ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΑΑΣ

1 post / 0 new
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΑΑΣ

Οι αστυνομικοί που προέρχονται από το πρώην σώμα της Χωροφυλακής υπολογίζουν ως εξής το εφαπαξ βοήθημα: στον βασικό μισθό του βαθμού αποστρατείας (τελευταίος μήνας) προστίθεται το χρονοεπίδομα και μία σταθερά 317 ευρώ. Το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,93 και το γινόμενο πολλαπλασιάζεται με τα έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα
Υπαστυνόμου Β΄ με μισθολογικό Βαθμό 2/3 Αστυν.Διευθυντή και Χρονοεπίδομα 56% με 27 έτη υπηρεσίας (αναλυτικά 333 μήνες).

Α.ΜΗΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Εκτος σχολής)
Β.ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ = 1.247
Γ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ = 698 (56%)

Προσθέτουμε (Β+Γ) : 1.247+698= 1.945
Προστέτουμε την σταθερά 317 : 1.945+317 = 2.262
Πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,93: 2.262 Χ 0,93 = 2.103
Πολλαπλασιάζουμε με τους μήνες πραγματικής υπηρεσίας: 2.103 Χ 333 = 700.617
Διαιρούμε με το 12 και βρίσκουμε το τελικό ποσό εφαπαξ: 700.617 / 12 = 58.385

Επισυνάπτουμε ένα σχετικό φύλλο Excel με τις συναρτήσεις υπολογισμού για διευκόλυνση.

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΟΤΙ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.

Ακολουθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αριθ. Φ. 218/990της 4/18 Αυγ. 1999 (ΦΕΚ Β΄ 1631) (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 1685/31 Αυγ. 1999) [b]Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του παρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών.[/b] Είχε δημοσιευθεί ταυτάριθμη απόφαση στο ΦΕΚ Β΄ 1577/5 Αυγ. 1999 πλην όμως αυτή ακυρώθηκε με τη Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 1685/31 Αυγ. 1999. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρ. 27 του Νόμ. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1). 2.Τις διατάξεις του άρθρ. 15 του Π.Δ/τος 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102). 3.Τις διατάξεις των άρθρ. 23 παρ. 1, 26 παρ. 1 του Νόμ. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137). 4.Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 (ΦΕΚ Α΄ 201). 5.Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του Νόμ. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προσετέθη με το άρθρ. 27 του Νόμ. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Νόμ. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38). 6.Τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Νόμ. 1275/1982 (ΦΕΚ Α΄ 100). 7.Το υπ’ αριθ. 796/8/11.1.1999 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 8.Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών, και δεν μπορεί να προσδιορισθεί λόγω του ότι είναι άγνω-στος ο αριθμός των μετόχων. που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και αναμένεται να εξέλθουν της υπηρεσίας. 9.Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Αστυνομίας, που διατυπώθηκε κατά τις 7/13, 7/14/6.4.1999 και 19/14/6.5.1999 συνεδριάσεις του. 10.Την από 25.6.1999 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α. 11.Την αριθμ. οικ. 1749/9.11.98 (ΦΕΚ Β΄ 1171) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φοίβο Ιωαννίδη», αποφασίζουμε: Α.Η προβλεπόμενη από την παρ. 9 του άρθρ. 27 του Νόμ. 2676/1999 μηνιαία κράτηση αναπροσαρμόζεται για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Ταμείου σε 7% επί του βασικού μισθού και χρονοεπιδόματος. Β.1.Το εφάπαξ βοήθημα για τους ασφαλισμένους του Τ.Α.ΑΣ., που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, ισούται με 92% των αποδοχών του μήνα της αποχώρησης επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης. Οι αποδοχές που βαρύνονται με εισφορά και υπολογίζονται στο καταβαλλόμενο εφάπαξ βοήθημα, είναι το σύνολο του βασικού μισθού, χρονοεπιδόματος και επιδομάτων εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί στην παρ. 9 του άρθρ. 27 του Νόμ. 2676/1999. Για την καταβολή του πλήρους εφάπαξ βοηθήματος στους αστυνομικούς μετόχους, που εξέρχονται της υπηρεσίας, θα πρέπει να έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη κράτηση επί των επιδομάτων εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 9 του Νόμ. 2676/1999, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας. Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει καταβάλει κατά την έξοδό του από την υπηρεσία την μηνιαία κράτηση παρακρατείται από το Ταμείο σε βάρος του καταβαλλόμενου στον υπόχρεο εφάπαξ βοηθήματος. 2.Για τους πολιτικούς υπαλλήλους μετόχους του Τ.Α.ΑΣ., το παρεχόμενο εφάπαξ βοήθημα ισούται με 132% των τακτικών αποδοχών τους (βασικός μισθός – χρονοεπίδομα). 3.Το παρεχόμενο εφάπαξ βοήθημα στους ασφαλισμένους του Ταμείου, που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1.1.1993, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 37 και 38 του Νόμ. 2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 165) αποτελείται από το γινόμενο του 70% των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τα έτη ασφάλισης. 4.Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες το επιπλέον των πλήρων ετών ασφάλισης χρονικό διάστημα υπολογίζεται σε ακέραιους μήνες του τελευταίου μήνα, συνυπολογιζομένου ως ακέραιου, εφόσον υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφ. Β΄ αρχίζει από 5.1.1999. Γ.1.Οι διατάξεις που ίσχυαν αντίστοιχα για τους μετόχους των πρώην ταμείων ΤΑΟΧ και ΤΑΑΧ, που για οποιοδήποτε λόγο απομακρύνθηκαν της ενεργού υπηρεσίας και επανήλθαν ή μη στην ενέργεια λόγω ακύρωσης της πράξης από τα αρμόδια όργανα, επανεκατετάγησαν, επανήλθαν με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Νόμ. 1339/83, ανακλήθηκαν στην ενέργεια κ.λπ., συνεχίζουν να εφαρμόζονται κατά περίπτωση στο Τ.Α.ΑΣ., εφόσον η νέα οριστική διαγραφή τους αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος του άρθρ. 27 του Νόμ. 2676/1999. 2.Μέτοχοι του Ταμείου, που η νέα διαγραφή τους γίνεται από 5.1.1999 και εφεξής, δικαιούνται να λάβουν από το Ταμείο, εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή κρατήσεων, που υπολογίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία της νέας οριστικής διαγραφής και ειδικότερα: α)Όσοι έχουν απομακρυνθεί ή θα απομακρυνθούν της ενεργού υπηρεσίας για οποιαδήποτε αιτία και θα επανέλθουν ή μη στην ενέργεια, με νόμο ή λόγω ακύρωσης της πράξης από το αρμόδιο όργανο, προσμετρούν τόσο τον πράγματι διανυθέντα χρόνο υπηρεσίας, όσο και τον εκτός υπηρεσίας χρόνο εφόσον έχουν λάβει τυχόν δικαιώματά τους από το Ταμείο, οφείλουν να τα επιστρέψουν έντοκα και με ανατοκισμό από τις απολήψεώς των, μέχρι της επανόδου τους στην υπηρεσία ή τη νέα οριστική διαγραφή τους, με επιτόκιο το εκάστοτε χορηγούμενο για τις καταθέσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, άλλως παρακρατούνται αυτά υποχρεωτικά από το Ταμείο εντόκως και με ανατοκισμό μέχρι τη νέα οριστική διαγραφή του μετόχου. Οι παραπάνω μέτοχοι υποχρεούνται στην καταβολή πάγιας κράτησης υπέρ του Ταμείου, για όλο το εκτός υπηρεσίας χρονικό διάστημα, η οποία υπολογίζεται και παρακρατείται από τη Διαχείριση Χρηματικού της υπηρεσίας. Η πάγια κράτηση υπολογίζεται για τους επανερχομένους στην ενεργό υπηρεσία στις αποδοχές του βαθμού που λαμβάνουν κατά την επάνοδό τους και στους μη επανερχόμενους (διαγραφέντες) στις αποδοχές του βαθμού που θα ελάμβαναν κατά τη νέα οριστική διαγραφή τους, για όλο τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο. β)Όσοι έχουν επανακαταταχθεί ή θα επανακαταταχθούν στο Σώμα της ΕΛ. ΑΣ., έχουν επανέλθει με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Νόμ. 1339/83, έχουν ανακληθεί ή θα ανακληθούν, προσμετρούν κατά τη νέα διαγραφή τους από αυτό, τον πραγματικά διανυθέντα χρόνο υπηρεσίας, πριν την επάνοδό τους στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που έχουν λάβει δικαιώματα από το Ταμείο, οφείλουν να τα επιστρέψουν έντοκα και με ανατοκισμό, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (α) της παρούσας. γ)Όσοι έχουν επανέλθει με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Νόμ. 1339/83, προσμετρούν τον πριν την πρώτη απόλυση διανυθέντα χρόνο στην υπηρεσία, εφόσον δεν έχουν λάβει δικαιώματα για το χρονικό αυτό διάστημα. δ)Όσοι, μετά την 7.10.92 δικαιώθηκαν και έλαβαν ή θα λάβουν επιστροφή εισφορών εντόκως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμ. 2084/92, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμ. 2335/95, θεωρούνται νέοι μέτοχοι και δεν προσμετρούν τον πριν της απόλυσής τους χρόνο.

[edit time=1321811894]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.