Χρήση χώρου εντός Αστυνομικού Μεγάρου

7 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Χρήση χώρου εντός Αστυνομικού Μεγάρου

Θέλω να ρωτήσω:
Οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων κλπ δύνανται να στεγάζονται εντός των αστυνομικών μεγάρων κλπ και αν ναι (ή όχι) απο που προβλέπεται κάτι τέτοιο?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 4 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
Με επιφυλαξη ως προς τυχον

Με επιφυλαξη ως προς τυχον υπαρξη ειδικοτερων διαταξεων απο συνδικαλιστικους νομους για ΕΛΑΣ

Νομος 1264/1982

`Αρθρο 16. Δημοκρατία στους τόπους εργασίας

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος. Οι
εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται κατά
την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας.

2. Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους
σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συμφωνούν ο κάθε
εργοδότης και η διοίκηση του σωματείου.

3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται
εκτός χρόνου απασχόλησης όπως
αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου
εργασίας εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει
ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η εκμετάλλευση
απασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζομένους
. Ο εργοδότης που έχει την
παραπάνω υποχρέωση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να μισθώσει
κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.

4. Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση
να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά
από αίτησή τους τουλάχιστο μια φορά το μήνα και να μεριμνά για την
επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζομένους ή την οργάνωσή
τους.

5. Ο εργοδότης του οποίου η εκμετάλλευση απασχολεί περσσότερους από
εκατό (100) εργαζομένους έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο χώρο για
γραφείο στον τόπο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης
που έχει τα περισσότερα μέλη
για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών
σκοπών της εφόσον ζητηθεί και σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

6. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να
διανέμουν ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας, εκτός χρόνου
απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6.

7. Εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου της
επιχείρησης και αν δεν υπάρχει σωματείο του εργατικού κέντρου της
περιοχής, δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την επιθεώρηση που
ενεργούν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν
τις παρατηρήσεις τους.

8. Ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας αποφαίνεται, αν προκύψει διαφωνία
στις περιπτώσεις 2, 3, 5 και 7 του άρθρου αυτού, με αιτιολογημένη
απόφασή του μέσα σε δέκα (10) μέρες από την προσφυγή σ` αυτόν του
εργοδότη ή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εάν ο εργοδότης δεν
συμμορφώνεται με την απόφαση του επιθεωρητή, αυτός του επιβάλλει για
κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού και για κάθε άρνηση
συμμόρφωσης του εργοδότη πρόστιμο από δρχ. 5.000 μέχρις 100.000 υπέρ
της Εργατικής Εστίας που εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 1545/1985 (Α 91):
"Κατά των εργοδοτών που προσλαμβάνουν ή απασχολούν εργαζόμενους κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή που αρνούνται να χορηγήσουν ή χορηγούν ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά υπηρεσίας των εργαζομένων εφαρμόζονται οι διοικητικές ποινές όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1 264/1982.
Οι ποινές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλονται και στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1346/1983, όπως αυτές τροποποιούνται και επεκτείνονται με τον παρόντα νόμο".

9. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα ν` ασκήσει ανακοπή στο ειρηνοδικείο του
τόπου της εργασίας κατά της απόφασης επιβολής προστίμου από τον
επιθεωρητή εργασίας το ειρηνοδικείο δικάζει με τη διαδικασία των άρθρων
663 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ρύθμιση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

`Αρθρο 18

1. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα
συνδικαλιστικά δικαιώματα.

2. Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που
έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών
ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις
υπερισχύουν.

«3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65), όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.».

