ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 04/05/2011 - 10:09
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 4
ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
  1. ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ: Δεν υπόκεινται σε περιορισμούς και δικαιολογούν αποζημίωση για όλες τις ημέρες εκτέλεσης υπηρεσίας εκτός έδρας, χωρίς προσμέτρηση για τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των δικαιουμένων ημερών κατά μήνα, για κινήσεις που έπονται χρονολογικά (άρθρο 5 της 2-72000/2200 / 2001 ΚΥΑ). Δηλαδή: Εάν οι κινήσεις για εκτέλεση μεταγωγής έγινα στις αρχές του μήνα και προηγούνται άλλων κινήσεων (πχ για ενίσχυση Υπηρεσίας), τότε και μόνον τότε προσμετρούνται στις δικαιούμενες. Παράδειγμα: 2/1 και 7/1 κίνηση για εκτέλεση Μεταγωγής και 15/1, 16/1 και 17/1 για ενίσχυση Υπηρεσίας, τότε η 17/1 είναι πέραν των δικαιουμένων. Ενώ εάν στην συνέχεια την   20/1 και 25/1 κίνηση για εκτέλεση μεταγωγής, οι δύο (2) αυτές κινήσεις (20 & 21/1) δικαιολγούνται κανονικά και ας είναι πέραν των δικαιουμένων.
  2. Για να δικαιολογηθούν δύο (2) ημέρες (δηλαδή μία ολόκληρη & μία μισή), απαιτείται κίνηση σε απόσταση πάνω από οκτακόσια (800) χιλιόμετρα. Υπό αμφισβήτηση από Υ.Δ.Ε.
  3. Στις περιπτώσεις απελάσεων λαθρομεταναστών στα σύνορα της χώρας από την οποία εισήλθαν, απαιτείται ονομαστική κατάσταση λαθρομεταναστών υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Διαφορετικά δεν δικαιολογούνται οδοιπορικά κ.λ.π. έξοδα.
  4. Η σύλληψη και μεταφορά λαθρομεταναστών στην έδρα της Υπηρεσίας δεν θεωρείται μεταγωγή

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ (2) ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ???
ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 800ΧΛΜ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ????

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
Με κάθε επιφύλαξη

Με κάθε επιφύλαξη
Αρθρο 8 παρ 2 της ΥΑ 2/72000/0022/2001 - ΦΕΚ Β-1702/18-12-2001
Αρθρο 8 παρ 3 εδαφιο β του ΠΔ 200/93

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 17/12/2015 - 16:20
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
μεταγωγες

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»άρθρο 11.Καλό ειναι να διαβασεις και την εγκύκλιο για την εφαρμογή του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».
 
Άρθρο 11
Ημερήσια αποζημίωση
1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.
2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη:
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.
β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10.
γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.
ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
Β. Κατά το ήμισυ:
α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή και
β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι: αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.
Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις.
 
Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
Ο παραπανω νομος λεει στο

Ο παραπανω νομος λεει στο αρθρο 15

Άρθρο 15 Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών,
Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)
και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου),
εντός αποκλειστικής προθεσμίας [εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος],
καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού
και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου,
εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης
των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος,
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Η προθεσμία του άρθρου 15 εχει λαβει τις ακολουθες παρατασεις :

- με το άρθρο 62 Ν.4430/2016 μέχρι 30-06-2017

- με το άρθρο 36 παρ.6 Ν.4484/2017 μέχρι 30-06-2018

- με το άρθρο 65 παρ.1 Ν.4554/2018 μέχρι 31-12-2018, και οριστηκε οτι για τον καθορισμό του τρόπου,
του ύψους των όρων και προϋποθέσεων των δαπανών μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμόζεται το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.

- με το άρθρο 65 Ν.4587/2018 μέχρι τις 30.6.2019

Αν δεν εχει εκδοθει διαταγμα ή καποια αλλη διαταξη που αγνοω εχει εφαρμογη ο 4336/15 διαφορετικα εφαρμοζεται το
παλιο καθεστως που εγραψα σε προηγουμενο ποστ

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.