αποσπαση

9 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 198
αποσπαση

ερχεται σημα και ζηταει τυχον επιθυμουντες αστυνομικούς προκειμενου αποσπασθουν σε καποια υπηρεσια  εντος του νομού . δεν δηλωνει κανεις και ξαφνικα χωρις να ερωτηθεις βλεπεις οτι στελνουν εσενα .( προφανώς απόφαση του διοικητη) πως μπορεις να αντιδρασεις σε μια τετοια ενεργεια? δυνασαι π.χ να υποβαλεις αναφορά παραπόνων?ειναι υποχρεωτικο η προηγουμενη ενυπογραφη ενημερωση του προσωπικου γιατι πλεον οι διαταγες σε καποιες υπηρεσιες διακινουνται μεσω viber απλα.επισης δεν θα πρεπε να προηγουνται συναδελφοι χωρις υποχρεωσεις κατα προτιμηση αγαμοι η εγγαμοι χωρις παιδια και μετα καποιος εγγαμος με παιδια?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
 

 
Για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας διοικητικής αρχής, ο διοικούμενος μπορεί (μεταξυ αλλων) :
 
- να ζητήσει την επανόρθωση ή την ανατροπή της βλάβης 
- να ζητήσει αποζημίωση από το δημόσιο και από το ίδιο το όργανο
 
 
Επανόρθωση ή ανατροπή της βλάβης γίνεται (εξωδικαστικα) :
- με διοικητική προσφυγή
- με αναφορά
 
 
Διοικητική προσφυγή
Η διοικητική προσφυγή είναι αίτημα προς την Δημόσια Διοίκηση για επανεξέταση δυσμενούς διοικητικής πράξης για τον διοικούμενο.
 
Οι διοικητικές προσφυγές διακρίνεται σε :
- άτυπες, οι οποίες θεμελιώνονται στο άρθρο 10 του Συντάγματος και στο άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
- τυπικές, οι οποίες θεμελιώνονται σε συγκεκριμένη ειδική νομική διάταξη συνδυαζόμενη με το άρθρο 25 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
 
 
Αναφορά
Αν το ισχύον δίκαιο για κάποιο θέμα δεν προβλέπει άσκηση διοικητικής προσφυγής τότε ο διοικούμενος έχει δικαίωμα αναφοράς στην αρχή η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 10 του Συντάγματος και στο άρθρο 27 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
 
 
Αποζημίωση
Αποζημίωση ζητείται με αστική αγωγή η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα 
 
===========================================================================
 
 
Η αναφορά παραπόνων είναι ένα είδος τυπικής διοικητικής προσφυγής η οποία θεμελιώνονται στο άρθρο 25 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και στις ειδικές διατάξεις των :
- Αρθρο 45 ΠΔ 141/1991 
- Άρθρο 2ΠΔ 120/2008 
 
Σύμφωνα με τις ειδικές αυτές διατάξεις :
- Ο κατώτερος δικαιούται να τύχει ακρόασης και να υποβάλει τα παράπονα του, αφού εκτελέσει τη διαταγή.
- Ο κατώτερος αν λάβει διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν την εκτελέσει ν` αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
 
Οπότε η αναφορά παραπόνων μπορεί να γίνει μετά την εκτέλεση της απόσπασης 
 
 
Επί της ουσίας των παραπόνων, κατά την άποψή μου μπορείς να βασιστείς στο ειδικό νομικό καθεστώς προστασίας του γάμου της οικογένειας και των τέκνων οι οποίοι προστατεύονται περισσότερο σε σχέση με τους άγαμους
 
 
===========================================================================
 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 
                         Αρθρο 24
 
              Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή
 
  1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης
της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς,
προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής
βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική
διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να
ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την
Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η
οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της
(ιεραρχική προσφυγή).
 
  2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη
παράγραφο, αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την
απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική
προθεσμία.
 
  3. Αν αρμόδια για την Ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη
διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η
ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το
αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η
γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο,
πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία.
 
  4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε
την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της
προϊσταμένης αρχής για την έκδοσή της.
 
 
 
 
 Αρθρο 25
 
        Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή
 
  1. Οπου προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος, για την
αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που
προκαλείται από διοικητική πράξη, μπορεί, με προσφυγή του, η οποία
ακσείται ενώπιον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές διοικητικού
οργάνου και μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες προθεσμία, να ζητήσει,
κατά περίπτωση, την ακύρωση ή την τροποποίηση της πράξης.
 
