ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 28/02/2012 - 03:04
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 14
ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!!!
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΙΧΕ = ΠΟΣΟ; ΔΗΜΟ; ή ΔΟΥ;     ΠΔ 363/95 Αρθ 4 $ 1η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 50 Ε Ν 3710/08 Αρθ 5$3γ                         
ΜΟΤ/ΤΕΣ = ΠΟΣΟ; ΔΗΜΟ; ή ΔΟΥ; ΠΔ 363/95 Αρθ 4 $ 1η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 50 Ε Ν 3710/08 Αρθ 5$3γ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ = ΠΟΣΟ; ΔΗΜΟ; ή ΔΟΥ;
ΦΟΡΤΗΓΑ = ΠΟΣΟ; ΔΗΜΟ; ή ΔΟΥ;      Ν3446/06 ΑΡΘ 4 $ 1.6 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Ν 3710/08 ΑΡΘ 5 $ 4  200 Ε ΣΕ ΔΟΥ; Η ΔΗΜΟ;;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 55 λεπτά 45 δευτερόλεπτα
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 366
 

 
 
    ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 363/ΦΕΚ/Α' 193/1995.
Καθορισμός συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών
στους παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Ελέγχχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).
 
                         Ο ΠΡOΕΔΡOΣ
                  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
  'Εχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 13) του Ν. 2052/1992 "Μέτρα για
την αντιμετώπιση του νέφους και Πολεοδομικές ρυθμίσεις" (Α' 94).
 
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ50/92492/4359/94 (Β' 797) των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Μεταφορών
και Επικοινωνιών "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την εποπτεία εφαρμογής
και καλής λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων".
 
  3. Τις διατάξεις της αρ. 103079/3712/19.11.1992 (Β' 710) ΚΥΑ των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και Μεταφορών
και Επικοινωνιών "'Οροι και προϋποθέσεις εξουσιοδότησης συνεργείου
επισκευής οχημάτων και κέντρου ελέγχου για χορήγηση της Κάρτας Ελέγχου
Καυσαερίων".
 
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α' 137), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) κοι το γεγονός ότι
από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
 
  6. Την 368/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση
των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
'Εργων και Μετοφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:
 
 
 
                         `Αρθρο 1
 
                     Πεδίο εφαρμογής
 
  1. Το παρόν Διάταγμα εφορμόζεται στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που
βρίσκονται στις περιοχές που έχει επιβληθεί η εφαρμογή της Κάρτας
Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), καθώς και στα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί
κοι κυκλοφορούν στις ίδιες περιοχές.
 
  2. Οι επιβαλλόμενες διοικητικές ποινές για παραβάσεις του άρθρου 3
του Ν. 2052/1992 στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και κυκλοφορούντα
οχήματα της προηγούμενης παραγράφου, είναι μόνο οι ποινές που
προβλέπονται από το Διάταγμα αυτό.
 
 
 
                         `Αρθρο 2
 
                          Ορισμοί
 
  Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διάταγματος νοούνται ως:
 
  α) `Οχημα: το αυτοκίνητο όχημα όπως η έννοια αυτού ορίζεται στον
ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας
από τις Υπηρεσίες Συγκοινωνιών των κατά τόπους Νομαρχιών, πλην των
μοτοσικλετών.
 
  β) Οδηγός του οχήματος: ο εκάστοτε οδηγών το όχημα.
 
  γ) Εξουσιοδοτημένο συνεργείο: το ειδικώς εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής οχημάτων, το οποίο εκδίδει την ΚΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του Ν. 2052/1992 (εκδότης ΚΕΚ).
 
  δ) Κινητή μονάδα ελέγχου "πεδίου": η μονάδα που συγκροτείται από
όργανο της κατά τόπο αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής και εντεταλμένο
υπάλληλο είτε των νομαρχιακών Υπηρεσιών ΚΤΕΟ, ή Συγκοινωνιών όπου δεν
λειτουργούν ακόμα ΚΤΕΟ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, είτε
των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έχει ως έργο την
εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγράφων των σχετικών με την ΚΕΚ και των
τιμών των εκπεμπομένων από το όχημα ρύπων, σε σχέση με τα μέγιστα
επιτρεπόμενα όρια αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του Ν.
2052/1992 και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων κανονιστικών
αποφάσεων.
"Η κινητή μονάδα ελέγχου "πεδίου" δύναται να εκτελεί οδικό τεχνικό έλεγχο ο οποίος συνίσταται στην οπτική επιθεώρηση της κατάστασης του οχήματος σε θέματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή παραβάσεων βεβαιώνονται τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) πρόστιμα από το μέλος της κινητής μονάδας ελέγχου, που είναι όργανο της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής."
 
