ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 09/06/2012 - 10:56
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 1
ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΕ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΓΩΓΗ 298ΧΛΜ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ?ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΤΙ ΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΩ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗ?Η΄' ΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΩ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 1 μήνας
Elite Member
Εγγραφή από: 22/04/2012 - 11:28
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 35
Άρθρο 8 του Ν.2685/1999

Άρθρο 8 του Ν.2685/1999
Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης
1. Διανυκτέρευση είναι η διαμονή του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της νύκτας στον τόπο της εκτός
έδρας μετακίνησής του.
2. Η διανυκτέρευση επιτρέπεται:
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160)
χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητα ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν
είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιωτική
Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια (παρ. 2α τροπ. με άρθρο 9 του
Ν.3833/2010. (ΦΕΚ Α΄ 40/15-3-2010)
β. Όταν οι υπάλληλοι υποχρεωθούν να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο για αντιμετώπιση θεομηνιών,
πυρκαγιών, επιδημιών, για περιπολίες ή για άλλη υπηρεσιακή ανάγκη, που επιβάλλει, λόγω της
φύσεώς της, τη διανυκτέρευση στην ύπαιθρο.
γ. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική,
λιμενική ή αερολιμενική αρχή,
3. Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής
μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο.
Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία οι δικαιούχοι εντάσσονται, με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
α. Κατηγορία Ι περιπτώσεις β΄ και γ’ μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές. (ή 58,69 €)
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δραχμές. (ή 52,82 €)
γ. Κατηγορία Ι1Ι, μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές. (ή 44,02 €)
δ. Κατηγορία VI, μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές. (ή 35,22 €)
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου
— Σεπτεμβρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας, εκτός από αυτόν στον οποίο ανήκει
ο μετακινούμενος, καλύπτει αυτήν.
Πρόσεξε ότι πιο πάνω στην αρχή λέει επιτρέπεται η διανυκτέρευση δεν είναι υποχρεωτική.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.