  2. Το διοικητικό όργανο, ανάλογα με την πρόβλεψη των σχετικών
διατάξεων, είτε εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της πράξης, οπότε και
μπορεί να την ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να απορρίψει την προσφυγή
(ειδική διοικητική προσφυγή), είτε εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της
πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν
όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή
(ενδικοφανής προσφυγή). Το αρμόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει στον
προσφεύγοντα την απόφασή του μέσα στην προθεσμία που τυχόν τάσσουν οι
σχετικές διατάξεις, αλλιώς, στην περίπτωση μεν της ειδικής προσφυγής,
το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, στην περίπτωση δε της
ενδικοφανούς προσφυγής, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.
 
  3. Αν αρμόδιο να αποφανθεί για την ειδική διοικητική, ή την
ενδικοφανή, προσφυγή είναι άλλο διοικητικο όργανο, εκείνο στο οποίο
αυτή κατατέθηκε οφείλει να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο το αργότερο
μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της
απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει
να γίνεται μέσα στις κατά την παρ. 2 προθεσμίες.
 
 
 Αρθρο 26
 
                      Κοινές διατάξεις
 
  Οταν ασκηθεί διοικητική προσφυγή, η αρμόδια για την εξέτασή της
διοικητική αρχή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή και
αυτεπαγγέλτως, να αναστείλει την εκτέλεση της διοικητικής πράξης ωσότου
αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέρα από την προθεσμία που
ορίζεται για την έκδοση της απόφασής της.
 
 
 
Αρθρο 27
 
                        Αναφορά
 
  Αν δεν είναι δυνατή η άσκηση, σύμφωνα με τα άρθρα 24-26, διοικητικής
προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής
βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ενέργεια ή
παράλειψη ενέργειας διοικητικής αρχής, μπορεί, με αίτησή του προς την
αρχή αυτή, να ζητήσει την επανόρθωση ή την ανατροπή της βλάβης. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται, και στην περίπτωση αυτή, όσα ορίζονται στις παρ. 1
- 3 του άρθρου 4.
 
 
===========================================================================
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
 
Α.Ν 2783/41 ''ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ'' στο άρθρο 105 ορίζεται ''Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο.''
 
 
 
===========================================================================
 
 
 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
 
 
ΠΔ 141/1991: Αρμοδιότητες οργάνων Υπ.Δημ.Τάξης,θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών κλπ
Αρθρο 45.
 
Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων.
 
  1. Το αστυνομικό προσωπικό δικαιούνται να υποβάλει παράπονα στις
εξής, ιδίως περιπτώσεις:
 
  γ. Οταν αφαιρούνται δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και διαταγές των προϊσταμένων Υπηρεσιών.
 
 
ΠΔ 120/2008: Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού
Άρθρο 2
 
 4. Ο ανώτερος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της διαταγής του ο δε κατώτερος υποχρεούται να εκτελεί με ακρίβεια τη διαταγή που έλαβε και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της και για τις συνέπειες της μη εκτέλεσης της. Ο κατώτερος δικαιούται να τύχει ακρόασης και να υποβάλει τα παράπονα του, αφού εκτελέσει τη διαταγή.
 
 Ο κατώτερος αν λάβει διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν την εκτελέσει ν` αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η εκτέλεση της όμως δεν καθιστά νόμιμη τη διαταγή αυτή. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης η αναφορά υποβάλλεται αμέσως προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως.
 
 
 
 6. Ο αστυνομικός είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις του.
 
 
===========================================================================
===========================================================================
 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΑΜΩΝ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΠΑΙΔΙΩΝ
================================================
 
 
ΣΥΝΤΑΓMA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
====================
 
Άρθρο 2
1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
 
 
Άρθρο 4
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
 
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 
Άρθρο 10
1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.
 
Άρθρο 21
1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
 
 
Άρθρο 25
**1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
 
2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
 
Άρθρο 28
1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
 
===========================================================================
 
 
 
Νόμος 2101/1992 Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
=============================================================
 
Άρθρο 2
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.
 
 
Άρθρο 3
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνα γι' αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.
 
 
Άρθρο 5
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που έχουν οι γονείς ή , κατά περίπτωση, τα μέλη της διευρυμένης οικογένειας ή της κοινότητας, όπως προβλέπεται από τα τοπικά έθιμα, οι επίτροποι ή άλλα πρόσωπα που έχουν νόμιμα την ευθύνη για το παιδί, να του παρέχουν, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισμό και τις κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει η παρούσα Σύμβαση.
 
Άρθρο 9
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν, με την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους νόμους και διαδικασίες, ότι ο χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του παιδιού. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν οι γονείς κακομεταχειρίζονται ή παραμελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες και να γνωστοποιούν τις απόψεις τους.
 