*** Τα εντός " " τελευταία εδάφια της περ.δ΄προστέθηκαν
    με το άρθρο 7 παρ.2 Ν.3897/2010,ΦΕΚ Α 208/10.12.2010.
 
  ε) Κινητή μονάδα ελέγχου εξουσιοδοτημένου συνεργείου: η μονάδα που
συγκροτείται από ειδικευμένο εντεταλμένο τεχνικό Προσωπικό της αρμοδίας
νομαρχιακής Υπηρεσίας Συγκοινωνιών και έχει ως έργο τον έλεγχο των
εξουσιοδοτημένων συνεργείων για την διαπίστωση της συνδρομής των
προϋποθέσεων εξουσιοδότησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α
του άρθρου 1 της αριθ. Φ50/92492/4359/94 (Β` 797) ΚΥΑ των Υπουργών
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 
 
 
 
                         `Αρθρο 3
 
  Παραπτώματα οδηγών οχημάτων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων
 
  1. Για τους οδηγούς οχημάτων:
 
  α. Εκπομπή από τα οχήματα ρύπων καυσαερίων, πέραν των επιτρεπομένων
ορίων, που κάθε φορά ισχύουν.
 
  β. Μη εφοδιασμός του οχήματος με ισχύουσα ΚΕΚ. Ο οδηγός ενός οχήματος
υποχρεούται όταν οδηγεί το όχημα να φέρει μαζί του και την ΚΕΚ αυτού.
 
  γ. `Αρνηση του οδηγού του οχήματος να επιτρέψει τον έλεγχο του
οχήματός του από κινητή μονάδα ελέγχου "πεδίου".
 
  δ. Κατοχή και χρήση πλαστής ή παραποιημένης ή μη νομίμως εκδοθείσας
ΚΕΚ.
 
  ε. Κατοχή ΚΕΚ με ελλιπή ή εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων.
 
  2. Για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία:
 
  α. Ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων στην ΚΕΚ.
 
  β. Ελλιπής εξοπλισμός σε όργανα μέτρησης καυσαερίων ή εξοπλισμός που
δεν πληροί τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προδιαγραφές.
 
  γ. Μη τήρηση καταγραφικών στοιχείων των διενεργουμένων ελέγχων του
οχήματος για τη χορήγηση ΚΕΚ ή ελλιπής μεταφορά τους στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 
  δ. Λανθασμένη μέτρηση των ρύπων των καυσαερίων και του συντελεστή "λ"
του οχήματος.
 
  ε. Ελλιπής λοιπός εξοπλισμός ή ελλιπείς υποχρεωτικές εγκαταστάσεις
του συνεργείου.
 
  στ. `Ελλειψη ισχύουσας άδειας λειτουργίας συνεργείου ή ισχύουσας
εξουσιοδότησης για χορήγηση ΚΕΚ.
 
  ζ. Διαπίστωση εκπομπών καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων ορίων, σε
όχημα που εξέρχεται από συνεργείο αμέσως μετά τον εφοδιασμό του με ΚΕΚ.
 
  η. Χορήγηση πλαστής ή παραποιημένης ή μη νομίμως εκδοθείσας ΚΕΚ.
 
 
 
                         `Αρθρο 4
 
  Επιβολή διοικητικών ποινών στους οδηγούς οχημάτων
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ.4γ  άρθρου 5 Ν.3710/2008,ΦΕΚ Α 216/23.10.2008,ορίζεται ότι:
"γ. Τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 4 του π.δ. 363/1995 ύψους δέκα χιλιάδων και πενήντα χιλιάδων δραχμών αναπροσαρμόζονται, αντιστοίχως, σε πενήντα και τριακόσια ευρώ".
 