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Αυτά Σπύρο ισχύουν για

Αυτά Σπύρο ισχύουν για ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα? Η Ελ. Ασ. περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες του άρθρου 1§6 του 1256/1982?
Εφόσον η ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνει και την Αστυνομία, όταν γεννάται ουσιαστικό πρόβλημα (π.χ. γραφείο υπηρεσίας (ταυτοτήτων ας πούμε) είναι τόσο μικρό που είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίο λειτουργεί με συνθήκες αξιοπρεπείς για τους εργαζόμενους, ενώ την ίδια στιγμή το γραφείο της Ένωσης είναι π.χ. 30 τετραγωνικά και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει εκεί το προαναφερθέν γραφείο) ποιός είναι ο αρμόδιος για να δεχτεί ένα τέτοιο αίτημα? (με δεδομένο οτι εντός του Αστυνομικού Μεγάρου υφίστανται άνετα άλλοι χώροι που μπορούν να στεγάσουν το γραφείο της Ένωσης αλλά η ίδια η Ένωση που υποτίθεται οτι πρώτη θα έπρεπε να το προτείνει αφού ΓΝΩΡΙΖΕΙ το πρόβλημα... αντιδρά εντόνως). Δεκτόν να συνδικαλιστούμε , να μαχόμαστε να να να αλλά να λειτουργούμε, ειδικά σε τέτοια θέματα, προς όφελος του συναδέλφου και όχι να κάνουμε τα στραβά μάτια σε καταστάσεις που συνιστούν τριτοκοσμικές πραγματικότητες. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα με τις Ενώσεις και τον Συνδικαλισμό. Όταν όμως αυτός που σε αδικεί είναι ο ίδιος που σε εκπροσωπεί πρέπει  να βρεις άλλο τρόπο να διεκδικήσεις τη λύση ενός προβλήματος που δημιουργεί ο ίδιος που υπο νορμάλ συνθήκες θα παρέμβαινε εκπροσωπόντας σε για να λυθεί. Οπότε ποιός είναι αυτός που αποφασίζει?
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 4 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
Από λάθος μου δεν ανέβηκαν

Από λάθος μου δεν ανέβηκαν ολα τα σχετικά άρθρα
 
σύμφωνα με άρθρο 30α ο νομος αυτος ισχύει και στην ΕΛΑΣ με καποιες εξαιρεσεις
από το άρθρο 16 που παρεθεσα δεν ισχυει στην ΕΛΑΣ η παρ 5
 
"`Αρθρο 30α

"1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις Ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας."

*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ.1 Ν.3938/2011,
ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στο νόμο
αυτόν χρησιμοποιούνται οι όροι εργοδότης, "επιχείρηση" ή "
εκμετάλλευση" νοείται το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο όρος
εργαζόμενοι νοούνται οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου. Ομοίως,
οπου γίνεται λόγος για Εργατικό Κέντρο, η μνεία δεν αφορά τους
υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου.

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η
άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αστυνομικών υπαλλήλων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις
ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και
υπερκομματικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν:

"α. Μία πρωτοβάθμια ένωση αξιωματικών σε κάθε περιφέρεια (Ο.Τ.Α.) και μία πρωτοβάθμια ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του ανθυπαστυνόμου σε κάθε μία από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς, Βορειοανατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση νομού. Μέλη των οργανώσεων αυτών μπορούν να είναι μόνο οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα γεωγραφικά όρια της πιο πάνω περιφέρειας ή των πιο πάνω Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων, αντιστοίχως. Οι αξιωματικοί δύνανται, αντί της ένωσης αξιωματικών, να γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων να γίνονται μέλη της ένωσης αξιωματικών."

*** Η περίπτωση α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ.2 Ν.3938/2011,
ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.

β. Μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
αστυνομικών υπαλλήλων και μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων αξιωματικών, ως δευτεροβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

γ. Μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (συνομοσπονδία), την οποία
απαρτίζουν οι δύο παραπάνω ομοσπονδίες και στην οποία εκπροσωπούνται με
αριθμό αντιπροσώπων, που καθορίζεται με το καταστατικό της. Η διάταξη
του τρίτου εδαφίου της παρ, 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου δεν έχει
εφαρμογή για την εκπροσώπηση των ανωτέρω ομοσπονδιών στην τριτοβάθμια
οργάνωση.

"5. Κάθε αστυνομικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή της περιφέρειας της παραγράφου 4 όπου υπηρετεί. Ο αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της οποίας η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε περισσότερες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή περιφέρειες, μπορεί να εγγράφεται ως μέλος στην ένωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία του χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχική υπαγωγή της Υπηρεσίας του. Αν αστυνομικός εγγραφεί και σε δεύτερη συνδικαλιστική οργάνωση διαγράφεται υποχρεωτικά από την πρώτη. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή σε άλλη περιφέρεια ο αστυνομικός διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη συνδικαλιστική οργάνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή περιφέρειας στην οποία μετατίθεται. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή."

*** Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ.3 Ν.3938/2011,
ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.