 
Άρθρο 14 
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, κατά περίπτωση, των νόμιμων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του.
 
 
Άρθρο 16
1. Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του.
2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή προσβολών.
 
 
Άρθρο 18
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς ή, κατά περίπτωση στους νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους μέριμνα.
2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωμάτων που εκφράζονται στην παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους νόμιμους εκπροσώπους του παιδιού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού, και εξασφαλίζουν τη δημιουργία οργανισμών, ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιφορτισμένων να μεριμνούν για την ευημερία των παιδιών.
 
 
===========================================================================
 
 
 
 Ν. 2462/1997 « Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολι-
τικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δι-
καιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πο-
λιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου»
===========================================================================
 
 
Άρθρο 2.- 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβο-
νται και να εγγυώνται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτειά τους και υπάγονται στη δικαιοδο-
σία τους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, χωρίς καμία διάκριση, ιδίως φυλής,
χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προ-
έλευσης, περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης κατάστασης
 
 
 
Άρθρο 5.- 1. Καμία διάταξη του Συμφώνου αυτού δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο ώστε να
συνεπάγεται οποιοδήποτε δικαίωμα για ένα κράτος, μία ομάδα ή ένα άτομο να επιδοθεί σε δραστηριότη-
τα ή να τελέσει πράξη που να αποβλέπει στην κατάλυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρί-
ζει το Σύμφωνο ή σε περιορισμούς ευρύτερους από αυτούς που προβλέπονται με το παρόν.
2. Είναι απαράδεκτος οποιοσδήποτε περιορισμός ή παρέκκλιση από το θεμελιώδη δικαιώματα του
2
ανθρώπου που είναι αναγνωρισμένα ή ισχύουν σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος στο παρόν Σύμφω-
νο σε εφαρμογή νόμων, συμβάσεων, κανονισμών ή εθίμων, με επίκληση ότι το παρόν Σύμφωνο δεν
αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα ή τα αναγνωρίζει σε μικρότερο βαθμό.
 
 
 
Άρθρο 17.- 1. Κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του
ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής
και της υπόληψής του.
2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβο-
5
λών.
 
 
 
Άρθρο 23.- 1. Η οικογένεια είναι φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας, τα μέλη της δε απολαύουν την προστασία της κοινωνίας και του Κράτους. 
 
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλι-
ση της ισότητας των δικαιωμάτων και των ευθυνών των συζύγων σε σχέση με το γάμο, κατά τον έγγαμο βίο
και κατά τη λύση του γάμου. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της
απαραίτητης προστασίας των παιδιών
 
 
Άρθρο 24.- 1. Κάθε παιδί, χωρίς διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας,
εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας ή γέννησης, έχει δικαίωμα, έναντι της οικογένειάς του, της
κοινωνίας και του Κράτους στα μέτρα προστασίας που απαιτεί η θέση του ως ανηλίκου.
 
 
===========================================================================
 
 
 
 
 
Νόµος: 1532/1985 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
===========================================================================
 
Αρθρο 4.
Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι η απόλαυση των εξασφαλισµένων από το Κράτος δικαιωµάτων µπορεί
να περιορισθεί από τα Κράτη µε νόµιµους περιορισµούς µόνο µέχρι του σηµείου που ταιριάζει µε τη φύση των
δικαιωµάτων αυτών και αποκλειστικά και µόνο για να εξυπηρετηθεί η γενική ευηµερία, µέσα σε µια δηµοκρατική
κοινωνία.
 
Αρθρο 5.
1. Καµιά διάταξη του Συµφώνου αυτού δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι υπονοεί όπως έχει δικαίωµα ένα Κράτος, µια
οµάδα ή ένα άτοµο να
επιδοθεί σε µια δραστηριότητα ή σε ενέργεια πράξεως που αποβλέπει στην καταστροφή των αναγνωριζοµένων µε το
σύµφωνο αυτό δικαιωµάτων ή ελευθεριών ή σε περιορισµούς µεγαλύτερους από αυτούς που προβλέπονται µε το
Σύµφωνο.
2. Είναι απαράδεκτος οποιοσδήποτε περιορισµός ή παρέκκλιση από τα βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου που είναι
αναγνωρισµένα ή ισχύουν σε οποιαδήποτε χώρα µε νόµους, συµβάσεις, κανονισµούς ή έθιµα, µε το πρόσχηµα ότι το
Σύµφωνο αυτό δεν αναγνωρίζει τέτοια δικαιώµατα ή τα αναγνωρίζει σε µικρότερο βαθµό. 
 
