κανονισμος ξενοδοχου -πελατη

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 09/09/2014 - 14:55
Δημοσιεύσεις: 19
Βαθμοί: 34
κανονισμος ξενοδοχου -πελατη

διαβάζοντας τον εν θέματι σύμφωνο  παρατηρώ ότι   οι αστυνομικες αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή , χωρίς να υπάρχει κυρωτικό μέρος.Γνωρίζει κανεί αν υπάρχουν ποινικες κυρώσεις για τον ξενοδόχο ή τον πελάτη καθώς και ποιες οι ενέργειες μας σε πρίπτωση που λάβουμε γνλωση γιαπαραβιαση του ανωτέρω συμφώνου?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 180
Στο άρθρο 26 του Κανονισμού

Στο άρθρο 26 του Κανονισμού αναφέρει:
Εις περίπτωσιν παραβάσεως του παρόντος κανονισμού ο πελάτης ή ο Ξενοδόχος δύναται, εάν
παραστή ανάγκη, να αποταθούν εις την Τουριστικήν Αστυνομίαν, ή ελλείψει ταύτης εις
τας λοιπάς Αστυνομικάς Αρχάς, αίτινες υποχρεούνται όπως παρέχωσιν εις τον αιτούντα πάσαν
νόμιμον βοήθειαν
και να επιβάλωσι την εφαρμογήν των διατάξεων του κανονισμού τούτου.

Παράλληλα την ίδια στιγμή προβλέπει διοικητικές κυρώσεις (χωρίς να αναφέρει το ύψος αυτών) για
άλλες παραβάσεις των διατάξεών του.

Απο όσα διαβάζω εγώ καταλαβαίνω οτι πρακτικά, εφόσον σου ζητηθεί παρέχεις κάθε βοήθεια στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων - αποστολής σου και "επιβάλεις" την εφαρμογή του κανονισμού. Το 1986 που
γράφτηκαν αυτά τα πράγματα προφανώς η αστυνομία λειτουργούσε διαφορετικά και είχε ενδεχομένως
διαφορετική επιρροή η παρουσία της και μόνο σε έναν χώρο και υπο αυτή την έννοια η "επιβολή"
μάλλον περιοριζόταν στο "θα κάνεις αυτό που λέει ο νόμος για να μη σε πάρει και σε σηκώσει"
(λέμε τώρα ενα παράδειγμα). Σήμερα δεν ξέρω πως μεταφράζεται αυτή η επιβολή. Θα ψάξω να βρω
αν ακολούθησε οτιδήποτε άλλο σχετικό ή αν προκύπτει απο κάπου αλλού πρόβλεψη σχετικά. Όπως
το κόβω εγώ περισσότερο με πάει (ΑΝ ΠΑΕΙ ΚΑΠΟΥ ΠΟΙΝΙΚΑ) σε πταισματάκια ή απλή ενημέρωση
του ΕΟΤ. Για μένα προσωπικά η ΕΠΙΒΟΛΗ έχει διοικητική μορφή (διοικητική πράξη).
Δεν καταλαβαίνω όμως πως την εννοεί ο νομοθέτης.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 14 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 445
Με καθε επιφυλαξη ως προς την

Με καθε επιφυλαξη ως προς την σημερινη ισχυ
1. Ο κανονισμος καθοριστηκε με την απόφαση 503007/1976 η οποια στη συνεχεια ελαβε ισχυ νομου με τον Ν1652/86
2. Η αποφαση αυτη εκδοθηκε εχοντας υποψη τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 4 του ∆/τος της 1ης Nοεµβρίου 1938 “περί προσόντων Ξενοδόχων και Ξενοδοχείων”.
β. Tου A.N. 1565/1950 όπως αυτός κυρώθηκε µε το N. 1624/1951 και συνεπληρώθηκε µε τα N.∆. 3430/1955, N.∆. 4109/1960 και N.∆. 201/1974. 
 
3. ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 1/7 Νοεμ.1938. Περί προσόντων ξενοδόχων και ξενοδοχείων εκδοθηκε εχοντας υποψη τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 8 του Α.Ν. 431/1937 και
β. του άρθρου 2 του Α.Ν. 1108/1938
 
4. ο ΑΝ 431/1937 αναφερει
Άρθρον 17
1.Οι παραβάται, οίας δήποτε διατάξεως του παρόντος νόμου, τιμωρούνται δι’ αποφάσεως του αρμοδίου Πλημμελειοδικείου δια χρηματικής ποινής μέχρι 5.000 δραχμών ή δια φυλακίσεως μέχρις ενός μηνός, εν υποτροπή δε μέχρι του διπλασίου αυτών, επιφυλασσομένων των δυνάμει των ειδικών Αγορανομικών Νόμων επιβαλλομένων βαρυτέρων ποινών, δύνανται δε να εισαχθώσι και εκδικασθώσι κατά την διαδικασίαν των επ’ αυτοφώρω αδικημάτων.
2.Πλην των ανωτέρω ποινών ο Υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού δύναται μετά σύμφωνον γνώμην της εν άρθρ.3 του παρόντος νόμου Επιτροπής να ανακαλέση την άδειαν λειτουργίας Ξενοδοχείου τινός μέχρι δύο μηνών, εάν το Ξενοδοχείον τούτο εισέπραξε ποσόν πλέον του δια των σταθερών τιμών καθοριζομένου, υποχρεουμένου συνάμα του Ξενοδόχου όπως επιστρέψη εις τον πελάτην το επί πλέον εισπραχθέν ποσόν. Η ποινή αύτη είναι ανέκκλητος.
3.Τα ανωτέρω αδικήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως.
 
5. ο ΑΝ 431/1937 τροποποιηθηκε απο τον N 4254/2014 ο οποιος στο αρθρο 1 παρ ΣΤ αναφερει
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.17: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
11. Τα άρθρα 1 έως 6, το άρθρο 8, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 και το άρθρο 18 του ν. 431/1937 καταργούνται.
 
Αρα το αρθρο 17 παραμενει σε ισχυ
 
6. Ο Α.Ν. 1108/1938 αναφερει
Άρθρον 11
Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται, οι δε παραβάται οίας δήποτε διατάξεως αυτού τιμωρούνται τη εγκλήσει παντός ενδιαφερομένου ως και πάσης Αρχής δια των υπό του άρθρου 17 του  Α.Ν.431/1937 - ΦΕΚ 10/Α/16.1.1937  προβλεπομένων ποινών.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 14 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 445
7. Το ΝΔ 3430/1955 στο αρθρο

7. Το ΝΔ 3430/1955 στο αρθρο 25 προβλεπει ποινικες κυρωσεις για καθε παραβση του νομου αυτου όπως και του ΑΝ 431/1937 και του ΑΝ 1108/1938
 
 
8. Ο Ν2160/1993 οριζει στο αρθρο 6 παρ 6 και 8 τα ακολουθα 
 
--6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας,
επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις της νοµοθεσίας που αφορά στον
τουρισµό, όπως της νοµοθεσίας για τον Ε.Ο.Τ., τα ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύµατα, τις
ιαµατικές πηγές, τα τουριστικά γραφεία, τα τουριστικά καταστήµατα, τους τουριστικούς τόπους, τους
ξεναγούς, τα τουριστικά και εκδροµικά σωµατεία. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, νέα
διάρθρωση του νοµοθετικού υλικού, διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, νέα κατάστρωσή τους,
απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητώς ή σιωπηρώς, διορθώσεις στη φραστική
διατύπωση, καθώς και µεταγλώττιση στη δηµοτική. Με όµοια διατάγµατα επιτρέπεται η
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, που αφορά στη Σχολή
Τουριστικών Επαγγελµάτων και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος.
 
--8. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ.
3016/1954 (ΦΕΚ 218 Α'), του άρθρου 21 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6 Α'), της παραγρ. 1 του άρθρου 2
και των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του α.ν. 1565/1950, των παραγρ. 3, 5, 7, 9 και 10 του άρθρου 5 του
ν.δ. 4109/1960 (ΦΕΚ 153 Α'), της παραγρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 2 και 3 του ν.δ.
201/1974, του άρθρου 9 του ν. 1583/1985, του π.δ. 472/1987 (ΦΕΚ 218 Α'), του άρθρου 20 του ν.δ.
3430/1955, ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
 
 
 
ο 2160 εχει μεχρι σημερα παρα πολλες τροποποιησεις και δεν εχω προσβαση λογω αδειας σε βασεις δεδομενων για να δω την ισχυουσα κωδικοποιηση του οσο και το αν οι διαταξεις που ανεφερα στο προηγουμενο ποστ μου εμπιπτουν στις καταργουμενες ''γενικες και ειδικες διαταξεις'' του αρθρου 6 παρ 8 του 2160/1993

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.