6. Οι εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού
της υπηρεσίας από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις
καταστάσεις μελών που υποβάλλονται από αυτές.

7. Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να
απουσιάζει, για συμμετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών
τους, ποσοστό μεγαλύτερο του 113 των αξιωματικών και του 1/4 των
κατώτερων υπαλλήλων και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες
της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση του διοικητή της μονάδας.
Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν τα
παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με τρόπο που
ορίζεται στο καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

8. Στον πρόεδρο και στο γενικό γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής
οργάνωσης των αστυνομικών ύπαλλήλων παρέχονται, για την εκπλήρωση των
συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις
(4) ημέρες.Το μήνα κατ` ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους της
ομοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη διάρκεια των συνεδρίων
στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις
(4) ημέρες κατ` έτος. Οι δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να
ενημερώνουν για τη τουλάχιστον διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο
(2) ημέρες.
"Τα παραπάνω πρόσωπα με βαθμό μέχρι και Αστυνομικού Υποδιευθυντή δεν
μετατίθενται, όσο διαρκεί η θητεία τους, εκτός της περιοχής μετάθεσης,
στην οποία υπηρετούν, αν δεν το ζητήσουν οι ίδιοι ή δεν κριθεί τούτο
αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικό
παράπτωμα, για το οποίο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ανώτερη
πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε κατάσταση διαθεσιμότητας για λόγους
πειθαρχίας".

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη
παρ.4 άρθρ.12 Ν.2713/1999 ΦΕΚ Α 89/30.4.1999.

(9. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με
το 113 του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή τής
ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο
επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο
ακέραιο. εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των
εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των
αντιπροσώπων).
*** Η πάραγραφος 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 18 παρ.6 Ν.3938/2011,
ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.

10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς
και τα μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:

α. Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις
πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν
προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων.

β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησής των
Υπηρεσιών.

11. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, που
έχουν ήδη συσταθεί, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις
ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από
τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του
νόμου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν Εκλογές για την ανάδειξη των
οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από
έξι (6) μήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις
αστυνομικών, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αστυνομικών.

12. Αστυνομικοί, που ως μέλη διοικητικού συμβουλίου αστυνομικών
οργανώσεων, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώματα που ειχαν άμεση
σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται, εφόσον είναι στην
ενέργεια, να ζητήσουν την επανεξέταση. Των πειθαρχικών τους υποθέσεων,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι
αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις
πειθαρχικές ποινές".

***Το άρθρο 30Α προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2265/1994 (Α 209)

"13. Αστυνομικοί που ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αστυνομικών οργανώσεων αποτάχθηκαν για πειθαρχικά παραπτώματα που είχαν άμεση σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των αστυνομικών που επανέρχονται στην ενέργεια κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές ή αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία."

***Η παρ.13 προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.3554/2007
(ΦΕΚ Α 80/2007)

"14. Οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (ΦΕΚ 158 Α`) επιτρέπεται να μετέχουν είτε στις πρωτοβάθμιες ενώσεις συνοριακών φυλάκων ή ειδικών φρουρών, αντιστοίχως είτε στις οικείες ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών επιτρέπεται να είναι μέλη είτε της ομοσπονδίας των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων συνοριακών φυλάκων ή ειδικών φρουρών αντιστοίχως είτε της ομοσπονδίας των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων."

*** Η παράγραφος 14 προστέθηκε με το άρθρο 18 παρ.4 Ν.3938/2011,
ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ.5 Ν.3938/2011,
ΦΕΚ Α 61/31.3.2011.
"5. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν ήδη συσταθεί οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ανωτέρω διατάξεις και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι οργανώσεις αυτές, καθώς και όσες ιδρυθούν με βάση την περίπτωση α` της παρ. 4 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο οφείλουν να προκηρύξουν Εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις αστυνομικών που λειτουργούν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αστυνομικών".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τη παρ.5 του άρθρου 39 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014) ορίζεται ότι: "5. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 30Α του ν.1264/1982, όπως ισχύει, ως «Αστυνομική Διεύθυνση νομού» νοείται η περιφέρεια των πρώην Αστυνομικών Διευθύνσεων."

