απογευματινή βάρδια

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 29/09/2014 - 17:54
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 1
απογευματινή βάρδια

Προβλέπεται από κάπου η διάταξη συναδέρφου σε μόνιμα απογευματινή βάρδια ... ;;;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 05/12/2011 - 00:07
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 39
Δεν προβλέπεται καθώς

Δεν προβλέπεται καθώς προσκρουει στις μέγιστες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. Διάβασε τα παρακάτω κ θα λυθούν οι απορίες σου.

Τέλος επειδή η γνώση είναι η μεγαλύτερη δύναμη μας , σας αναλύουμε παρακάτω το σχετικό προεδρικό διάταγμα για το χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού.(Π.Δ 394/2001 όπως τροπ. με Π.Δ 173/2013). Ξεκινώντας αρχικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 οι ώρες εργασίες κατά την πενθήμερη εργασία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή κάθε εβδομάδας, είναι: α) οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία κάθε ειδικότητας ,β) τριάντα δύο (32) ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης (αξιωματικοί υπηρεσίας, σκοποί καταστημάτων και κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, οδηγοί και πληρώματα αυτοκινήτων, διμοιριών κ.α ),γ) τριάντα (30)ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετιστή τάξης ή ασφάλειας και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης σε αλλαγή 6ωρης βάσης και δ) οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για του Διευθυντές, Διοικητές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή ισχύουν τα ως άνω χρονικά όρια εργασίας. Οι ώρες αυτές μπορούν να κατανεμηθούν ισάξια μέσα στη πενθήμερη εργασία ή με βάση το σύστημα εργασίας (αναφέρεται στο άρθρο 1 η διάρκεια υπηρεσίας ως 24ωρη, 16ωρη, 12ωρη, 8ωρη, 6ωρη ή ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ) που θα ορίσει ο Διοικητής της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 1. Αναφέροντας ακόμα πως στις Υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών (κυλιόμενο), η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές εργασίας. Συνεχίζοντας με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι η εργασία τις ημέρες πέραν του πενθημέρου (δηλαδή Σάββατο – Κυριακή) μπορεί να επιβληθεί υποχρεωτικά εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των Διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός χρόνος εργασίας εβδομαδιαίος (δηλαδή από Δευτέρα έως Κυριακή) για τους εκτελούντες υπηρεσία αξιωματικού υπηρεσίας, οδηγών και πληρωμάτων περιπολικών, διμοιριών και όσων αναφέρονται στο παρόν Π.Δ στην παράγραφο 1 στη περίπτωση (β) πρέπει

να είναι σαράντα (40) ώρες, ενώ γραμματειακής υποστήριξης και λοιπών αναφερόμενων στις περιπτώσεις (α) και (δ) σαράντα δυο (42) ώρες και οδηγών μοτοσικλετών και λοιπών αναφερόμενων στην περίπτωση (γ) τριάντα έξι (36) ώρες. Ειδικά με την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 η υπηρεσία ανακοινώνεται’ ‘υποχρεωτικά» σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μεχρι της 14.00 κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι απο την 06.00 της επόμενης μέχρι την 06.00 της μεθεπόμενης Δευτέρας. Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών

. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου η νυκτερινή βάρδια θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής, σε συνδυασμό και με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος Π.Δ όπου δεν επιτρέπει την διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δυο αλλαγών εντός του ίδιου ημερολογιακού 24ώρου η διπλή νυκτερινή απασχόληση δηλαδή δυο συνεχόμενες ή και παραπάνω νυκτερινές υπηρεσίες δεν επιτρέπονται πλην των περιπτώσεων της παροχής επιπρόσθετης εργασίας που καλύπτεται από την επιφυλακή και τη περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 όπου αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση έκτατων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊστάμενης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι ο επιπρόσθετος χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Τέλος αναφέρουμε ότι το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα από τη λήξη αυτής πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 που αναλύθηκαν παραπάνω.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
'' Δεν προβλέπεται καθώς

'' Δεν προβλέπεται καθώς προσκρουει στις μέγιστες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως ''

Η διατύπωση αυτή είναι λανθασμένη

Μόνιμη απογευματινή βάρδια απαγορεύεται από την διάταξη της παρ 1 του άρθρου 3 του Π.Δ 394/2001 :

Αρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις αστυνομικού προσωπικού

1. Το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.

Αρθρο 1
4. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊσταμένης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνομικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
 
 
Μόνιμη απογευματινή ''υπηρεσία'' (όχι βάρδια), εκτός των έκτακτων περιπτώσεων της διάταξης της παρ 4 του άρθρου 1 του Π.Δ 394/2001, επιτρέπεται ΜΟΝΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) γραμματεία εφόσον αυτή έχει αποφασισθεί για λόγους εύρυθμης λειτουργίας να δουλεύει ΜΟΝΟ απόγευμα (πολύ σπάνια περίπτωση)

β) εκτέλεση υπηρεσίας η οποία ΔΕΝ εκτελείται σε κυλιόμενες αλλαγές αλλά εκτελείται ΜΟΝΟ ένα 8ωρο ή 6ωρο την ημέρα και ο διοικητής, στο πλαίσιο άσκησης της εξουσίας του περί καθορισμού των συστημάτων εργασίας, αποφασίζει αυτή η υπηρεσία να εκτελείται μόνο απόγευμα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 05/12/2011 - 00:07
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 39
Δεν ισχύει αυτό. Το απόγευμα

Δεν ισχύει αυτό. Το απόγευμα απόγευμα είναι νόμιμο αφού μεσολαβούν 16 ώρες. Στα 4 απογευματινά όμως αν υποθέσουμε ότι ξεκινά το πρώτο δευτερα συμπληρωνονται 32 ώρες την Πέμπτη οπότε στο πέμπτο έχεις υπερβεί τις μέγιστες ώρες κατά 8

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
Συνάδελφε, η 16ωρη ή 12ωρη

Συνάδελφε, η 16ωρη ή 12ωρη απαλλαγη ισχύει ΜΟΝΟ σε υπηρεσίες που εκτελούνται με εναλλασσόμενες αλλαγές
 
η διαταξη είναι σαφέστατη 
Αρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις αστυνομικού προσωπικού
1. Το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.
 
Αν δεν έχουμε υπηρεσία σε αλλαγές (πχ γραμματεία που δουλεύει μόνιμα πρωί) τότε δεν έχει εφαρμογή η ανωτέρω διάταξη
 
Τέλος το αρχικό ερώτημα δεν εκανε καμία αναφορά σε ώρες. Ανέφερε οτι οι βάρδιες του απλά είναι πάντα απόγευμα.
Υπαγόμενος σε 32ωρο που κανει παντα απογευμα τα 4 8ωρα που του αντιστοιχουν δευτερα-παρασκευη και την μια βαρδια μεσα στο σκ δεν ξεπερνα το ωραριο
 

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.