα στις oδoύς

[b]1.[/b] Αυτοί που χρησιμοποιούν την οδό, όταν ειδοποιούνται με τις συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης, ότι πλησιάζει όχημα άμεσης ανάγκης ή όχημα της τεχνικής επιτήρησης των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των οδών ή όχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, υποχρεούνται να αφήνουν χώρο, κινούμενοι προς τα δεξιά της οδού, για να διέλθει το όχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκης, να σταματούν.

[b]Ως oχήματα άμεσης ανάγκης, για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής, θεωρoύνται τα oχήματα πoυ φέρoυν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα[/b]. Mε ένα ή περισσότερα μπλε φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, [b]μπoρoύν να εφoδιάζoνται μόνo[/b] τα νoσoκoμειακά oχήματα, τα oχήματα πρώτων βoηθειών και κλινικών, τα oχήματα της Eλληνικής Aστυνoμίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ως και τα oχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.

Mε ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, [b]μπoρoύν να εφoδιάζoνται μόνo[/b] τα oχήματα της πυρoσβεστικής υπηρεσίας δασαρχείoυ και απoκατάστασης βλαβών ηλεκτρικoύ δικτύoυ, καθώς και τα οχήματα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

[b]Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να παρέχεται τo δικαίωμα να τoπoθετoύνται τα πιo πάνω φώτα και σε άλλες κατηγoρίες oχημάτων[/b].

2...
3...
4...
5...
6...

[b]7. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

Mε την αυτή πoινή τιμωρείται και αυτός πoυ για να επιτύχει την κατά πρoτεραιότητα κίνησή τoυ πρoσπoιείται ότι τo όχημα πoυ oδηγεί είναι όχημα άμεσης ανάγκης ή μεταφέρoνται με αυτό πρόσωπα πoυ έχoυν ανάγκη άμεσης βoήθειας.
[/b]

Απ΄ όσο γνωρίζω έχουν εκδοθεί Υπ. Αποφάσεις που επιτρέπουν την τοποθέτηση φάρων και σειρήνων σε μη κρατικά οχήματα:
α] η οικ. 73298/7643/2006 (Β΄ 41), που αφορά τα εταιρικά οχήματα της οργάνωσης SOS IAΤΡΩΝ
β] η Δ4Β-οικ.35419/5538/2013 (Β΄ 2020), που αφορά το όχημα άμεσης ανάγκης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
γ] η οικ. 4307/492/2009 (Β΄ 144), που αφορά τα οχήματα αποκατάστασης βλαβών του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου
δ] η Δ4Β-οικ.18011/2558/2014 (Β΄ 1432), που αφορά το όχημα άμεσης ανάγκης της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαΐδας
ε] η Δ4Β-οικ.12657/1722/2014 (Β΄ 1377), που αφορά τα οχήματα της εταιρείας MEDICAL WASTE AE
[b]και [/b]η οικ. 22941/2753/2009 (Β΄ 858), που αφορά το όχημα του Προέδρου του Σωματείου "Πανελλήνιος Αντιναρκωτικός Αγώνας", Ιωάννη Δαραβίγκα (!!)

[edit time=1408477056]Sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

[quote name=djno9284 date=2014-06-06]Υπάρχει αδίκημα όταν πραγματοποιήσεις έλεγχο σε όχημα και διαπιστώνεις ότι έχει εγκατεστημένο σύστημα ηχητικών της αστυνομίας, χωρίς όμως να έχει κάνει χρήση αυτών. [/quote]

Για κοιτα το αρθρο 81 παρ. 5 του ΚΟΚ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 12 μήνες 3 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 29/10/2012 - 18:32
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 36
Απ: όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

Στο άρθρο 81 αναφέρει μόνο για χρήση. Στην συγκεκριμένης περίπτωση δεν κατελήφθη να κάνει χρήση απλά να το έχει εγκατεστημένο στο όχημα του.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 12 μήνες 3 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 29/10/2012 - 18:32
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 36
Απ: όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

Δεν έχει τύχει σε κανέναν?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 10 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Απ: όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

Να συμπληρώσω λίγο την απορία @djno9284.Αν στο όχημα υπάρχει και ασύρματος cb (συν τη μεγαφωνική) υπάρχει αδίκημα,κι αν ναι ποιο?Ευχαριστώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

Η εγκατάσταση και κατοχή ασυρμάτου citizen's band (CB) απαιτεί άδεια, οποία προβλέπεται από το νδ 1244/1972 (Α΄ 181). Η στέρηση αυτής της άδειας τιμωρείται με φυλάκιση κατά το άρθρο 10 του ως άνω ν.δ. (πλημμέλημα).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 10 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Απ: όχημα πολίτη με ηχητικά της αστυνομιας

@sakis01 σ ευχαριστώ για την αμεσότητα στην απάντηση σου

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.