ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) Τα όρια ηλικίας για τους καταταγέντες έως 7-10-1984 ( ενοποίηση Χωροφυλακής – Αστυνομίας Πόλεων) είναι: Αστυφύλακες – Αρχιφύλακες 51, Ανθυπαστυνόμοι 52, Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ 54, Αστυνόμοι Β΄ 55, Αστυνόμοι Α΄ 57, Αστυνομικοί Υποδ/ντές και Αστυνομικοί Δ/ντές 58, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι 60, Αντιστράτηγοι 61, Αρχηγός 62.
Μετά την ενοποίηση ( 8-10-84 ) Αστυφύλακες μέχρι και Αστυνόμοι Β΄ 55, και για τους υπόλοιπους ως ίσχυε.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας είναι τα καταληκτικά μέχρι τα οποία μπορεί ο Αστυνομικός να παραμείνει στην υπηρεσία και συμπληρώνοντας την 31η Δεκεμβρίου το ανώτατο όριο ηλικίας αποστρατεύεται αυτεπαγγέλτως.
Επειδή με τις μισθολογικές προαγωγές που στη συνέχεια θεσμοθετήθηκαν πολλοί συνάδελφοι προ της ενοποιήσεως ζητούσαν να ενταχθούν στα νέα ισχύοντα όρια ηλικίας είτε για να συμπληρώσουν συντάξιμο χρόνο είτε για να υπαχθούν στις νέες μισθολογικές προαγωγές, εκδόθηκαν δύο Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία δινόταν η δυνατότητα προς τούτο.
Με το Π.Δ. 241/99 ρυθμίζεται μόνιμα και ενιαία η δυνατότητα να δηλώνουν κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος του μηνός Μαίου του έτους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο γιαυτούς όριο ηλικίας, την υπαγωγή τους στα ανώτερα όρια ηλικίας.
Με το Ν.3686/2008 (Άρθρο 15 παρ.4) είχε δοθεί η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο όριο ηλικίας του 55ου έτους , στους ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες για τους οποίους, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και είχε παρέλθει η προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 241/1999 (ΦΕΚ 200/Α΄) για τη δήλωση υπαγωγής στο όριο ηλικίας του 55ου έτους.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δηλώνοντας κάποιος υπαγωγή στο ανώτερο όριο ηλικίας δεν υποχρεούται να το εξαντλήσει και μπορεί οποτεδήποτε κρίνει συμφέρον του, να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

[info]ΝΟΜΟΣ 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄ 152 / 1984)
Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 25
Όριο ηλικίας κατά βαθμούς
1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο το αστυνομικό προσωπικό επιτρέπεται να υπηρετεί είναι κατά βαθμούς το εξής:
αντιστράτηγος - Αρχηγός 62ο έτος
αντιστράτηγος 61ο έτος
υποστράτηγος 60ο έτος
ταξίαρχος 60ο έτος
αστυνομικός διευθυντής 58ο έτος
αστυνομικός υποδιευθυντής 58ο έτος
αστυνόμος α' 57ο έτος
αστυνόμος β' και κατώτεροι του μέχρι
και του αστυφύλακα 55ο έτος
2. (Αναφερόταν στο όριο ηλικίας των κοινοτικών φυλάκων και καταργήθηκε με την επανασύσταση της Αγροφυλακής. )
3. Προσωρινά και για όσο χρόνο θα εξακολουθούν να υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία όσοι ενταχθούν σε αυτή από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων, το όριο ηλικίας για τους βαθμούς από αστυνόμο β' και κάτω καθορίζεται ως εξής:
αστυνόμος β' 55ο έτος
υπαστυνόμος (α΄και β΄) 54ο έτος (54ο έτος)
ανθυπαστυνόμος 52ο έτος
αρχιφύλακας 51ο έτος
αστυφύλακας 51ο έτος
Με τη δήλωση ένταξης στην Ελληνική Αστυνομία οι χωροφύλακες, αστυφύλακες, υπενωμοτάρχες, υπαρχιφύλακες, ενωμοτάρχες, αρχιφύλακες, ανθυπασπιστές και ανθυπαστυνόμοι μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της παρ. 1 αυτού του άρθρου. "Η υπαγωγή τους ή όχι αποφασίζεται ύστερα από κρίση του συμβουλίου του άρθρου 46 που συνεκτιμά και τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 48".
4. Το όριο ηλικίας του αστυνομικού προσωπικού των ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμούς αυξημένο κατά δύο έτη από το όριο που ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού. Όριο ηλικίας του υποστρατήγου υγειονομικού ορίζεται το 61ο έτος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής παύουν να ισχύουν, όταν εξέλθουν από την Ελληνική Αστυνομία όσοι ενταχθούν σ'αυτή από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων.
5. Το όριο ηλικίας των παρ. 1-4 του άρθρου αυτού ισχύει για όλο το αστυνομικό προσωπικό, ανεξάρτητα από την ειδικότερη υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία διατελεί.
6. Όπου απαιτείται προσδιορισμός της ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή των υποψηφίων για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, ο προσδιορισμός γίνεται με βάση τη χρονολογία γέννησης.
Ειδικά για την έξοδο από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. [/info]

[info]Ν.3686/2008 (ΦΕΚ Α΄- 158/1-8-2008)
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 15
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
4. Οι ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες για τους οποίους, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει παρέλθει η προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 241/1999 (ΦΕΚ 200/Α΄) για τη δήλωση υπαγωγής στο όριο ηλικίας του 55ου έτους, μπορεί να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο όριο ηλικίας αυτό με έγγραφη δήλωσή τους, που υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[/info]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 9 μήνες 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα ανωτέρω ισχυουν μέχρι της εκδόσεως νεου ΠΔ εναρμονιζόμενου με τα νέα ορια ήτοι 60 ετών ανεξαρτήτως βαθμού . Το γνωστο σε όλους μας πια για να λάβεις σύνταξη πρέπει να έχεις ''40 ετη υπηρεσίας εκ των οποίων 5 πλασματικα Η' να φτάσεις 60 ετων'' όποιο έρθει πρώτο . Μετά φευγεις με κανονική σύνταξη .Βεβαια ισχυουν κ κάποιες ευνοηκες διατάξεις για αυτους που κατατάχτηκαν σε μεγάλη ηλικία (συν 3 πλασματικα ετη) .Αναμένουμε το νεο ΠΔ λοιπόν ...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας. (άρθρο 20 παρ.4 Ν.3865/2010).

Διαβάστε επίσης :
[url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2008/poasy04062008.html]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.ΑΣ.Υ. 04-06-2008: Λασπολογίες σχετικά με τα όρια Ηλικίας και το Βαθμολόγιο[/url]

[edit time=1324136269]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.