 
 
 
Αρθρο 10.
Τα συµβαλλόµενα µε το Σύµφωνο αυτό Κράτη αναγνωρίζουν ότι:
1. Η µεγαλύτερη κατά το δυνατό προστασία και βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί στην οικογένεια, η οποία αποτελεί το
φυσικό και βασικό
στοιχείο της κοινωνίας, ειδικότερα για τη δηµιουργία της και για όσο χρονικό διάστηµα ευθύνεται αυτή για τη
συντήρηση και µόρφωση των
εξαρτηµένων παιδιών της. Στο γάµο πρέπει να συµφωνούν ελεύθερα οι µέλλοντες σύζυγοι. 
 
===========================================================================
 
 
 
 
 
 
N.Δ. 53 της 19/20 Σεπτεμβρίου 1974 : περί κυρώσεως της εν Ρώμη
την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών»
===========================================================================
 
Άρθρον 1.- Τα υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν, εις όλα τα εξαρτώμενα εκ της δι-
καιοδοσίας των πρόσωπα, τα καθοριζόμενα εις το πρώτον μέρος της παρούσης Συμβάσεως δι-
καιώματα και ελευθερίας.
 
 
Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Άρθρον 8.- 1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.
2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος
τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον,
εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν
ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν
ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιω-
μάτων και ελευθεριών άλλων.
 
 
Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος
Άρθρον 17.- Ουδεμία διάταξις της παρούσης Συμβάσεως δύναται να ερμηνευθή ως επαγο-
μένη δι' έν Κράτος, μίαν ομάδα ή έν άτομον οιονδήποτε δικαίωμα όπως επιδοθή εις δραστηριότη-
τα ή εκτελέση πράξεις σκοπούσας εις την καταστροφήν των δικαιωμάτων ή ελευθεριών, των ανα-
γνωρισθέντων εν τη παρούση Συμβάσει, ή εις περιορισμούς των δικαιωμάτων και ελευθεριών
τούτων μεγαλυτέρων των προβλεπομένων εν τη ρηθείση Συμβάσει.
 
 
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
Παρέλειψα να αναφέρω το άρθρο

Παρέλειψα να αναφέρω το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Αρθρο 6

Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου

1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των
δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν
τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς,
ως προς τα σχετικά ζητήματα.

2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα
και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή
της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον
πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών
αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της
προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του
ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την Αιτιολογία της διοικητικής
πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου.

3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την
αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι, κατ`
εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου,
ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η
διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλεί
τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν
η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και
χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με
τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης
διοικητικής προσφυγής.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 198
συμπερασματικά δηλαδη

συμπερασματικά δηλαδη συνάδελφε προτείνεις πρώτα τελειώνεις την απόσπαση και μετά υποβάλεις αναφορά παραπόνων ( που στην ουσία δεν θα έχεις αποτρέψει την απόσπασή σου ) ή κάνεις μια απλή αναφορά αμέσως μόλις ενημερωθείς για την απόσπασή σου και ζητάς να λάβεις γνώση-αντίγραφο της διαταγής η οποία δεν σου κοινοποιήθηκε εγγράφως όπως και σε κανέναν άλλο πέραν μια ανάρτησης στο viber καθώς και τις προυποθέσεις-λογους  που επιλέχτηκες εσύ ( έγγαμος με παιδιά ) από άλλους χωρίς υποχρεώσεις ? αν υπάρχει και κάποιο υπόδειγμα αναφοράς αν μπορει ας την ανεβασει κάποιος .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
Δεν είναι κάτι που το

Δεν είναι κάτι που το προτείνω εγώ αλλά κάτι που το προβλέπει ρητά η νομοθεσία με συγκεκριμενη διαδικασία
Ο μονος τρόπος που εξασφαλίζει το να μην την εκτελέσεις είναι προσωρινή διαταγή μη εκτέλεσης από δικαστή αλλά αυτό προϋποθέτει να αποδείξεις ότι η εκτέλεση θα σου προκαλέσει βλάβη ή οποία δεν δύναται να διορθωθεί με την εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση

Με την αναφορά παραπόνων πετυχαίνεις εκ των υστέρων δικαίωση

Πριν την εκτέλεση μπορεις να επικαλεστεις την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 120/2008 η οποία σου λέει να αναφέρεις πριν την εκτέλεση ότι θεωρείς παράνομη την διαταγή