  1. Στους οδηγούς οχημάτων επιβάλλονται, σε περίπτωση διαπράξεως ενός
ή περισσοτέρων εκ των πιο πάνω παραπτωμάτων του άρθρ. 3 παρ. 1 και
πάντοτε ανάλογα με την βαρύτητά τους, οι ακόλουθες ποινές:
 
  α. `Οταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ και κατά τον
έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων ορίων,
επιβάλλεται απλή σύσταση και ακύρωση της ΚΕΚ. Επίσης ποραδίδεται
αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με νέα ΚΕΚ εντός 10
ημέρων.
 
  β. `Οταν το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ και κατά τον
έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων εντός των επιτρεπομένων ορίων,
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 10.000 δραχμών. Επίσης παραδίδεται
αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με ΚΕΚ εντός 10 ημερών.
 
  γ. `Οταν το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ και κατά τον
έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων ορίων,
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50.000 δραχμών. Επίσης παραδίδεται
αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με ΚΕΚ εντός 10 ημερών.
 
  δ. `Οταν το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ διότι δεν
υπάρχει η σχετική υποχρέωση και κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται εκπομπή
καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων ορίων, επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο 50.000 δραχμών.
 
  ε. `Οταν αρνείται ο οδηγός να υποβληθεί σε έλεγχο το αυτοκίνητό του
καθ` οδόν από την κινητή μονάδα ελέγχου "πεδίου", επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο 50.000 δραχμών. Επίσης ακυρώνεται η ΚΕΚ αν υπάρχει και
παραδίδεται αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με ΚΕΚ εντός
10 ημερών.
 
  στ. `Οταν ο οδηγός κατέχει και χρησιμοποιεί Πλαστή ή παραποιημένη ή
μη νομίμως εκδοθείσα ΚΕΚ, επιβάλλεται αφαίρεση της ΚΕΚ. Επίσης
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
 
  ζ. `Οταν ο οδηγός κατέχει ΚΕΚ με ελλιπή ή εσφαλμένη καταχώρηση
στοιχείων, επιβάλλεται ακύρωση της ΚΕΚ. Επίσης παραδίδεται αντίγραφο
εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με νέα ΚΕΚ εντός 10 ημερών.
 
  η. `Οταν κατά τον έλεγχο από τα Αστυνομικά όργανα διαπιστώνεται ότι
το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα ΚΕΚ, ενώ υπάρχει η σχετική
υποχρέωση, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 10.000 δραχμών.
 
"Επίσης παραδίδεται αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με ΚΕΚ εντός δέκα (10) ημερών."
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της περ.η΄προστέθηκε με την παρ.4 άρθρου 5
    Ν.3710/2008,ΦΕΚ Α 216/23.10.2008.
 
 
"θ. Όταν, κατά τον έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου πεδίου, διαπιστώνεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, ο έλεγχος καυσαερίων είναι ανέφικτος, με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, τότε ακυρώνεται η ΚΕΚ αν υπάρχει. Επίσης παραδίδεται αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για εφοδιασμό με ΚΕΚ εντός δέκα (10) ημερών."
 
*** Η περ.θ΄προστέθηκε με την παρ.4 άρθρου 5
    Ν.3710/2008,ΦΕΚ Α 216/23.10.2008.
 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ.4γ  άρθρου 5 Ν.3710/2008,ΦΕΚ Α 216/23.10.2008,ορίζεται ότι:
"γ. Τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 4 του π.δ. 363/1995 ύψους δέκα χιλιάδων και πενήντα χιλιάδων δραχμών αναπροσαρμόζονται, αντιστοίχως, σε πενήντα και τριακόσια ευρώ".
 
  2. Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών αυτών είναι:
 
  α) οι κινητές μονάδες ελέγχου "πεδίου"
 
  β) τα τοπικά ΚΤΕΟ και
 
  γ) τα αρμόδια Αστυνομικά όργανα για ορισμένες από τις παραβάσεις του
άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος.
 