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Άρα κατά τα τις παραγράφους 3

Άρα κατά τα τις παραγράφους 3&5 του άρθρου 16
3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης όπως
αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου
εργασίας εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει
ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η εκμετάλλευση
απασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζομένους, ο εργοδότης που έχει την
παραπάνω υποχρέωση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να μισθώσει
κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας
.

5. Ο εργοδότης του οποίου η εκμετάλλευση απασχολεί περσσότερους από
εκατό (100)
εργαζομένους έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο χώρο για
γραφείο στον τόπο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης
που έχει τα περισσότερα μέλη για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών
σκοπών της εφόσον ζητηθεί και σύμφωνα με τις δυνατότητές του
.

Άρα δεν αποφασίζει η Συνδικαλιστική Ένωση ποιόν χώρο θα χρησιμοποιεί αλλά
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης με γνώμονα τις Υπηρεσιακές ανάγκες κλπ σωστά?
Που σημαίνει οτι σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε χώρος κατάλληλος διατεθεί για το σκοπό αυτό,
διατείθεται νόμιμα, χωρίς να δίνεται όμως δυνατότητα επιλογής στην Ένωση
(εφόσον κατά την κοινή λογική δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της). Ορθό?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 4 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
απο την μελέτη του

απο την μελέτη του επικαιροποιημένου νόμου αντιλαμνάνομαι τα ακόλουθα
 
από τις παρ 5 και 6 προκύπτουν τα εξής
Α. υπηρεσία μέχρι 79 εργαζόμενους = δεν υφίσταται καμία απολύτως υποχρέωση για διάθεση χώρου
Β. υπηρεσία με τουλάχιστον 80 εργαζόμενους = κατάλληλο χώρο για τις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις
Γ. υπηρεσία με περισσότερους από 100 εργαζόμενους = κατάλληλο χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών σκοπών της
 
 
στην μια περίπτωση ο νομος αναφερεται σε χώρο (χώρο γενικά και όχι απαραίτητα γραφείο) μόνο για τις τακτικες ή έκτακτες συνελευσεις (και όχι για οποιαδήποτε δραστηριότητα του σωματείου)
στην άλλη περίπτωση ο νόμος αναφέρεται ρητά σε γραφείο και καλύπτει κάθε δραστηριότητα (γραμματεία σωματείου, πρωτόκολλο σωματείου, συνεδρίαση ΔΣ, εργασίες ταμείου κλπ κλπ) και όχι μονο τις συνελεύσεις
 
όμως η περίπτωση του γραφείου, δηλαδη η παρ 5, δεν ισχύει για την ΕΛΑΣ
"`Αρθρο 30α
"1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις Ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας."
 
 
άρα μας μένει μονο αυτο
3. Οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και εφόσον η εκμετάλλευση απασχολεί τουλάχιστο ογδόντα εργαζομένους, ο εργοδότης που έχει την παραπάνω υποχρέωση μπορεί εναλλακτικά να παραχωρήσει ή να μισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.
 
 
απο το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα :
1. κατάλληλος χώρος = χώροςστον τόπο εργασίας αλλά  εκτός των χώρων παραγωγής. Το ποιος είναι χώρος παραγωγής - δηλαδή χώρος παροχής αστυνομικών υπηρεσιών - το αποφασίζει η υπηρεσία
2. η υποχρέωση ισχύει εφόσον υπάρχει η δυνατότητα = αν δεν υπάρχει η δυνατότητα για διάθεση χώρου στον τόπο εργασίας η υπηρεσία δύναται εναλλακτικά να παραχωρήσει άλλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1.000 μέτρα από τον τόπο εργασίας. ( ο χώρος αυτός μπορεί να είναι προυπάρχων χώρος της υπηρεσίας ή να μισθωθει από την υπηρεσία)
3. ο χώρος διατίθεται όχι για την λειτουργία γραφείου του σωματείου αλλά για να συνέρχονται οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις, οι οποιες είναι μια φορά το χρόνο οι τακτικές και όταν προκύψει ανάγκη οι έκτακτες
 
Τωρα αν στην πράξη στα πλαίσια διοικητικής μέριμνας και της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης η υπηρεσία έχει αποφασίσει να παραχωρεί γραφεία γενικώς, είναι ένα άλλο θέμα που εκφεύγει των υποχρεώσεών της
 
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Σωστό Σπύρο δεν το πρόσεξα.

Σωστό Σπύρο δεν το πρόσεξα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
 

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.