Αυτό όμως είναι πάρα πολύ λεπτό σημείο γιατί αν δεν το αιτιολογήσεις κ δεν το στοιχειοθετησεις νομικά θα στραφεί εναντίον σου ως αρνητική κρίση εναντίων ανώτερου κ καλό είναι να το κάνει δικηγόρος γιατί δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο της διαταγής δηλαδη στο τι πρέπει να κάνεις αλλά στον τρόπο που αυτή αυτή ληφθηκε

Εδώ βέβαια μπλέκει κ το αν η απόφαση απόσπασης εμπίπτει στην έννοια της διαταγής

Πρέπει να ψάξω στο δίκαιο διαταγών τι νοείται διαταγή κ στο δίκαιο μεταθέσεων αν αναφέρει διαταγή απόσπασης η απόφαση απόσπασης

Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι διαταγή οτιδήποτε ξεστομίζει η γράφει ένας ανώτερος

Θα επανέλθω το βραδυ διότι γράφω από κινητο

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 198
spirosgiapros μπορώ αρχικά να

spirosgiapros μπορώ αρχικά να ζητήσω με μια αναφορά να λάβω αντίγραφο της διαταγής η οποία αναφέρει ως συνήθως αναφέρατε μας τυχόν επιθυμουντες και σε αρνητική περιπτωση προτεινετε εναν αστυνομικό καθώς και την απάντηση της υπηρεσίας αν έδωσε αυτη το ονομα ή έριξε το μπαλάκι σε συνεννοηση στην προισταμενη υπηρεσία η δεν μπορω να το κανω αυτο? εννοειται οτι θα πας εκει που σε στελνουν αλλα επειδη δεν γινεται να παιρνεις να μαθεις υπηρεσια και να σου λενε πας αποσπαση εκει χωρις καμια προηγουμενη συνεννοηση πρεπει λιγο να τους αγχωσουμε χαλαρα βεβαια κι οχι δικαστικα .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
Κατα την αποψη μου φυσικα και

Κατα την αποψη μου φυσικα και μπορεις να αιτηθεις χορηγηση οποιουδηποτε διοικητικου εγγραφου που σε αφορα εφοσον δεν ειναι διαβαθμισμενο η δεν δυσχεραινει ερευνες της υπηρεσιας
Μπορεις βεβαια (το προτεινω) να παρεις εισαγγελικη παραγγελια χορηγησης αντιγραφων εγγραφων
Επισης διαπιστωσα οτι υπαρχουν 3 ειδη αναφορών που ταιριαζουν σε παρομοιες περιπτωσεις :
α. αναφορα παραπονων κατα διαταγης ΜΕΤΑ την εκτελεση :
ΠΔ 120/2008: Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού
Άρθρο 2
 
 4. Ο ανώτερος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της διαταγής του ο δε κατώτερος υποχρεούται να εκτελεί με ακρίβεια τη διαταγή που έλαβε και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της και για τις συνέπειες της μη εκτέλεσης της. Ο κατώτερος δικαιούται να τύχει ακρόασης και να υποβάλει τα παράπονα του, αφού εκτελέσει τη διαταγή.
 
Β. αναφορα αντιθετης γνωμης με την οποια θεωρεις παρανομη ΠΡΙΝ την εκτελεση
ΠΔ 120/2008: Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού
Άρθρο 2
 
 4. ......
 
 Ο κατώτερος αν λάβει διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν την εκτελέσει ν` αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η εκτέλεση της όμως δεν καθιστά νόμιμη τη διαταγή αυτή. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης η αναφορά υποβάλλεται αμέσως προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως.
 
Γ. αναφορα παραπονων για αφαιρεση δικαιωματων
1. Το αστυνομικό προσωπικό δικαιούνται να υποβάλει παράπονα στις
εξής, ιδίως περιπτώσεις:
 
  γ. Οταν αφαιρούνται δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και διαταγές των προϊσταμένων Υπηρεσιών.
 
 
Στην συγκεκριμενη περιπτωση αν καταλαβα καλα την ιστορια :
- ο διευθυντης εστειλε διαταγη στον διοικητη σου να ενημερωθει το προσωπικο οτι προκειται να επιλεγει ατομο για αποσπαση
- ο διοικητης σου δεν σε ενημερωσε (ενημερωση μεσω viber δεν αναγνωριζεται νομικα)
- εσυ αφου δεν ενημερωθηκες για την διαταγη του διευθυντη δεν ειχες την δυνατοτητα να εκδηλωσεις ενδιαφερον ή να ασκησεις το δικαιωμα προηγουμενης ακροασης και να αναφερεις οτι επιθυμεις να ΜΗΝ επιλεγεις λογω οικογενειας
- ο διοικητης σου σε επελεξε αλλα παλι δεν ενημερωθηκες για την επιλογη και δεν ειχες την δυνατοτητα να ασκησεις το δικαιωμα προηγουμενης ακροασης και να αναφερεις οτι επιθυμεις να ΜΗΝ επιλεγεις λογω οικογενειας
- ο διοικητης σου εστειλε απαντηση με την οποια δηλωσε εσενα
 