  3. Η κινητή μονάδα ελέγχου "πεδίου" διαπιστώνει την παράβαση, τη
βεβαιώνει σε ειδικό έντυπο εκθέσεως και επιβάλλει τις διοικητικές
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος. Η έκθεση
υπογράφεται και από τα δύο μέλη της κινητής μονάδας ελέγχου "πεδίου"
και αντίγραφο αυτής παραδίδεται στον οδηγό του οχήματος. Σε περίπτωση
αρνήσεως παραλαβής της από τον οδηγό, τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του
οχήματος και γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Στην ίδια έκθεση
ανογράφεται επίσης ότι ο Παραβάτης δικαιούνται εντός προθεσμίας πέντε
ημερών, που αρχίζει από την επομένη της παραλαβής της, να εκθέσει
εγγράφως ενώπιον του Διοικητού της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, του
τόπου που διαπιστώθηκε η παράβαση, τις τυχόν αντιρρήσεις του. Αν οι
αντιρρήσεις αυτές κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και
βεβαιώνεται με σχετική εγγραφή που γίνεται πάνω στην έκθεση, αντίγραφο
της οποίας στέλνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της κινητής μονάδας ελέγχου
"πεδίου" που επέβαλε την ποινή. Μετά την παρέλευση του πιο πάνω
πενθημέρου βεβαιώνεται το σχετικό πρόστιμο στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο
και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο
βεβαιώνονται οι παραβάσεις είτε υπό στοιχείο α είτε υπό στοιχείο ζ του
άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος, αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάζεται στην
αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για την άσκηση ελέγχου του
εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
 
  4. Οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ στα πλαίσια των
προγραμματισμένων ή εκτάκτως διενεργουμένων ελέγχων επί των οχημάτων,
διαπιστώνουν τις παραβάσεις, τις βεβαιώνουν στο δελτίο τεχνικού ελέγχου
(ειδικό έντυπο έκθεσης) και επιβάλλουν ποινές μόνο γιο τις παραβάσεις
υπό στοιχείο α, υπό στοιχείο στ και υπό στοιχείο ζ του άρθρου 4 παρ. 1
του παρόντος.
 
  5. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας παραβάσεων κατά τη διαδικασία
του ελέγχου του οχήματος, επιβάλλεται συνολική ποινή, η οποία
αποτελείται από το άθροισμα των ποινών για τις επιμέρους παραβάσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος.
 
  6. Το αρμόδια Αστυνομικά όργανα στα Πλαίσια των καθηκόντων τους,
επιβάλλουν την ποινή για την παράβαση υπό στοιχείο η του άρθρου 4 παρ.
1 του παρόντος.
 
 "7. Εφόσον ο έλεγχος γίνεται σε ΕΔΧ αυτοκίνητο και, κατ` εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, παραδοθεί στον οδηγό του οχήματος αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για ανεφοδιασμό Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος και αποδίδονται με την προσκόμιση της νέας ΚΕΚ. Αρμόδια για την αφαίρεση όργανα είναι αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου."
 
*** Η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.21 Ν.3109/2003,ΦΕΚ Α 38,
    και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8 άρθρ.24 Ν.3710/2008,
    ΦΕΚ Α 216/23.10.2008.
           
 
 
 
                         `Αρθρο 5
 
  Επιβολή διοικητικών ποινών στα εξουσιοδοτημένο συνεργεία
 
  1. Στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
 
  α. `Οταν διαπιστώνεται ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων επί
της ΚΕΚ, επιβάλλονται πέντε (5) βαθμοί ποινής.
 
  β. `Οταν διαπιστώνεται ελλιπής εξοπλισμός σε όργανα μέτρησης
καυσαερίων ή εξοπλισμός που δεν πληροί τις προβλεπόμενες από τη σχετική
νομοθεσία προδιαγραφές, επιβάλλονται είκοσι (20) βαθμοί ποινής και
χρηματικό πρόστιμο 50.000 δραχμών. Επίσης ανακαλείται η εξουσιοδότηση
συνεργείου για χορήγηση ΚΕΚ.
 
  γ. `Οταν διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται καταγραφικά στοιχεία
χορήγησης ΚΕΚ ή γίνεται ελλιπής μεταφορά τους στην αρμόδια Υπηρεσία,
επιβάλλονται πέντε (5) βαθμοί ποινής.
 
