Συνυπηρέτηση Αστυνομικού-Στρατιωτικού

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 4 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Συνυπηρέτηση Αστυνομικού-Στρατιωτικού

Αναδημοσιεύουμε το δημοσίευμα που βρήκαμε εδώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ
[info]Είμαι αστυφύλακας και υπηρετώ στην παραμεθόριο. Η σύζυγός μου είναι ΕΠ.ΟΠ. στρατιώτης και υπηρετεί στην ηπειρωτική Ελλάδα και θα ήθελα να ρωτήσω για τη συνυπηρέτησή μας. Γνωρίζω το Π.Δ. 100/2003 αρθ. 17 ιδ’, τον Ν.3883/2010 αρθ. 5 παρ. 1β και 1β ( 8 ) και τον Ν.287/1976 αρθ. 7 παρ. 1 και 4. Θέλουμε να συνυπηρετήσουμε εντός ορίων του νομού όπου υπηρετώ. Έχουμε ελπίδες να μετατεθεί η σύζυγος; Είναι υποχρεωμένοι να τη μεταθέσουν; Ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων θα το εκτιμούσα αν με βοηθούσατε/κατευθύνατε. Ένας αναγνώστης σας.[/info]

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(Απαντά ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες)

Παραθέτουμε κατωτέρω το πλήρες περιεχόμενο των διατάξεων στις οποίες αναφέρεστε και οι οποίες διεκδικούν εφαρμογής στην περίπτωσή σας, για την πλήρη κατατόπιση αναγνωστών που έχουν τυχόν ίδιους προβληματισμούς.

Άρθρο 17 παρ. 1 περ. ιδ’ Π.Δ. 100/2003 «Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

ιδ. Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο δικαστικό λειτουργό, συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή στρατιωτικό ή αστυνομικό ή λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο. Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις, ο κατά βαθμό κατώτερος ακολουθεί τον ανώτερο».

Άρθρο 5 παρ. 1 περ. β Ν. 3883/2010 (αφορόν το σώμα των ενόπλων δυνάμεων) «Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 8 ) για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό». Τονίζουμε πως το αίτημα συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό περιλαμβάνεται και στα συνεκτιμώμενα κοινωνικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στις τακτικές μεταθέσεις.

Επισημαίνουμε περαιτέρω ότι η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 Ν.287/1976 έχει ήδη περιληφθεί στον Υπαλληλικό Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι γενικότερη των προαναφερθεισών διατάξεων και συνεπώς οι τελευταίες κατισχύουν έναντι αυτής.

Επιπροσθέτως αναφέρουμε το άρθρο 67 παρ. 9 του Υπαλληλικού Κώδικα: «Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεσή του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική».

Σε όλα τα ανωτέρω αξίζει να προστεθεί η μείζονος σημασίας διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος για τη θωράκιση του θεσμού της οικογένειας σύμφωνα με την οποία: «1. η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους(…) 5. ο σχεδιασμός της δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω νομικών κειμένων συνάγεται ότι ο θεσμός της συνυπηρέτησης ρυθμίζεται τόσο για το αστυνομικό προσωπικό όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς, και δεδομένου ότι μιλάμε για επαγγελματία οπλίτη που κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην υπηρεσία του η οποία ακολούθως θα διαβιβασθεί προς κρίση στο Αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο θα αποφασίσει σχετικώς.

IMAGE(http://www.paraskevi13.com/wp-content/uploads/2011/07/apostolidis.jpg)

Πηγή:http://www.paraskevi13.com/?p=23237

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 4 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
N.3883/2010(ΦΕΚ Α-167)

Δείτε επίσης και τον [b][url=http://www.sysmed.gr/cms/images/stories/nomouesia/3883-2010_EJELIJH_KAI_...(ΦΕΚ Α-167)[/url][/b] "[i][b]Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξει[/i]ς".[/b]

[b]Άρθρο 5
Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις[/b]
1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:
(1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
(α) Την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.
(β) Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
(γ) Την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε στελέχους.
(δ) Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου και την αρχαιότητα.
(ε) Την απόκτηση, όπου απαιτείται, εμπειρίας και γνώσεων.
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:
(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων, οι οικογένειες με έναν (1) γονέα, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά
ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
(β) Λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.
(γ) [u]Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα[/u]).
(δ) Τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6.
(ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.
(στ) Τη διάθεση στέγης.
(3) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
(α) Απόσταση από τη μεθόριο.
(β) Πληθυσμός της περιοχής.
(γ) Απόσταση από έδρα Δήμου.
(δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
(ε) Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
(στ) Κλιματολογικές συνθήκες.
β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
(1) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
(2) Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού
παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, στην οποία πρέπει να γίνεται ειδική μνεία για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου.
(3) Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.
(4) Όταν καταργείται ή μετεγκαθίσταται στρατόπεδο, καθώς και όταν καταργείται μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ.
(5) Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειάς του.
(6) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους των ΕΔ από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.
(7) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.
(8) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.
2. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία.
3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
4. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψιν αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1α(1) του παρόντος άρθρου.
5. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας φρουράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
6. Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 17/05/2011 - 12:44
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 22
Απ: Συνυπηρέτηση Αστυνομικού-Στρατιωτικού

Γειά σας η σύζυγός μου είναι λιμενοφύλακας και εγώ είμαι ειδικός φρουρός με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτήν την περίπτωση ποιός "τραβάει" ποιόν; Ευχαριστώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 11/10/2011 - 14:39
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 21
Απ: Απ: Συνυπηρέτηση Αστυνομικού-Στρατιωτικού

επειδή αντιμετώπισα κ εξακολουθώ να αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα (είμαι αστυφύλακας από Σ/Φ) κ έχω ψάξει αρκετά το θέμα,θα σου απαντήσω με βάση όσο έχω μάθει. Αν η γυναίκα σου είναι τελευταία σειρά (όχι αυτή που είναι τώρα στην σχολή) τότε κάνε υπομονή μέχρι το τέλος του μήνα που περιμένουμε να βγεί στο φεκ το τελευταίο πδ που ψηφίστηκε κ μειώνει το χρόνο παραμονής τους στην παραμεθώριο από 5 σε 3 έτη κ που λέει επίσης ότι δικαιούνται νωρίτερα της τριετίας για λόγους οικογενειακής συνένωσης η λιμενικοί που είναι παντρεμένη με αστ/κες,εφ,πυρ/στες,στρατιωτικούς τους μεταθέτουν στην πλησιέστερη λιμενική αρχή του τόπου που υπηρετεί ο/η σύζυγος αν είναι αρχαιότερος τους. Αν η γυναίκα σου είναι πρότελευταια σειρά τότε έχει ήδη το δικαίωμα μετάθεσης. Αυτό όμως που πρέπει να ψάξεις είναι αν είναι αρχαιότερη από σένα λόγω αρχαιότητας σε βαθμό. Επειδή οι Ε/Φ δεν φαίνονται πουθενά στην στρατιωτική ιεραρχία υπάρχει ένα ενδεχόμενα άσχετα με το ότι έχει λιγότερα χρόνια από σένα να είναι αρχαιότερη (αστ/κας-Λ/Φ-πυρ/στης ομοιόβαθμοι,αρχαιότερος αυτός με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας). Ελπίζω να σε βοήθησα κ σύντομα να είσαι μαζί με την γυναίκα σου. Για οποιαδήποτε άλλη απορία επί του θέματος στείλε μου mail κ σε όσα ξέρω θα σε βοηθήσω.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 17/05/2011 - 12:44
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 22
Απ: Συνυπηρέτηση Αστυνομικού-Στρατιωτικού

Ευχαριστώ συνάδερφε

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.