αν τα παραπανω ειναι σωστα σημαινει οτι :
- ο διευθυντης σου εδωσε την δυνατοτητα να αναφερεις επιθυμια απαλλαγης
- ο διοικητης σου σου στερησε το δικαιωμα
- ο διευθυντης σου δεν γνωριζε την επιθυμια σου
 
αν τα παραπανω ειναι σωστα τοτε ευθυνη εχει ο διοικητης σου και οχι ο διευθυντης σου
 
σε αυτη την περιπτωση κατα την αποψη μου η ορθοτερη κινηση ειναι η αναφορα στερησης δικαιωματων κατα του διοικητη σου διοτι σου στερησε το δικαιωμα προηγουμενης ακροασης που κατοχυρωνεται στο συνταγμα και στον κωδικα διοικητικης διαδικασιας 
 
Ως προς το δικαιωμα ακροασης ο κωδικας διοικητικης διαδικασιας το λεει ρητα οτι εφαρμοζεται ακομα και στις υποθεσεις που προβλεπεται δυνατότητα άσκησηςδιοικητικής προσφυγής.
 
Η ακρόαση δηλαδη πρέπει να προηγείται της διοικητικής πράξης και όχι να έπεται αυτής. Εξάλλου, η διοικητική προσφυγή αφορά στον έλεγχο της διοικητικής πράξης που έχει ήδη εκδοθεί ενώ η προηγούμενη ακρόαση μπορεί να οδηγήσει στην αποχή από την έκδοσή της αφού, όπως σωστά επισημαίνεται στη θεωρία, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης έχει διπλό σκοπό: αφενός παρέχει στον διοικούμενο την ευκαιρία να υποστηρίξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του εκθέτοντας στη διοίκηση τις απόψεις του, αφετέρου διασφαλίζει την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης και, επομένως, την καλύτερη λειτουργία της
 
 

 
Τι λεει η νομοθεσια για την αναφορα παραπονων σε στερηση δικαιωματων
 
ΠΔ 141/91
Αρθρο 45.
 
Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων.
 
  1. Το αστυνομικό προσωπικό δικαιούνται να υποβάλει παράπονα στις
εξής, ιδίως περιπτώσεις:
 
  α. Οταν επιβάλλεται κατώτερη πειθαρχική ποινή, την οποία θεωρεί
άδικη ή αντικανονική.
 
  β. Οταν επιβάλλονται υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις και δεν ανάγονται στην αποστολή της Υπηρεσίας.
 
  γ. Οταν αφαιρούνται δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και διαταγές των προϊσταμένων Υπηρεσιών.
 
  δ. Οταν δεν χορηγούνται κανονικά οι νόμιμες αποδοχές και
αποζημιώσεις ή τα προβλεπόμενα εφόδια ή η ποιότητά τους είναι κακή.
 
  ε. Οταν επιδεικνύεται σε βάρος του συμπεριφορά αντικανονική,
βάναυση η ταπεινωντική από ανώτερό του.
 
  2. Απαγορεύεται η υποβολή αιτήσεων η αναφορών παραπόνων ομαδικώς η
εξ ονόματος ή κατ`εντολή για το συμφέρον άλλου αστυνομικού.
 
 
 
Στη συγκεκριμενη υποθεση λοιπον σου αφαιρεθηκαν τα εξης δικαιωματα :
α. το δικαιωμα προηγουμενης ακροασης πριν απο διοικητικη ενεργεια που εχει αρνητικες επιπτωσεις εις βαρος σου
β. το δικαιωμα ειδικης προστασιας που αναγνωριζεται απο το συνταγμα και το διεθνες δικαιο στους εγγαμους και στους γονεις
 
Τι λεει η νομοθεσια για την διαδικασια υποβολης παραπονων
 
σχολιαζω εντος των διαταξεων σε παρενθεση 
 
ΠΔ 141/91
Αρθρο 46.
 
 
 
 
 
 Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων.
 
  1. Τα παράπονα υποβάλλοντια προφορικώς ή γραπτώς. Σε περίπτωση
προφορικών παραπόνων, αυτός που τα δέχεται έχει το δικαίωμα να ζητήσει
να υποβληθούν γραπτώς.
 