  δ. `Οταν διαπιστώνεται λανθασμένη μέτρηση των ρύπων των κουσαερίων
και του συντελεστή "λ" του οχήματος (λόγω κακής βαθμονόμησης των
οργάνων ή κακής διαδικασίας μέτρησης, ή βλάβης των οργάνων ή άλλης
αιτίας), επιβάλλονται είκοσι (20) βαθμοί ποινής και χρηματικό πρόστιμο
50.000 δραχμών. Επίσης ανακαλείται προσωρινά η εξουσιοδότηση του
συνεργείου για δέκα (10) ημέρες και επαναχορηγείται μετά από
επανέλεγχο.
 
  ε. `Οταν διαπιστώνεται ελλιπής λοιπός εξοπλισμός ή ελλιπείς
εγκαταστάσεις του συνεργείου, επιβάλλονται δέκα (10) βαθμοί ποινής και
χρηματικό πρόστιμο 25.000 δραχμών.
 
  στ. `Οταν διαπιστώνεται ότι το συνεργείο δεν έχει ισχύουσα άδεια
λειτουργίας ή ισχύουσα εξουσιοδότηση για χορήγηση ΚΕΚ, επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο 200.000 δραχμών. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα.
 
  ζ. `Οταν διαπιστώνεται εκπομπή καυσαερίων πέραν των επιτρεπομένων
ορίων, σε όχημα που εξέρχεται από το συνεργείο αμέσως μετά τον
εφοδιασμό του ΚΕΚ, επιβάλλονται είκοσι (20) βαθμοί Ποινής και χρηματικό
πρόστιμο 50.000 δραχμών.
 
  η. `Οταν διαπιστώνεται ότι έχει χορηγηθεί πλαστή ή παραποιημένη ή μη
νομίμως εκδοθείσα ΚΕΚ, επιβάλλονται εβδομήντα πέντε (75) βαθμοί ποινής
και χρηματικό πρόστιμο 200.000 δραχμών. Επίσης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
 
  2. Οι ποινές επιβάλλονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών
ύστερα από διαπίστωση και βεβαίωση των παραβάσεων από τις κινητές
μονάδες ελέγχου εξουσιοδοτημένου συνεργείου ή τις κινητές μονάδες
ελέγχου "πεδίου" για τις περιπτώσεις των παραβάσεων υπό στοιχείο α και
υπό στοιχείο ζ του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος.
 
  3. Η κινητή μονάδα ελέγχου εξουσιοδοτημένου συνεργείου διαπιστώνει
την παράβαση και τη βεβαιώνει σε ειδικό έντυπο εκθέσεως, αντίγραφο της
οποίας παραδίδεται στον υπεύθυνο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου. Σε
περίπτωση απουσίας του υπευθύνου του συνεργείου, ή άρνησής του να
παραλάβει την έκθεση, αυτή επικολλάται σε εμφανές μέρος του εσωτερικού
του καταστήματος. Στην ίδια έκθεση αναγράφεται επίσης ότι ο παραβάτης
δικαιούται εντός προθεσμίας πέντε ημερών, που αρχίζει από την επομένη
της επιδόσεως της έκθεσης, να εκθέσει εγγράφως ενώπιον του Προϊσταμένου
της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών τις τυχόν αντιρρήσεις του. Αν οι
αντιρρήσεις αυτές κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και
βεβαιώνεται με σχετική εγγραφή που γίνεται πάνω στην έκθεση. Οι
σχετικές διοικητικές ποινές επιβάλλονται με αιτιολοτημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, με βάση τη σχετική
έκθεση της κατά τα ανωτέρω κινητής μονάδας εξουσιοδοτημένου συνεργείου
ή την έκθεση της κινητής μονάδας ελέγχου "πεδίου" για τις περιπτώσεις
των παραβάσεων υπό στοιχείο α και υπό στοιχείο ζ του άρθρου 5 παρ. 1
του παρόντος. Μετά την παρέλευση του πιο πάνω πενθημέρου βεβαιώνεται το
σχετικό πρόστιμο στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται ως δημόσιο
έσοδο, επίσης καταχωρούνται στο μητρώο του συνεργείου οι αντίστοιχοι
βαθμοί ποινής.
 
  4. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας παραβάσεων κατά τη διαδικασία
του ελέγχου του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, επιβάλλεται συνολική
ποινή, η οποία αποτελείται από το άθροισμα των ποινών για τις επιμέρους
παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος. Ειδικά για
τις παραβάσεις των υπό στοιχείων α, β, γ, δ, ε και ζ του άρθρου 5 παρ.
1 του παρόντος, το συνολικό χρηματικό πρόστιμο δεν υπερβαίνει τις
100.000 δρχ.
 
