ΑΠΟΓΡΑΦΗ: Ζητήθηκε από τον Γραμματέα να κάνει απογραφή κρατουμένων.

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 1ημέρα
Administrator
Εγγραφή από: 25/10/2009 - 23:10
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 82
ΑΠΟΓΡΑΦΗ: Ζητήθηκε από τον Γραμματέα να κάνει απογραφή κρατουμένων.

Το ακόλουθο μήνυμα περιήλθε στο PoliceNET:

[info]Σήμερα (10-05-2011) διατάχθηκα προφορικά από την διοίκηση όπου υπηρετώ ως Γραμματέας να ενεργήσω την απογραφή των κρατουμένων της υπηρεσίας μου κατ' εντολή(τηλεφωνική) της τοπικής Προϊσταμένης της στατιστικής υπηρεσίας προμηθεύοντας παράλληλα και τα ανάλογα έντυπα. Από το υπουργείο μας μέχρι της 11:00 ώρα δεν υπήρχε διαταγή για αυτό το θέμα παρά μόνο να συνδράμουμε στο έργο των απογραφέων. ΄Υστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν υπάρχει διαταγή του υπουργείου μας που να καθορίζει την άμεση εμπλοκή αστυνομικών στο θέμα αυτό και σε θετική περίπτωση πότε έπρεπε χρονικά να ενημερωθεί η υπηρεσία μας προκειμένου να λάβουμε την ανάλογη εκπαίδευση από τους αρμοδίους της στατιστικής υπηρεσίας.
[/info]
Αν κάποιος γνωρίζει ας βοηθήσει.
[edit time=1309726388]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ: Ζητήθηκε από τον Γραμματέα να κάνει απογραφή κρατο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ΄αριθ.1524/Γ5-473/14-2-2011 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών- Εξωτερικών- Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, "Προκήρυξη διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011", με σκοπό την οργάνωση, προπαρασκευή και διενέργεια των Απογραφών, καθώς και για την επεξεργασία των στοιχείων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων τους, λειτουργεί ήδη Ομάδα Εργασίας στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Όργανα των Απογραφών για τις παραπάνω εργασίες θα είναι, επίσης:
1. Συντονιστικές Ομάδες Εργασίας (Σ.Ο.Ε.)
2. Ανώτεροι Επόπτες
3. Επόπτες
4. Βοηθοί Επόπτες
5. Τομεάρχες
6. Απογραφείς
7. Συνοδοί – Διερμηνείς
8. Καταμετρητές για την προμέτρηση κατοικιών.

Η σύσταση και οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων έχουν ως ακολούθως:
1. Οι Συντονιστικές Ομάδες Εργασίας θα συσταθούν με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και θα αποτελούνται από:

• τον Ανώτερο Επόπτη ή τον Επόπτη Απογραφής, υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως πρόεδρο, • έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα σε θέματα ΟΤΑ του οικείου νομού, ως μέλος,
• έναν μηχανικό κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ της Περιφέρειας που υπηρετεί στην έδρα του νομού, ως μέλος, και
• ένα Σύμβουλο της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, ως μέλος.
• τον Γραμματέα της Σ.Ο.Ε. και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι θα οριστούν με την ίδια απόφαση, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη Απογραφής και θα είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που θα έχουν οριστεί ως Βοηθοί Επόπτες.
Οι Σ.Ο.Ε. λειτουργούν επικουρικά στο έργο των Εποπτών και θα συνέρχονται με πρόσκληση του Προέδρου τους. Θα συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον υπάρχει απαρτία. Επιλαμβάνονται κάθε θέματος που τίθεται υπόψη τους από τον Επόπτη Απογραφής, το οποίο θα σχετίζεται με την προπαρασκευή, οργάνωση και διενέργεια των Απογραφών.
Έργο των Σ.Ο.Ε., θα είναι επίσης, η παρακολούθηση της διαδικασίας αναγνώρισης και έγκρισης των αυτοτελών οικισμών κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα των δήμων και η εισήγηση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο, μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών οδηγιών, θα βοηθήσει στην ομαλή και άρτια διεξαγωγή όλων των εργασιών των Γενικών Απογραφών. Κάθε Συντονιστική Ομάδα Εργασίας θα συνέρχεται όταν παρίσταται ανάγκη.
Ειδικότερα για την Απογραφή της περιοχής του Αγίου Όρους θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας, η οποία θα αποτελείται από το Γραμματέα της Διοικήσεως του Αγίου Όρους ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και μέλη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επιστασίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του και το διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του Αγίου Όρους ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
Χρέη εισηγητή θα εκτελεί ο Επόπτης ή ένας από τους Βοηθούς Επόπτες του Νομού Χαλκιδικής.
Γραμματέας της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας και αναπληρωτής του, θα οριστούν υπάλληλοι που θα υπηρετούν στην Ιερή Κοινότητα και που θα προταθούν από τη Διοίκηση του Αγίου Όρους.
Η Ομάδα Εργασίας της περιοχής του Αγίου Όρους θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και το ίδιο έργο με τις Συντονιστικές Ομάδες Εργασίας των υπολοίπων περιοχών της Χώρας. Ο Επόπτης και οι Βοηθοί Επόπτες απογραφής του Νομού Χαλκιδικής θα ενημερώσουν τα μέλη της εν λόγω Ομάδας Εργασίας και τα λοιπά όργανα της Απογραφής, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2. Οι Ανώτεροι Επόπτες θα είναι έμπειροι και ειδικευμένοι, ανώτεροι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Έργο τους θα είναι ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου των Εποπτών και Βοηθών Εποπτών στους νομούς της Χώρας και η εισήγηση των απαραίτητων κατά περίπτωση μέτρων.
3. Οι Επόπτες θα είναι έμπειροι και ειδικευμένοι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έργο των οποίων θα είναι η οργάνωση, προπαρασκευή και διενέργεια των Απογραφών και γενικότερα η εποπτεία όλων των απογραφικών εργασιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους.
4. Οι Βοηθοί Επόπτες θα είναι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίοι θα συνδράμουν το έργο των Εποπτών.
5. Οι Τομεάρχες, οι Απογραφείς (Τακτικοί, Ειδικοί και Εφεδρικοί) και οι Συνοδοί-Διερμηνείς θα είναι είτε ιδιώτες, είτε μόνιμοι ή με σύμβαση Ι.Δ. υπάλληλοι Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμών κλπ. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ, και των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
6. Οι Καταμετρητές για την προμέτρηση κατοικιών θα είναι ιδιώτες, υπάλληλοι άλλων Δ.Υ.,Οργανισμών, ΟΤΑ κλπ. καθώς και υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" [b]ΑΔΑ: 4Α186ΣΙ-8[/b]

[url=http://et.diavgeia.gov.gr/f/7839/ada/4%CE%91186%CE%A3%CE%99-8]http://et....

[b]Επίσης:[/b]
Σύμφωνα με [b]ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ[/b]...

[url=http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/NWS_PROS...

Οι Απογραφείς δύνανται να είναι ιδιώτες, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και υπάλληλοι Οργανισμών.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.