(θα τα υποβαλλεις γραπτα)
 
  2. Τα παράπονα, προφορικά ή γραπτά, πρέπει να αυποβάλλονται με τονα
παιτούμενο σεβασμό προς ανωτέρους και να περιγράφουν τα γεγονότα χωρίς
κρίσεις και σχόλια σε βάρος άλλων.
 
( θα τα υποβαλλεις με σεβασμο, με αναφορα μονο σε γεγονοτα και χωρις να προβεις σε κρισεις και σχολια)
 
  3. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος των παραπόνων, δεν επιτρέπεται
να υποβληθούν παρά μόνο ιεραρχικώς προς τον αμρόδιο για τη θεραπεία
τους, εκτός των περιπτώσεως που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
 
( υπαρχει παρακατω ειδικη διαταξη που σου δινει το δικαιωμα παρακαμψης της ιεραρχιας )
 
 
  4. Αν τα παράπονα αφορούν επιβληθείσα κατώτερη πειθαρχική ποινή,
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του
αστυνομικού προσωπικού.
 
( ΔΕΝ αφορα πειθαρχικη ποινη αρα ΔΕΝ υποβαλλονται συμφωνα με το ΠΔ περι πειθαρχιας που προβλεπει υποβολη ΜΕΤΑ απο την εκτελεση αρα μπορουν να υποβληθουν αμεσα)
 
  5. Αν τα παράπονα προκλήθηκαν απο διαταγή με την οποία επιβάλλονται
στον παραπονούμενο υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και δεν ανάγονται στην αποστολή της Υπηρεσίας ή του
αφαιρούνται αναγνωρισμένα δικαιώματα, ο παραπονούμενος οφείλει να
υπακούσει στη διαταγή, διαφορετικά τα παράπονα τουείναι απαράδεκτα.
 
(τα παραπονα δεν προκαλουνται απο διαταγη αλλα απο την ενεργεια του διοικητη να σου στερησει τα δικαιωματα που προανεφερα .... τα παραπονα δηλαδη αφορουν ενεργεια η οποια ΔΕΝ αποτελει διαταγη με αποδεκτη εσενα ... η προταση του διοικητη προς τον διευθυντη να αποσπασθεις εσυ ειναι διοικητικο εγγραφο με αποστολεα τον διοικητη και αποδεκτη τον διευθυντη ... με την προταση αυτη δεν διατασσεσαι σε οτιδηποτε ωστε να θεωρειται διαταγη )
 
  6. Αν τα παράπονα οφείλονται σε χορήγηση μειωμένων αποδοχών ή
εφοδίων ή σε κακή ποιότητάς τους, ο παραπονούμενος οφείλει να τα
παραλάβει και να αναφέρει αμέσως, παρουσιάζοντας αυτά που παρέλαβε.
 
( δεν μας αφορα)
 
  7. Αυτός που δέχεται τα παράπονα οφείλει να τα εξετάσει με την
απαιτούμενη προσοχή και αντικειμενικότητα και μέσα σε εύκολο χρόνο
ενεργεί τα εξής;
 
  α. Αν είναι αρμόδιος για τη θεραπεία τους και τα κρίνει βάσιμα
φροντίζει για την ικανοποίηση τους, εφ`όσον υπάρχει υπηρεσιακή
δυνατότητα.
 
  Αν τα κρίνει αβάσιμα ή δεν υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα
θεραπείας τους, οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα στον παραπονούμενο,
προφορικώς ή γραπτώς ανάλογα με τον τρόπο που υποβλήθηκαν.
 
  β. Αν δεν είναι αμρόδιος για τη θεραπεία τους, τα υποβάλλει
ιεραρχικώς στον αρμόδιο προϊστάμενο με τις προτάσεις του και ενημερώνει
σχετικώς τον παραπονούμενο.
 
  γ. Αν στρέφονται εναντίον του, τα υποβάλλει στον άμμεσο προϊστάμενό
του, αναφέροντας τα γεγονότα που προκάλεσαν τα παράπονα, χωρίς τη δική
του γνώμη και ενημερώνει σχετικώς τον παραπονούμενο.
 
(θα τα υποβαλλεις εναντιον του διοικητη .... αν καταφερει να τα θεραπευσει καλως ..... αν δεν τα θεραπευσει και δεν σε ικανοποιησει η απαντηση του η αν δεν σου απαντησει η αν δεν τα υποβαλλει σε ανωτερο θα υποβαλλεις νεα παραπονα ... δες παρακατω)
 
  Κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν να ενεργήσουν και οι ιεραρχικά
προϊστάμενοι αυτού που δέχεται τα παράπονα.
 
