Χορήγηση αντιγράφου βιβλίου υπηρεσίας

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Εικόνα GIANNISFLO
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/07/2012 - 20:39
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 2
Χορήγηση αντιγράφου βιβλίου υπηρεσίας

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος εαν δικαιούται πολίτης με αίτηση του, στην οποια αναφέρει ότι έχει έννομο συμφέρον λόγω υποβληθείσας μήνυσης, να  ενημερωθεί τι ώρες εργαζόταν συγκεκριμένος αστυνομικός συγκεκριμένη ημέρα και με τι όχημα;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 18/01/2012 - 12:58
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 83
ζήτησέ του εισαγγελική

ζήτησέ του εισαγγελική παραγγελία, για την αναφορά του έννομου συμφέροντος.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 01/04/2013 - 22:52
Δημοσιεύσεις: 10
Βαθμοί: 28
Αίτηση πολίτη για όνομα καταγγελοντος

Έγινε επώνυμη καταγγελία από πολίτη για παράνομη πράξη και ο καταγγελομενος κάνει αίτηση για να πάρει τα στοιχεία του να του κάνει μήνυση.τα δίνουμε τα στοιχεία του καταγγελοντος που είναι καταχωρημένα στο βιβλίο ασύρματου;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 02/01/2016 - 19:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 79
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, το αίτημα του πολίτη που επικαλείται έννομο συμφέρον θα αξιολογηθεί από τον αρμόδιο κατά τόπο εισαγγελικό λειτουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.1756/1988 (Φ.Ε.Κ. 35 τ.Α΄) οι οποίες ορίζουν τα εξής: ο Εισαγγελέας δικαιούται να παραγγείλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα του συναδέρφου (GRAMY) χορηγούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α). άρθρο 12 παρ. 2 στοιχ. α΄  Ν.2472/1997, β). άρθρο 5 παρ. 1-3  Ν.2690/1999 και γ). Υπ΄ αριθ. 73 από 08-12-2010 Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί συγγενικά με το πρώτο ερώτημα ότι, ο αστυνομικός όταν επεμβαίνει υποχρεούται να δηλώνει την ιδιότητα, την ταυτότητα και την Υπηρεσία του (άρθρο 2 περ. β΄ εδάφιο β΄  Π.Δ. 254/2004 - Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού).

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.