  5. Κάθε παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος μαζί με τους
βαθμούς ποινής που αντιστοιχούν σε αυτή, παραγράφεται μόλις συμπληρωθεί
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την ημερομηνία βεβαίωσης της
παράβασης.
 
  6. Οι βαθμοί ποινής στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, όπως αναφέρονται
στις επιμέρους ποινές του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος, αθροίζονται και
σε περίπτωση υπέρβασης των 150 βαθμών ποινής, επιβάλλεται με απόφαση
της οικείας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών ανάκληση της εξουσιοδότησης
χορήγησης ΚΕΚ για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η απόφαση αυτή με σχετικό
έγγραφο αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής στον υπεύθυνο
του συνεργείου. Με το έγγραφο αυτό καλείται ο υπεύθυνος του συνεργείου
να παραδώσει την εξουσιοδότηση χορήγησης ΚΕΚ μέσα σε προθεσμία πέντε
ημερών, από την επόμενη της ημέρας παραλαβής του εγγράφου, στην αρμόδια
Υπηρεσία Συγκοινωνιών. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των
πέντε ημερών η εξουσιοδότηση χορήγησης ΚΕΚ παύει αυτοδίκαια να ισχύει.
 
  Ως ημερομηνία επιβολής ποινής της εξάμηνης ανάκλησης εξουσιοδότησης
χορήγησης ΚΕΚ, λαμβάνεται η ημερομηνία παράδοσης της εξουσιοδότησης,
στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών ή η επομένη ημέρα από την κατά το
προηγούμενο εδάφιο πενθήμερη προθεσμία.
 
  7. Οι καταχωρημένες, στο μητρώο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου
παραβάσεις και οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινής, με βάση τις οποίες έγινε η
ανάκληση της εξουσιοδότησης χορήγησης ΚΕΚ διαγράφονται.
 
  8. Η εξουσιοδότηση χορήγησης ΚΕΚ που αφαιρέθηκε ή έπαψε να ισχύει,
σύμφωνα με τις διστάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος
άρθρου, επαναχορηγείται στο συνεργείο μετά την παρέλευση του εξαμήνου
με τη διαδικασία της αρ. 103079/3712/19.11.1992 (Β` 710) ΚΥΑ των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων και Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
 
  9. Αν συνεργείο συμπληρώσει για δεύτερη φορά το όριο των 150 βαθμών
ποινής, τότε επιβάλλεται διοικητική ποινή ανάκλησης εξουσιοδότησης
χορήγησης ΚΕΚ, εφόσον αυτή έχει επαναχορηγηθεί, με την ίδια πιο πάνω
διαδικασία της παραγρόφου 5 του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα
δώδεκα μηνών και σε περίπτωση που το συνεργείο συμπληρώσει για τρίτη
φορά το όριο των 150 βαθμών ποινής, τότε επιβάλλεται διοικητική ποινή
ανάκλησης εξουσιοδότησης χορήγησης ΚΕΚ, για χρονικό διάστημα τριών ετών
και σε υποτροπή ανακαλείται οριστικώς η εξουσιοδότηση χορήγησης ΚΕΚ.
 
 
                         `Αρθρο 6
 
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
  Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 
               Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1995
 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
                      ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
     ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ           ΠΕΡΙΒ., ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
      Ι. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ                    Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
 
 
                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
              ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
                     ΑΘ. ΤΣΟΥΡΑΣ
 
 
 
 
  

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 28/02/2012 - 03:04
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 14
ΤΟ Π.Δ 363  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ

ΤΟ Π.Δ 363  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ Ν 3710/2008 ΑΡΘ 5 Παραγ 3γ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 26/09/2011 - 16:46
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 57
ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Καλησπερα κ.κ. συναδελφοι! Θα ηθελα να ρωτησω εαν υπαρχει η δυνατοτητα απο καποιο συναδελφο να μου στειλει αρχειο γραμματειας τροχαιας, ητοι περιοδικων, αποφασεων κτλ! E-mail: pappoudi@windowslive.com ευχαριστω θερμα εκ των προτερων!

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 4 χρήστες.