  8. Αν η λύση που δόθηκε στ απαράπονα δεν ικανοποιεί τον
παραπονούμενο, μπορεί να υποβάλλει ιεραρχικώς νέα παράπονα στον
προϊστάμενο εκείνου που έκρινε τα προηγούμενα, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
 
(νεα παραπονα συμφωνα με το προγουμενο σχολιο μου)
 
  9. Η υποβολή παραπάνω χωρίς την τήρηση της ιεραρχικής οδού
επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
 
  α. Οταν υποβάλλονται στον επιθεωρούντα κατά την επιθεωρήση της
Υπηρεσίας.
 
  β. Οταν αφορούν τον άμεσο προϊστάμενο του παραπονούμενου.
 
  γ. Οταν δεν γίνεται δεκτή η αναφορά παραπόνων από τον άμεσο
προϊστάμενο του παραπονούμενου.
 
  δ. Οταν δεν δίδεται απάντηση στον παραπονούμενο μέσα σε εύλογο
χρόνο.
 
(αν δεν λαβεις απαντηση σε ευλογο χρονο κανεις νεα παραπονα απευθειας με κοινοποιηση στον διοικητη )
 
  ε. Οταν τα παράπονα κρίνονται αβάσιμα και απορρίπτονται από
αναρμόδιο ιεραρχικά ανώτερο του παραπονούμενου.
 
  Στις περιπτώσεις β και γ παράπονα υποβάλλονται απ`ευθείας στον
αμέσσως επόμενο ιεραρχικά ανώτερα το παραπονούμενου, ενώ στις
περιπτώσεις δ και ε στον ανώτερο ιεραρχικά εκείνου που αμελεί να
απαντήσει στον παραπονούμενο η κρίνει αβάσιμα και απορρίπτει τα
παράπονα χωρίς να είναι αρμόδιος.
 
(αν δεν λαβεις απαντηση σε ευλογο χρονο κανεις νεα παραπονα απευθειας με κοινοποιηση στον διοικητη )
 
  10. Παράπονα κατά της απόφασης με την οποία κρίθηκαν αβάσιμα και
απορρίφθηκαν προηγούμενα παράπονα δεν επιτρέπονται, εκτός αν
προσκομίζονται νέα ουσιώδη στοιχεία.
 
  11. Απαγορεύεται σε κάθε ανώτερο να μη δέχεται ή αν απορρίπτει
παράπονα υφισταμένου του, που στρέφονται αμέσως η εμμέσως εναντίον του.
 
(με βαση αυτο απαγορευεται στον διοικητη σου να απορριψει τα παραπονα σου ... μονο να τα θεραπευσει ... αν μπορει)
 
  12. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα του παραπονούμενου, που
διαπιστώνονται στην αναφορά παραπόνων, δεν επιτρέπεται να επιβληθούν
κυρώσεις πριν ο αρμόδιος αποφανθεί για τη βασιμότητα των παραπόνων.
 
(προσοχη στις διατυπωσεις σου)
 
  13. Παράπονα αστυνομικού προσωπικού κατά δημοσίων υπαλλήλων ή
Υπηρεσιών, υποβάλλονται στις αμρόδιες Υπηρεσίες μέσω των αμροδιίων κατά
τις ισχύουσες διατάξεις, Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
 

 
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 198
spirosgiapros ευχαριστώ για

spirosgiapros ευχαριστώ για τον χρόνο σου  και για τις απαντήσεις σου , ησουν κατατοπιστικότατος . η τακτική του δ/τη ειναι να αναφερει συνηθως αρνητικώς στο σημα και μετα εκ της δ/νσεως να ρχεται ονομαστικά το ονομα σου που προφανως εχει δοθει off the record λες και ειμασταν οι καλυτεροι για την θεση αδιαφοροντας για το πως θα τα βολεψουμε με  τα παιδια μας . ωστοσο με βοηθησες να καταλαβω το πλαισιο που πρεπει να κινηθω .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
Αν η απάντηση του διοικητή

Αν η απάντηση του διοικητή σου ήταν αρνητική τότε αλλάζει το θέμα
Πάμε κ σε ευθύνη ΚΑΙ του διευθυντή κ δικαιολογούνται δύο αναφορές παραπόνων
Για να σου απαντήσω όμως πρέπει να ξέρω τι ακριβώς λένε κ σε ποια σχετικά βασίζονται η απάντηση του διοικητή και οι διαταγές του διευθυντή τόσο η αρχική όσο κ η τελικη

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.